Zloženie pléna SOV

Na 45. valnom zhromaždení Slovenského olympijského výboru dňa 27. apríla 2013 bola schválená úprava Stanov SOV.

V dôsledku zmien v Stanovách SOV a prijatia Danky Bartekovej do MOV v júli 2013 sa celkový počet členov SOV v porovnaní so stavom na 45. VZ SOV znížil z 82 na 74, pretože 9 členovia výkonného výboru SOV, delegovaní právnickými osobami, stratili mandát individuálnych členov SOV. V pléne teraz zastupujú právnické osoby.

SOV má v súčasnosti 62 členov – právnických osôb a 12 členov – fyzických osôb. Členovia z radov fyzických osôb sú: prezident SOV, 5 delegovaní členovia komisie športovcov SOV (jeden zástupca komisie je delegovaný do výkonného výboru SOV ako jeho člen ex officio) a 5 z radov významných osobností olympijského hnutia a športu na Slovensku.

Ďalej v dôsledku zmien Stanov SOV na 45. VZ SOV došlo k úprave počtu hlasov. Národné federácie olympijských športov, ktorých šport v zmysle čl. 45 Olympijskej charty a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto pravidlu riadi jedna medzinárodná športová federácia, majú na valnom zhromaždení SOV po dva hlasy. Týka sa to spolu 30 federácií, ktoré tak disponujú dovedna 60 hlasmi.

V štyroch olympijských športoch je na Slovensku situácia, že šport riadený jedinou medzinárodnou federáciou má na Slovensku dva zväzy, riadiace rôzne odvetvia tohto jedného olympijského športu. Ide o slovenské federácie vodného slalomu a rýchlostnej kanoistiky (medzinárodne zastrešené ICF), plávania a vodného póla (medzinárodne zastrešené FINA), športovej a modernej gymnastiky (medzinárodne zastrešené FIG), resp. krasokorčuľovania a rýchlokorčuľovania (medzinárodne zastrešené ISU). Tieto federácie majú na valnom zhromaždení SOV po jeden hlas, čiže spolu 8 hlasov.

Všetci ostatní členovia SOV – fyzické aj právnické osoby – majú po jednom hlase, čiže spolu 35 hlasov.

Celé 74-členné plénum SOV v súčasnosti disponuje dovedna 104 hlasmi. Spolu 68 hlasov majú zväzy olympijských športov. Ďalších 5 hlasov majú členovia komisie športovcov. Zväzy olympijských športov (resp. ich delegáti) a delegovaní členovia komisie športovcov SOV spoločne s prezidentom SOV a s členkou MOV tvoria tzv. olympijskú väčšinu (definovanú v Stanovách SOV), ktorá disponuje 75 hlasmi. Spoločne s 9 členmi výkonného výboru SOV majú všetci členovia, tvoriaci olympijskú väčšinu, výhradné právo hlasovať o otázkach týkajúcich sa priamo olympijských hier.
 

Aktuálny zoznam členov SOV aj s počtom hlasov

PREZIDENT SOV

(má individuálny mandát; vo VZ SOV má 1 hlas)

František CHMELÁR


ČLENKA MOV

(má individuálny mandát; vo VZ SOV má 1 hlas)

Danka BARTEKOVÁ
 

ČLENOVIA SOV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (spolu 38)

1. Olympijské športové federácie, ktoré majú po 2 hlasy (30 federácií):

(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; 30 olympijských športových federácií, z ktorých každú zastrešuje jedna medzinárodná federácia, má po 2 hlasy – spolu majú vo VZ SOV 60 hlasov)

Slovenský atletický zväz
Slovenská basketbalová asociácia
Slovenský zväz bedmintonu
Slovenský zväz biatlonu
Slovenský zväz bobistov
Slovenská asociácia boxerov amatérov
Slovenský curlingový zväz
Slovenský cyklistický zväz
Slovenský futbalový zväz
Slovenská golfová asociácia
Slovenský zväz hádzanej
Slovenský zväz jachtingu
Slovenská jazdecká federácia
Slovenský zväz judo
Slovenský zväz ľadového hokeja
Slovenský lukostrelecký zväz
Slovenská lyžiarska asociácia
Slovenský zväz moderného päťboja
Slovenský zväz pozemného hokeja
Slovenský zväz sánkárov
Slovenský stolnotenisový zväz
Slovenský strelecký zväz
Slovenský šermiarsky zväz
Slovenská asociácia tae kwon-do
Slovenský tenisový zväz
Slovenská triatlonová únia
Slovenský veslársky zväz
Slovenská federácia volejbalu
Slovenský zväz vzpierania
Slovenský zápasnícky zväz

2. Olympijské športové federácie, ktoré majú po 1 hlase (8 federácií):

(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; 8 olympijských športových federácií, z ktorých vždy po dva zastrešuje jedna medzinárodná federácia, má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 8 hlasov)

Slovenská gymnastická federácia
Slovenský zväz modernej gymnastiky
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode
Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky
Slovenská plavecká federácia
Slovenský zväz vodného póla
Slovenský krasokorčuliarsky zväz
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
 

ČLENOVIA SOV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (spolu 13)

(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; každá federácia má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 13 hlasov)

Slovenská asociácia čínskeho wu-šu
Slovenská baseballová federácia
Slovenský biliardový zväz
Slovenská softbalová asociácia
Slovenský šachový zväz
Slovenský zväz karate
Slovenský zväz orientačných športov
Slovenský zväz tanečného športu
Slovenský zväz vodného lyžovania
Slovenský zväz vodného motorizmu
Zväz potápačov Slovenska
Slovenský bowlingový zväz
Slovenská squashová asociácia
 

ČLENOVIA SOV - ĎALŠIE OBČIANSKE ZDRUŽENIA, INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE (spolu 11)


(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; každý z týchto členov má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 11 hlasov)
Slovenská asociácia univerzitného športu
Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra SR
Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica
Národné športové centrum
Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva
Univerzita Komenského Bratislava - Fakulta telesnej výchovy a športu
Prešovská univerzita Prešov - Fakulta športu
Klub športových redaktorov SSN
Kalokagatia na Slovensku
Slovenská asociácia olympionikov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
 

ČLENOVIA SOV - OSOBNOSTI OLYMPIJSKÉHO HNUTIA A ŠPORTU (spolu 5)


(sú členovia SOV ako fyzické osoby, pričom ich mandát je časovo ohraničený do konca olympijského cyklu 2013 - 2016; každý z týchto členov má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 5 hlasov)
Andrej GLATZ
Mária JASENČÁKOVÁ
Katarína RÁCZOVÁ
Jozef GOLONKA
Janka STAŠOVÁ
 

ČLENOVIA SOV - OLYMPIONICI (spolu 5)


(sú členovia SOV ako fyzické osoby, pričom ich mandát je časovo ohraničený na 4 roky od zvolenia do komisie športovcov SOV; komisia na každé VZ SOV deleguje 5 zástupcov spomedzi svojich 9 členov; každý z týchto členov, delegovaný komisiou na VZ SOV, má po 1 hlase – spolu majú 5 hlasov)

XXII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY SOČI 2014 (7. – 23. februára 2014)

Generálni partneri

  Automobilový partner

  Logistický partner

  Hlavní partneri

   Dodávatelia

    Mediálni partneri

     DIALOG OKNO 1 Zarovnane podla scroll TOP 50px (da sa nastavit v cssku)