Športové
7 min. čítania

Dlhé čakanie na zriadenie Fondu na podporu športu

Patrik Hrbek
Z fondu by sa mohli financovať aj prepotrebné športové poukazy pre mládež. Foto TASR

BRATISLAVA (SOV) - Vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2016 - 2020 deklarovala záujem zriadiť verejnoprávny Fond na podporu športu ako komplexný nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni.

Vzorom pre takýto fond by mal byť už tri roky úspešne fungujúci Fond na podporu umenia, ktorý nahradil podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry.

Fond na podporu umenia zlepšil situáciu v kultúre

Hlavným poslaním Fondu na podporu umenia je poskytovanie finančných prostriedkov najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu slovenskej kultúry doma i v zahraničí, podporu medzinárodnej spolupráce, vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, a na štipendiá pre fyzické osoby.

Výnimočnosťou tohto fondu je, že o efektívnom rozdeľovaní finančných prostriedkov v umeleckej činnosti a kultúre rozhodujú nezávisle od ústredných orgánov štátnej správy priamo samotní zástupcovia umeleckej obce.

Práve vďaka garancii nezávislosti a odbornosti sa vznik tejto verejnoprávnej inštitúcie stretol v umeleckom hnutí s pozitívnou odozvou a podporou. Ďalším prínosom fondu je podstatné navýšenie objemu peňazí pre umeleckú komunitu. V rokoch 2016 a 2017 vláda pridelila fondu po 15 miliónov eur, na tento rok sa príspevok štátu zvýšil na 20 miliónov eur.

Fond každoročne vyhlasuje správne cielené a vhodne nastavené dotačné výzvy, na základe ktorých je následne takmer 3000 úspešným žiadateľom každoročne prerozdelená suma vo výške 14,4 miliónov eur.

Fond na podporu umenia priniesol viac peňazí na kultúru, rýchlejší a pružnejší systém financovania (výzvy niekoľkokrát ročne), pre žiadateľa jednoduchšiu administratívu (potvrdenia z poisťovní a iných úradov sú predkladané až po schválení dotácie) a vybavenie žiadosti už do 60 dní (predtým aj 5 mesiacov). Mechanizmy rozhodovania zabezpečujú transparentnosť, nezávislosť a odbornosť pri prideľovaní finančnej podpory.

Fond na podporu športu čaká na realizáciu

Už v júni 2017 sa v pláne legislatívnych úloh vlády SR objavila úloha s názvom „Návrh zákona o fonde na podporu športu“ so snahou centralizovať zdroje a kontrolu financovania športu v podmienkach Slovenskej republiky. Do medzirezortného pripomienkového konania sa mal návrh dostať na začiatku 2. štvrťroka 2017, žiaľ, napriek volaniu športovej obce k tomu zatiaľ nedošlo.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nedávno sformovalo odbornú pracovnú skupinu, ktorá sa mala zaoberať problematikou Fondu na podporu športu. Aj napriek prínosnej diskusii, ktorá predstavila prvé možnosti fungovania, zamerania a činnosti tohto fondu podľa vzoru Fondu na podporu umenia, sa činnosť pracovnej skupiny a úloha vzniku špecializovaného fondu odložili z neznámych dôvodov opäť na neurčito.

Ostáva len dúfať, že táto úloha z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky sa v krátkom čase dostane opäť do centra pozornosti. Veď verejnoprávny Fond na podporu športu by sa mohol stať progresívnym nástrojom centralizácie zdrojov financovania slovenského športu. Súčasný systém financovania športu - aj napriek niektorým zmenám, ktoré priniesol Zákon o športe - nemožno vzhľadom na početnosť rôznych finančných tokov považovať za prehľadný a ucelený.

Zákon o fonde na podporu športu by mohol významne pomôcť s financovaním rozvoja športu detí a mládeže, vrcholového športu aj športu pre všetkých. Mal by prevziať a stransparentniť existujúci dotačný systém a v porovnaní so súčasným stavom vedieť pružnejšie reagovať na rôzne potreby športového hnutia. Nemožno taktiež zabúdať na financovanie a podporu organizovania významných športových podujatí. Problémom súčasného systému je negarantovanie finančných prostriedkov zo strany štátu pri úspešnej kandidatúre, pretože o dotáciách sa rozhoduje vždy na príslušný aktuálny rok, pričom kandidatúra sa podáva vo viacročnom predstihu.

Európska únia viackrát konštatovala, že šport je veľmi špecifický. Nedajú sa v ňom aplikovať všeobecné pravidlá financovania, a preto si vyžaduje osobitnú pozornosť.

Šanca pre športové poukazy

Dôležitú časť rozpočtu Fondu na podporu športu by mali tvoriť predovšetkým príspevky na športové poukazy. Zákon o športe priniesol nárast prostriedkov do športu, avšak vzhľadom na vypustenie ustanovení o superodpočte pri sponzorskom, či na nerealizovanie športových poukazov, športové kluby žiadne zásadné zmeny vo svojej činnosti nepocítili.

Práve športové poukazy by mali byť inštitútom, ktorého význam by pocítili všetky kluby pracujúce s mládežou. Ako prijímatelia športových poukazov by samotné deti, podobne ako pri kultúrnych poukazoch, určili, ktorým športom sa chcú venovať. Svoje športové poukazy by odovzdali v športových kluboch, ktoré navštevujú alebo chcú navštevovať, a štát by ich následne klubom refundoval. Finančné toky by tak boli podstatne prehľadnejšie a prostriedky by sa dostali ku všetkým zainteresovaným subjektom. Zároveň by to mohlo pomôcť zvýšeniu záujmu detí o šport.

Fond by priniesol mnoho pozitív

Zriadenie fondu by vďaka prehľadným a častým dotačným výzvam prinieslo viac možností na získanie financií na projekty popularizácie školského športu i športu pre všetkých, ale aj na organizovanie športových turnajov, súťaží či podujatí.

Veľmi významnou zmenou by však bolo oddelenie dotačného systému od ministerstva školstva a jeho zverenie do rúk odbornej verejnoprávnej inštitúcii, ktorej zástupcov by navrhovalo športové hnutie a ministerstvo. Išlo by o prelomový krok vo financovaní športu, keďže o takomto type podpory by rozhodovali samotní zástupcovia športovej obce. Takéto zapojenie športového hnutia by bolo navyše aj v súlade s Akčným plánom Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 - 2019 vlády SR.

Fond by sa mal po svojom vzniku stať platformou, ktorá by dokázal dotácie poskytovať rýchlejšie, nezávislejšie, efektívnejšie a účelovejšie, samozrejme pri sledovaní kvality jednotlivých predložených projektov zameraných na rozvoj športu detí a mládeže, vrcholového športu a športu pre všetkých.

Cieľom tejto verejnoprávnej inštitúcie by malo byť taktiež zjednodušenie častokrát náročnej administratívy, či problematickej komunikácie medzi dotknutými subjektmi pri dotačných výzvach. Prínosom by bolo už len stanovenie povinnosti predkladať obligatórne doklady a dokumenty žiadostí až po schválení podpory.

Treba povedať, že práve vďaka tomuto fondu by vláda mohla zároveň splniť aj svoje ďalšie úlohy, ako napríklad zabezpečenie systémovej, dlhodobej a transparentnej podpory štátnej športovej reprezentácie, vrcholového športu, športu detí a mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých športovcov.

Je však nutné nájsť to najdôležitejšie - vôľu zmeniť súčasný neprehľadný a komplikovaný systém financovania športu a nájsť potrebné zdroje na naplnenie rozpočtu Fondu na podporu športu. Riešením by mohla byť spotrebná daň z nezdravých potravín spolu so zdrojmi štátneho rozpočtu, či odvody z prevádzkovania lotériových hier.

Aj napriek tomu, že ide o agendu ministerstva školstva, Slovenský olympijský výbor je v tejto problematike už dlhodobejšie aktívny a ponúka viaceré možnosti nových mechanizmov financovania športu, ktoré by zabezpečovali koncepčnú a transparentnú podporu športu u nás.