Štartujú Olympijské festivaly Slovenska

BRATISLAVA 7. apríla (SOV) - Medzinárodný olympijský výbor vyhlásil 6. apríl 2014 za „Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier“. Možno považovať za aktuálne, ak práve v tento deň zverejňujeme výzvu Slovenského olympijského výboru na zapojenie sa slovenských škôl do 7. ročníka Olympijských festivalov Slovenska.

Myšlienka Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDMS), ktoré sa od tohto ročníka zmenili Olympijské festivaly Slovenska (OFS), sa zrodila v roku 2007 pred Hrami XXIX. olympiády v Pekingu. V olympijskom roku ich vyhlásil Slovenský olympijský výbor spolu so svojimi partnermi. Záštitu nad týmto významným projektom hneď od začiatku prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Zmyslom a hlavným cieľom organizovania OFS je podnietiť všetkých zodpovedných, rodičov, pedagógov, trénerov, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, ale aj príslušné inštitúcie, školy a školské zariadenia k tomu, aby si vo väčšej miere uvedomili význam športu pre život a zdravý vývoj detí a mládeže. Aby v záujme napĺňania tohto cieľa ponúkali deťom a mládeži vo všetkých slovenských krajoch možnosť „dotknúť sa športu a olympizmu“, inšpirovať sa skutočnými olympijskými hrami a v konečnom dôsledku tak formovať vzťah k športu.

V priebehu šiestich rokov sa Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska pevne etablovali v širokom spektre olympijských aktivít, úspešne prenikli do povedomia širokej verejnosti. Významne prispievajú k formovaniu trvalého vzťahu detí a mládeže k športu, k spájaniu športu s kultúrou, výchovou a vzdelávaním. V záujme napĺňania ušľachtilej myšlienky olympizmu prispievajú spolupráci viacerých organizácií.

Slovenský olympijský výbor a ústredný štáb Olympijských festivalov Slovenska preto vyzýva všetkých zainteresovaných, aby svojou aktivitou dali úspešnému projektu nový impulz, aby pokračovali v úspešnej práci s cieľom zapojiť do neho čo najviac slovenských škôl.

Sme presvedčení, že spoločným úsilím sa nám to podarí. Táto výzva nech je zároveň konkrétnym pozdravom k 120. výročiu založenia Medzinárodného olympijského výboru.
 

Metodické pokyny k organizovaniu 7. ročníka Olympijských festivalov Slovenska (OFS)

Olympijské festivaly Slovenska v roku 2014 pokračujú svojim 7. ročníkom, ktorý je dôstojným príspevkom k 120. výročiu založenia Medzinárodného olympijského výboru. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sa prechádza z režimu školských rokov na kalendárne roky, rozdelené do dvoch období.

Aj v tomto ročníku budú festivaly prebiehať pod tradičným heslom „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve“.

Hlavný zmysel a cieľ:
Podnietiť všetkých zodpovedných k tomu, aby výraznejším spôsobom vytvárali podmienky na športovanie detí a mládeže, propagovali šport ako cestu k zdraviu a harmonickému rozvoju, k telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti.

Vyhlasovateľ:
Slovenský olympijský výber so svojimi partnermi - Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR, Združením miest a obcí Slovenska, slovenskými samosprávnymi  krajmi a so Slovenskou asociáciou športu na školách.

Termíny:
16. – 29. júna a 22. septembra – 5. októbra 2014.

Kategórie:
deti z materských škôl
žiaci základných škôl
žiaci stredných škôl
experimentálne – študenti vysokých škôl

Podmienky účasti:
Za účasť v OFS možno považovať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Zorganizovanie školskej olympiády najmenej v jednom z dvoch vyššie uvedených termínov.
 • školská olympiáda môže mať aj charakter Dňa (týždňa) olympijských aktivít, Dňa (týždňa) Kalokagatie a pod.
 • školská olympiáda alebo iné na jej úroveň postavené olympijské aktivity, môžu byť spoločným podujatím viacerých škôl – napríklad pod gesciou mesta, obce, centra voľného času. Týka sa to najmä regionálnych podujatí z dlhoročnou tradíciou.
 1. Účasť žiakov základných a stredných škôl minimálne v jednej z celoštátne vyhlásených olympijských aktivít – športových, vzdelávacích, kultúrno-umeleckých a environmentálnych. Podujatia môžu byť vyhlásené SOV, ale aj jeho partnermi pri organizovaní OFS, a sú zverejnené v zozname ústredného štábu (ÚŠ), ktorý je prílohou tohto materiálu č.1.
 • podujatia v zozname ÚŠ OFS môžu byť na návrh krajských štábov doplnené adekvátnou ponukou regionálneho charakteru.
Hodnotenie:
OFS sú súťažou krajov SR. Ich poradie sa stanoví súčtom umiestení v troch kategóriách škôl (MŠ,ZŠ,SŠ).
Celkové poradie krajov sa určí na základe súčtu ich umiestnení v jednotlivých kategóriách  - materské školy, základné školy a stredné školy.
Poradie krajov v uvedených kategóriách sa stanoví percentuálnym pomerom zúčastnených škôl k celkovému počtu škôl daného typu v kraji (MŠ, ZŠ, SŠ).

Ocenenia:
Najúspešnejší kraj v celkovom hodnotení získa putovný pohár OFS, prvé tri kraje v poradí obdržia poháre a diplomy.
Poháre a diplomy získajú aj prvé tri kraje v jednotlivých kategóriách škôl.
Všetky zúčastnené školy na Slovensku dostanú účastnícky diplom podpísaný prezidentom SOV.
Najaktívnejšie školy z každého kraja – materské, základné, stredné a špeciálne školy - budú ocenené osobitne na celoštátnom vyhodnotení.

Zaslanie písomného hlásenia:
Je záväznou podmienkou na zaradenie materských, základných a stredných škôl do OFS. Hlásenie sa zasiela na tlačive „Informácia o konaní OFS“ (vzor v prílohe 2) do 31. októbra 2014 na adresu príslušného krajského štábu.
 
 
VZOR – PRÍLOHA ČÍSLO 1

 
Celoštátne vyhlásené olympijské aktivity
 • Vedomostná súťaž o olympizme.
 • Veľký olympijský kvíz
 • Moja najkrajšia spomienka
 • Zo školských lavíc do reprezentácie
 • Kultúrne súťaže KALOKAGATIE 2014
 • Odznak olympijskej všestrannosti
 • Olympijský environmentálny deň „Zelené športoviská“
 • Beh olympijského dňa
 • Olympijský deň
 • Nordic Walking na Slovensku
 
VZOR – PRÍLOHA ČÍSLA 2
Informácia o konaní Olympijských festivalov Slovenska
 
Názov podujatia:
 
Usporiadateľská škola (presný názov, miesto):
 
Meno predsedu organizačného výboru a kontaktná adresa:
 
Počet účastníkov:
 
Stručný popis podujatia:
 
ÚČASŤ V ĎALŠÍCH OLYMPIJSKÝCH AKTIVITÁCH (podľa zverejneného zoznamu):
 
                                                                                                           riaditeľstvo školy (potvrdenie)      

Autor: SOV

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri

      Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
      Viac informácií...
      Súhlasím