SOV získal stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR, že športové zväzy ako súčasť neziskového sektora nemusia byť zapísané v registri partnerov verejného sektora

BRATISLAVA 17. júla (SOV) - Vzhľadom na nejasnosti, ktoré v športovej obci v posledných mesiacoch prevládali ohľadom povinnej registrácie športových zväzov v registri partnerov verejného sektora, sa Slovenský olympijský výbor (SOV) obrátil na Ministerstvo spravodlivosti SR so žiadosťou o jasné výkladové stanovisko, ktoré by športovej obci pomohlo objasniť túto problematiku. SOV môže s veľkým potešením informovať športové zväzy, že výkladové stanovisko je pre ne pozitívne a zbavuje ich administratívnej aj finančnej záťaže, ktorej sa obávali.
 
Výkladové stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR z 13. júla 2017 konštatuje, že vzhľadom na verejnoprospešný účel, na ktorý boli športové zväzy založené a na činnosti, ktoré vykonávajú, ich možno považovať za subjekty pôsobiace v rámci neziskového sektora, a preto sa na ne (vzhľadom na výnimku podľa § 2 ods. 4 písm. a/ zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora) povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora nevzťahuje.
 
Treba však upozorniť, že výnimka daná pre subjekty neziskového sektora neplatí absolútne. Povinnosť zápisu do registra pre tieto subjekty vzniká podľa § 2 ods. 4 písm. a) v prípade, ak s cieľom dosiahnuť zisk dodávajú tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa zákona č. 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo nadobúdajú majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000 eur.
 
Rovnako tak treba upozorniť, že v prípade, ak niektorý zo športových zväzov má svoju obchodnú spoločnosť, je potrebné (ak tieto obchodné spoločnosti spĺňajú zákonom stanovené kritéria na zápis) ich v registri partnerov verejného sektora registrovať.
 
Aké informácie žiadal SOV od Ministerstva spravodlivosti SR?
Stručne sumarizujeme, aké informácie požadoval Slovenský olympijský výbor v predmetnej veci od Ministerstva spravodlivosti SR a aký postoj k problematike SOV zaujal v liste.
 
Na SOV sa v uplynulých týždňoch s prosbou o pomoc obrátili viaceré športové zväzy, ktorým oslovené právnické kancelárie poskytli ohľadom povinnej registrácie športových zväzov v registri partnerov verejného sektora nejednoznačné odpovede. Zväzy sa na právnické kancelárie obrátili so žiadosťami o rady, či sa na ne vzhľadom na ich neziskové pôsobenie vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (táto povinnosť vzniká k dátumu 31. 7. 2017), ak prekračujú finančné limity 100 000 €, resp. 250 000 € ustanovené v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
 
Vzhľadom na to, že tento úkon musí zabezpečiť oprávnená osoba (v zmysle zákona advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR) a zväzy s ňou musia uzatvoriť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, povinnosťou registrácie by zväzom vznikli neplánované náklady vo výške 500 – 800 € a ďalšie náklady by ich čakali v súvislosti s priebežnou aktualizáciou zápisu.
 
SOV v liste so žiadosťou o výkladové stanovisko adresovanou Ministerstvu spravodlivosti SR vyjadril názor, že zákon, primárne prijatý na odhaľovanie schránkových firiem, by nemal postihovať športové subjekty, ktoré vznikli na zabezpečenie verejnoprospešnej činnosti a ich úlohou nie je produkovať zisk, ale zabezpečovať s podporou štátu slovenskú štátnu reprezentáciu, rozvoj športu na území Slovenskej republiky a organizovanie športových súťaží.
 
Zákon o registri partnerov verejného sektora vymedzuje v § 2 ods. 4 písm. a), kto nie je partnerom verejného sektora, a teda sa naňho povinnosť registrácie nevzťahuje. Ide tak o zákonne vymedzenú výnimku vo vzťahu k subjektom pôsobiacim prevažne v neziskovom sektore. Koho za takýto subjekt možno považovať, však zákon č. 315/2016 Z. z. ani iný právny predpis v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky neustanovuje. Bežne sa medzi tieto subjekty radia nadácie, občianske združenia či neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, prípadne tiež záujmové združenia právnických osôb. Vzhľadom na teóriu neziskového sektora, subjekt pôsobiaci  v neziskovom sektora je taký, ktorého predmetom činnosti je zabezpečovanie verejnoprospešných aktivít alebo služieb, prípadne zabezpečovanie potrieb svojich členov, pričom i účel založenia týchto subjektov bol iný ako na „dosahovanie zisku“.
 
SOV v liste vyjadril presvedčenie, že športové zväzy práve vzhľadom na ich osobitný verejnoprospešný charakter činností a účel ich založenia spĺňajú vyššie spomenuté vymedzenie „prevažne pôsobiť v neziskovom sektore“, a preto požiadal Ministerstvo spravodlivosti SR o jednoznačné stanovisko, ktoré by pomohlo vyjasniť túto otázku povinnej registrácie.

Autor: SOV

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri