52. VZ SOV dalo zelenú snahám pripraviť transformáciu SOV na strešnú organizáciu slovenského športu, za čestných členov SOV prijalo Antona Javorku a Jozefa Kšiňana

Rokovanie valného zhromaždenia SOV premiérovo viedol nový prezident SOV Anton Siekel. FOTO JÁN SÚKUPBRATISLAVA 9. júna (SOV) – V bratislavskom hoteli NH Gate One sa aj s účasťou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana v piatok uskutočnilo 52. valné zhromaždenia Slovenského olympijského výboru (VZ SOV) – historicky prvé, ktoré viedol Anton Siekel, zvolený za prezidenta SOV na vlaňajšom novembrovom 51. VZ SOV. Vo svojej správe informoval o iniciatívach a aktivitách SOV za posledných šesť mesiacov (od zvolenia nových orgánov SOV), o kľúčových organizačných a štrukturálnych zmenách v organizácii v uvedenom období, aj o ďalších zámeroch. Tento sumár rozdelil do piatich tematických oblastí: 1) športový manažment, 2) financovanie športu a legislatíva, 3) športový marketing a PR, 4) športová diplomacia, 5) rozvoj olympizmu a vzdelávania.
 
Pohľad do pléna. V popredí čestní členovia SOV Jánm Zachara a Vladimír Miller, za nimi Ivan Macák a Ivan Čierny, v pozadí Mária Mračnová. FOTO JÁN SÚKUPV rámci svojej správy prezident SOV Anton Siekel predložil aj víziu transformácie Slovenského olympijského výboru na strešnú organizáciu slovenského športu. Opieral sa pritom o množstvo diskusií, ktoré absoloval s predstaviteľmi športových zväzov, aj o anketu, ktorú SOV nedávno realizoval medzi svojimi členmi. Plénum poverilo prezidenta a výkonný výbor SOV utvorením pracovnej skupiny na prípravu procesu zastrešenia slovenského športu pod SOV, ktorý by sa v prípade zavŕšenia tohto procesu transformoval aj na organizáciu reprezentujúcu slovenský šport voči štátu. Delegáti 52. VZ SOV zároveň poverili prezidenta SOV aj vedením rokovaní o utvorení štátneho orgánu pre šport aspoň na úrovni štátneho tajomníka pre šport.
 
Prípravy na ZOH 2018 v Pjongčangu prezentoval športový riaditeľ SOV Roman Buček. FOTO JÁN SÚKUPO priebehu procesu prípravy transformácie SOV na strešnú organizáciu slovenského športu bude Anton Siekel informovať na januárovom 53. VZ SOV, ktorého hlavným bodom bude schvaľovanie nominácie slovenskej výpravy na zimné olympijské hry (ZOH) 2018 v Pjongčangu. Prípravy na ZOH 2018 však pochopiteľne rezonovali aj na júnovom rokovaní. Informoval o nich športový riaditeľ SOV Roman Buček. Valné zhromaždenie formálne „posvätilo“ štart našej výpravy v Pjongčangu, čím len potvrdilo akceptáciu našej príhlášky, zaslanej na Medzinárodný olympijský výbor (MOV) už v apríli (uzávierka potvrdenia prihlášok bola 9. mája).
 
Schvaľovanie výročnej správy SOV aj správy o hospodárení SOV roku 2016, ako aj rozpočtu SOV na rok 2017, bolo jednomyseľné. FOTO JÁN SÚKUPJarné valné zhromaždenie SOV sa na rozdiel od minulosti konalo neskôr – v predošlých rokoch bývalo už v aprílovom termíne. Posun zhruba o poldruha mesiaca neskôr oproti zvyklostiam si vyžiadala príprava obsiahlej výročnej správy SOV o činnosti za rok 2016, ktorá vyplýva z nového Zákona o športe. Príprava výročnej správy bola administratívne veľmi náročná, a preto zdĺhavá. Výročná správa SOV má napokon až 214 (!) strán a zahŕňa aj výročné správy „dcérskych“ spoločností SOV – Slovenskej olympijskej marketingovej (SOM), a.s., a Nadácie SOV. Správa, ktorú uviedol výkonný riaditeľ SOV Gábor Asványi, je zverejnená na internetovej stránke SOV. Plénum schválilo výročnú správu SOV bez pripomienok, takisto ako aj správu dozornej rady SOV.
 
Súčasťou výročnej správy SOV bola aj správa o hospodárení za minulý rok. V roku 2016 Slovenský olympijský výbor hospodáril s rozpočtom s príjmovou časťou vo výške 4.034.675 eur a s výdavkami vo výške 3.965,728 eur. Štátne dotácie tvorili až 64 % percent príjmov, na čom sa dominantne podpísal fakt, že išlo o olympijský rok a že cez SOV bola poukázaná aj štátna dotácia na Slovenský dom v Riu de Janeiro počas OH 2016. V rámci výdavkov boli viac než dve tretiny rozpočtu použité v rámci športového oddelenia.
 
Plénum okrem toho schválilo aj rozpočet SOV na rok 2017. Ten je koncipovaný ako vyrovnaný, s predpokladanými príjmami aj výdavkami vo výške 2.505.277 eur. Pokiaľ ide o príjmy, zo štátnych dotácií sa kalkuluje celková suma 1.370.997 eur, z fondov MOV, resp. Európskych olympijských výborov 717.992 eur a z vlastného marketingu SOV formou transferu zo SOM, a.s., spolu 416.288 Zľava čestný prezident SOV František Chmelár, noví čestní členovia SOV Anton Javorka, Jozef Kšiňan, Vladimír Miller a prezident SOV Anton Siekel. FOTO JÁN SÚKUPeur. Jednoznačne najvyššie výdavky sú plánované v súvislosti s činnosťou športového oddelenia SOV, pričom suverénne najvyššia suma (663.000 eur) sa viaže na zabezpečenie účasti na ZOH v Pjongčangu. V súvislosti s týmto účelom sa veľká väčšina platieb musí realizovať už v priebehu tohto roka.
 
V programe rokovania bola aj slávnostnejšia časť. Za nových čestných členov SOV plénum jednomyseľne prijalo významného športového funkcionára s osobitným zameraním činnosti na atletiku a mládež Antona Javorku a nestora slovenskej športovej žurnalistiky, už 90-ročného Jozefa Kšiňana. Okrem nich si diplom čestného člena SOV prevzal aj Vladimír Miller, ktorý až do vlaňajška nepretržite 24 rokov pôsobil v exekutíve SOV. Čestný titul mu bol udelený už vlani v novembri, na 51. VZ SOV sa však nemohol zúčastniť. Čestní členovia automaticky získavajú aj Zlatý odznak SOV.
 
Ivana Motolíková s diplomom MOV Žena a šport. FOTO JÁN SÚKUPOdovzdanie tohto, aj ďalších vyznamenaní a výročných ocenení SOV, ako aj výročnej trofeje MOV, sa však na rozdiel od minulosti neuskutočnilo v rámci valného zhromaždenia, ale až na slávnostnej večeri v ten istý deň na rovnakom mieste – aj v prítomnosti predsedu Národnej rady SR Andreja Danka. Nižšie uvádzame zoznam všetkých vyznamenaných a ocenených, ktorý účastníci 52. VZ SOV len vzali na vedomie.
 
Okrem toho si riaditeľka oddelenia olympizmu SOV a bývalá najlepšia slovenská moderná gymnastka, dnes trénerka a medzinárodná rozhodkyňa Ivana Motolíková, prevzala diplom MOV Žena a šport.

Generálny sekretár SOV Jozef Liba upriamil pozornosť na blížiace sa 25. výročie ustanovenia SOV a jeho neskoršieho uznania za národný olympijský výbor. Oslavy sa plánujú ako dlhodobé, v rozpätí viac než deviatich mesiacov. Odštartujú 19. decembra 2017, čo bude presne 25 rokov od ustanovenia SOV a vyvrcholiť by mali v nedeľu 23. septembra 2018. Na druhý deň totiž uplynie presne 25 rokov od oficiálneho prijatia SOV do olympijskej rodiny, teda od rozhodnutia zasadnutia Medzinárodného olympijského výboru v Monte Carle, ktorý uznalo SOV za národný olympijský výbor Slovenskej republiky. Rozsah i podoba propagácie a sprievodných akcií k tomuto jubileu sa upresní v najbližších mesiacoch.
 
František Chmelár bol na pléne prvý raz ako čestný prezident SOV, bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič zase ako čestný člen. Vpravo šéfka športu na MŠVVŠ DSR Božena Gerhátová. FOTO JÁN SÚKUPNa 52. valnom zhromaždení SOV sa zúčastnilo 57 z celkového počtu 77 hlasov. Prítomní disponovali 87 hlasmi z celkového počtu 113. Ako čestný člen SOV sa na rokovaní zúčastnil aj bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. V rámci diskusie vystúpili napríklad čestný prezident SOV František Chmelár, všetci traja viceprezidenti SOV Peter Korčok, Jozef Gӧnci a Zdenko Kríž, podpredseda rady ministra školstva pre šport Ján Krišanda, aj viacero členov SOV, čestný člen SOV Kamil Haťapka, ale aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a hlavná konV diskusii krátko vystúpil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. FOTO JÁN SÚKUPtrolórka športu Alica Fisterová.
 
Predseda Klubu športových redaktorov SSN Tomáš Grosmann v diskusii verejne kritizoval čerstvé rozhodnutie Pro-Hokeja neprerušiť počas ZOH 2018 našu najvyššiu domácu hokejovú súťaž, čo považuje za zneváženie významu olympijského turnaja. Podľa jeho názoru by SOV mal vyjadriť znepokojenie nad takýmto rozhodnutím.
 
Minútou ticha si účastníci uctili pamiatku významných osobností slovenského športu a olympijského hnutia, ktoré nás navždy opustili v priebehu posledných šiestich mesiacov – olympijskej medailistky v atletike Evy Šuranovej-Kucmanovej, športovej gymnastky, - medailistky z MS, potom trénerky, funkcionárky európskej federácie aj uznávanej rozhodkyne Ľubice Rísovej-Krásnej, moderného päťbojára, dlhoročného šéfa federálneho zväzu i významného funkcionára a rozhodcu medzinárodnej federácie Jána Novotného, aj akademického sochára dlhodobo spolupracujúceho so SOV profesora Jozefa Jankoviča.
 

ZOZNAM LAUREÁTOV OCENENÍ A VYZNAMENANÍ, ODOVZDÁVANÝCH NA SLÁVNOSTNEJ VEČERI SOV
 

VÝROČNÁ TROFEJ MEDZINÁRODNÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU (MOV) ZA ROK 2017
Šport bez hraníc (za príkladné pôsobenie proti diskriminácii v športe a za využívanie športu ako prostriedku na celkovú sociálnu inklúziu):TOMÁŠ „KID“ KOVÁCS
 
 
VÝROČNÉ OCENENIA SOV ZA ROK 2016
Trofej SOV (za aktuálny prínos v propagácii olympijského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu na šport, kultúru, výchovu a spoločnosť): MATEJ TÓTH
 
Cena Vladimíra Černušáka (za aktívnu, pravidelnú a systematickú lektorskú činnosť a za výchovnú, vzdelávaciu a propagačnú činnosť v oblasti olympijskej výchovy): MARIÁN KAFKA
 
Cena Jána Popluhára (za celoživotné pôsobenie v súlade s princípmi humanizmu) PETER MRÁZ
 
Cena Matyldy Pálfyovej (udeľuje sa ženám za ich športové výsledky, aktivitu v športe a v olympijskom hnutí): ANNA BLAHUTOVÁ a JANA KUŤKOVÁ
 
Cena Pavla Schmidta (za najhodnotnejší individuálny výkon roka): LADISLAV a PETER ŠKANTÁROVCI
 
Cena Ondreja Nepelu (pre športovca do 23 rokov, u ktorého sa výrazne prejavila športová perspektíva): ANDREJ MÁLEK
 
Cena Bohumila Goliana (pre tím za najhodnotnejší kolektívny výkon roka): FUTBALOVÝ TÍM SLOVENSKA DO 21 ROKOV
 
Cena Pavla Demitru (za mimoriadny pozitívny prínos k reprezentácii SR v spojení s vynikajúcimi výkonmi): VERONIKA VELEZ ZUZULOVÁ
 
Cena Jána Zacharu (pre trénera mládeže, ktorý dlhodobo i aktuálne dosahuje prenikavé výsledky): RÓBERT VALUCH
 
Cena Miroslava Procházku (za celoživotnú propagáciu športu a olympizmu prostriedkami literatúry a publicistiky): STANISLAV ŠČEPÁN
 
Cena Vincenta Lafka – olympijský klub roka (pre olympijský klub, ktorý vyvíjal najvýraznejšie aktivity pri plnení úloh SOV a v propagácii olympizmu) OLYMPIJSKÝ KLUB ALOJZA SZOKOLYIHO ŠAHY
 
 
VYZNAMENANIA SOV
Zlatý odznak SOV (za výnimočný prínos pre olympijské hnutie a šport): FRANTIŠEK HRÚZIK, ŠTEFAN PIPA, ANTON JAVORKA, JOZEF KŠIŇAN, VLADIMR MILLER
 
Strieborný odznak SOV (za výrazný prínos pre olympijské hnutie a šport): TOMÁŠ GROSMANN, MARIÁN LINDER, ĽUBOR ŠTARK, PETER TICHÝ
 
Bronzový odznak SOV (za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu): PETER BUČEK, JÚLIUS ČERNICKÝ, DUŠAN GABÁNI, GABRIELA HANULÁKOVÁ, LIBOR CHARFREITAG st., IMRICH KOVÁČ, MÁRIA MARCIBÁLOVÁ, DUŠAN SLIVA, JÁN ŠTEFÁNIK
 
Čestné uznanie SOV (za dlhodobú aktivitu pri šírení olympizmu): MÁRIA ČAMBOROVÁ, PAVOL MEČIAR, VLASTA NEMCOVÁ, PAVEL ORŠULA, FRANTIŠEK PITOŇÁK, MILAN POLLÁK, PAVOL SVRČEK, LADISLAV ŠANDOR, JOZEF ŠOŠKA
 
Medaila SOV (pre úspešných účastníkom OH a ZOH): KATARÍNA BEŇUŠKOVÁ-LAMRICHOVÁ, MARTA PERNIŠOVÁ-PӦSOVÁ, MARTIN TEŠOVIČ
 
Plaketa SOV (pre osobnosti, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú k rozvoju olympizmu a športu): JÁN NOSKO

 
OCENENIA KLUBU FAIR PLAY SOV
Udeľujú sa v troch kategóriách: za príkladný čin v duchu fair play; za celoživotné pôsobenie v duchu fair play; za aktívne šírenie a propagáciu fair play.
 
Za príkladný čin v duchu fair play
Cena KFP SOV: PAVOL HORŇÁK a ALOJZ KAVULJAK
 
Za celoživotné pôsobenie v duchu fair play
Cena KFP SOV in memoriam: VLADISLAV JANOVJAK
Diplom KFP SOV: ALENA HEJTMÁNKOVÁ-HOLÁRKOVÁ, SZABOLCS ESCHWIG-HAJTS
 
Za aktívne šírenie a propagáciu fair play
Cena KFP SOV: FRANTIŠEK ŠTAMBERSKÝ
Diplom KFP SOV: JÁN KUBIŠ

Autor: Ľubomír Souček

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri

      Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
      Viac informácií...
      Súhlasím