Diagnostické centrum profesora Hamara pri FTVŠ UK v Bratislave umožňuje testovanie širokej plejády funkčných a motorických schopností

BRATISLAVA 5. mája - Už viac než rok funguje v rekošntruovaných priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave Diagnostické centrum profesora Hamara (DCpH). S myšlienkou utvorenia vedecko-výskumného pracoviska športových vied, aké od roku 2005 na Slovensku chýbalo, prišiel dekan FTVŠ UK profesor Miroslav Holienka. DCpH nadväzuje na pôsobenie viacerých pracovísk, počnúc Kabinetom telesnej výchovy a mládeže v roku 1965, až po Ústav vied o športe (do 2005).

Centrum je pomenované po profesorovi Dušanovi Hamarovi za jeho celoživotný prínos vo vývoji zariadení na posudzovanie a rozvoj trénovanosti športovcov i bežnej populácie a za zavedenie “Diagnostiky trénovanosti” ako povinne voliteľného predmetu na Fakulte telesnej výchovy a športu UK.

Hlavným cieľom DCpH je podpora vedecko-výskumných aktivít v oblasti vied o športe a ich prepojenie s praxou. Vývoj nových diagnostických a tréningových metód a ich aplikácia do oblasti športu, rehabilitácie či klinickej medicíny môže prispieť nielen k zvýšeniu výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie, ale aj zviditeľniť vedy o športe v očiach verejnosti.

Pracovníci FTVŠ UK disponujú dlhoročnými skúsenosťami v oblasti posudzovania funkčných schopností nielen športovcov, ale aj bežnej populácie a pacientov so zhoršenou telesnou zdatnosťou, ako aj odbornou interpretáciou výsledkov funkčných testov s ohľadom na potreby praxe. Snahou DCpH je ďalší vývoj moderných diagnostických zariadení a metód, a ich uplatňovanie pri posudzovaní úrovne trénovanosti a riadení športového tréningu. Jednou z možností, ako toto dosiahnuť, je účasť na riešení domácich a medzinárodných projektov.

Diagnostické centrum profesora Hamara pozostáva zo siedmich laboratórií: biochemické, dynamometrické, funkčné, senzomotorické, somatometrické, vývojové a analýzy herného výkonu. V nich sa vykonávajú laboratórne funkčné testy doplnené o biochemické a antropometrické vyšetrenia. DCpH poskytuje komplexnú diagnostiku (kombinácie testov na posudzovanie vybraných motorických schopností, testové batérie podľa druhu športovej špecializácie, špecifické testy pre vybrané skupiny jedincov rôzneho veku a výkonnosti, návrhy testových batérií podľa požiadaviek športovej praxe). Výnimočnou črtou DCpH je testovanie zohľadňujúce špecifické podmienky jednotlivých športov.

Motorické schopnosti je možné posudzovať aj na športoviskách s využitím prenosných diagnostických zariadení. Nezabúda sa ani na posudzovanie telesnej zdatnosti bežnej populácie, jedincov po poraneniach a vybraných skupín pacientov (v spolupráci s Lekárskou fakultou UK a so Slovenskou akadémiou vied).

Informácie o testoch možno nájsť na http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=3148

Kontakt:
Diagnostické centrum profesora Hamara
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Tel: +421 9 173 17 814, www.fsport.uniba.sk

Autor: Erika Zemková

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri