Štartujú Olympijské festivaly Slovenska

BRATISLAVA 7. apríla (SOV) - Medzinárodný olympijský výbor vyhlásil 6. apríl 2014 za „Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier“. Možno považovať za aktuálne, ak práve v tento deň zverejňujeme výzvu Slovenského olympijského výboru na zapojenie sa slovenských škôl do 7. ročníka Olympijských festivalov Slovenska.

Myšlienka Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDMS), ktoré sa od tohto ročníka zmenili Olympijské festivaly Slovenska (OFS), sa zrodila v roku 2007 pred Hrami XXIX. olympiády v Pekingu. V olympijskom roku ich vyhlásil Slovenský olympijský výbor spolu so svojimi partnermi. Záštitu nad týmto významným projektom hneď od začiatku prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Zmyslom a hlavným cieľom organizovania OFS je podnietiť všetkých zodpovedných, rodičov, pedagógov, trénerov, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, ale aj príslušné inštitúcie, školy a školské zariadenia k tomu, aby si vo väčšej miere uvedomili význam športu pre život a zdravý vývoj detí a mládeže. Aby v záujme napĺňania tohto cieľa ponúkali deťom a mládeži vo všetkých slovenských krajoch možnosť „dotknúť sa športu a olympizmu“, inšpirovať sa skutočnými olympijskými hrami a v konečnom dôsledku tak formovať vzťah k športu.

V priebehu šiestich rokov sa Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska pevne etablovali v širokom spektre olympijských aktivít, úspešne prenikli do povedomia širokej verejnosti. Významne prispievajú k formovaniu trvalého vzťahu detí a mládeže k športu, k spájaniu športu s kultúrou, výchovou a vzdelávaním. V záujme napĺňania ušľachtilej myšlienky olympizmu prispievajú spolupráci viacerých organizácií.

Slovenský olympijský výbor a ústredný štáb Olympijských festivalov Slovenska preto vyzýva všetkých zainteresovaných, aby svojou aktivitou dali úspešnému projektu nový impulz, aby pokračovali v úspešnej práci s cieľom zapojiť do neho čo najviac slovenských škôl.

Sme presvedčení, že spoločným úsilím sa nám to podarí. Táto výzva nech je zároveň konkrétnym pozdravom k 120. výročiu založenia Medzinárodného olympijského výboru.
 

Metodické pokyny k organizovaniu 7. ročníka Olympijských festivalov Slovenska (OFS)

Olympijské festivaly Slovenska v roku 2014 pokračujú svojim 7. ročníkom, ktorý je dôstojným príspevkom k 120. výročiu založenia Medzinárodného olympijského výboru. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sa prechádza z režimu školských rokov na kalendárne roky, rozdelené do dvoch období.

Aj v tomto ročníku budú festivaly prebiehať pod tradičným heslom „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve“.

Hlavný zmysel a cieľ:
Podnietiť všetkých zodpovedných k tomu, aby výraznejším spôsobom vytvárali podmienky na športovanie detí a mládeže, propagovali šport ako cestu k zdraviu a harmonickému rozvoju, k telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti.

Vyhlasovateľ:
Slovenský olympijský výber so svojimi partnermi - Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR, Združením miest a obcí Slovenska, slovenskými samosprávnymi  krajmi a so Slovenskou asociáciou športu na školách.

Termíny:
16. – 29. júna a 22. septembra – 5. októbra 2014.

Kategórie:
deti z materských škôl
žiaci základných škôl
žiaci stredných škôl
experimentálne – študenti vysokých škôl

Podmienky účasti:
Za účasť v OFS možno považovať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Zorganizovanie školskej olympiády najmenej v jednom z dvoch vyššie uvedených termínov.
 • školská olympiáda môže mať aj charakter Dňa (týždňa) olympijských aktivít, Dňa (týždňa) Kalokagatie a pod.
 • školská olympiáda alebo iné na jej úroveň postavené olympijské aktivity, môžu byť spoločným podujatím viacerých škôl – napríklad pod gesciou mesta, obce, centra voľného času. Týka sa to najmä regionálnych podujatí z dlhoročnou tradíciou.
 1. Účasť žiakov základných a stredných škôl minimálne v jednej z celoštátne vyhlásených olympijských aktivít – športových, vzdelávacích, kultúrno-umeleckých a environmentálnych. Podujatia môžu byť vyhlásené SOV, ale aj jeho partnermi pri organizovaní OFS, a sú zverejnené v zozname ústredného štábu (ÚŠ), ktorý je prílohou tohto materiálu č.1.
 • podujatia v zozname ÚŠ OFS môžu byť na návrh krajských štábov doplnené adekvátnou ponukou regionálneho charakteru.
Hodnotenie:
OFS sú súťažou krajov SR. Ich poradie sa stanoví súčtom umiestení v troch kategóriách škôl (MŠ,ZŠ,SŠ).
Celkové poradie krajov sa určí na základe súčtu ich umiestnení v jednotlivých kategóriách  - materské školy, základné školy a stredné školy.
Poradie krajov v uvedených kategóriách sa stanoví percentuálnym pomerom zúčastnených škôl k celkovému počtu škôl daného typu v kraji (MŠ, ZŠ, SŠ).

Ocenenia:
Najúspešnejší kraj v celkovom hodnotení získa putovný pohár OFS, prvé tri kraje v poradí obdržia poháre a diplomy.
Poháre a diplomy získajú aj prvé tri kraje v jednotlivých kategóriách škôl.
Všetky zúčastnené školy na Slovensku dostanú účastnícky diplom podpísaný prezidentom SOV.
Najaktívnejšie školy z každého kraja – materské, základné, stredné a špeciálne školy - budú ocenené osobitne na celoštátnom vyhodnotení.

Zaslanie písomného hlásenia:
Je záväznou podmienkou na zaradenie materských, základných a stredných škôl do OFS. Hlásenie sa zasiela na tlačive „Informácia o konaní OFS“ (vzor v prílohe 2) do 31. októbra 2014 na adresu príslušného krajského štábu.
 
 
VZOR – PRÍLOHA ČÍSLO 1

 
Celoštátne vyhlásené olympijské aktivity
 • Vedomostná súťaž o olympizme.
 • Veľký olympijský kvíz
 • Moja najkrajšia spomienka
 • Zo školských lavíc do reprezentácie
 • Kultúrne súťaže KALOKAGATIE 2014
 • Odznak olympijskej všestrannosti
 • Olympijský environmentálny deň „Zelené športoviská“
 • Beh olympijského dňa
 • Olympijský deň
 • Nordic Walking na Slovensku
 
VZOR – PRÍLOHA ČÍSLA 2
Informácia o konaní Olympijských festivalov Slovenska
 
Názov podujatia:
 
Usporiadateľská škola (presný názov, miesto):
 
Meno predsedu organizačného výboru a kontaktná adresa:
 
Počet účastníkov:
 
Stručný popis podujatia:
 
ÚČASŤ V ĎALŠÍCH OLYMPIJSKÝCH AKTIVITÁCH (podľa zverejneného zoznamu):
 
                                                                                                           riaditeľstvo školy (potvrdenie)      

Autor: SOV

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri