Športové aktuality
9 min. čítania

Elena Malíková o výzvach rozvoja olympijskej výchovy a vzdelávania na Slovensku

Profile picture for user afinode
Juraj
Falát

  Na medzinárodnej konferencii Slovenskej olympijskej akadémie „Teoretické a praktické východiská programu olympijskej výchovy“ 23. júna v Bratislave vystúpila riaditeľka odboru vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v športe sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠ SR Elena Malíková s referátom o výzvach rozvoja olympijskej výchovy a vzdelávania na Slovensku. V ňom vychádzala za svojho projektu spracovaného v rámci postgraduálneho vzdelávacieho programu Medzinárodného olympijského výboru (MOV) s názvom MEMOS. Prostredníctvom prípadových štúdií Belgicka, Nového Zélandu a Slovenska boli v rámci jej projektu MEMOS podrobne rozpracované oblasti týkajúce sa formálneho vzdelávania, celonárodných aktivít, miestnych aktivít, medzinárodnej spolupráce, on-line priestoru, financií, stratégií, koordinácie olympijskej výchovy a vzdelávania, subjektov, ktoré preberajú iniciatívy a partnerov.

  Projekt MEMOS je zameraný na štúdium športového manažmentu. Podmienkou prijatia je ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa a aktívna znalosť angličtiny, francúzštiny alebo španielčiny. Odporúčané je predchádzajúce štúdium zamerané na športový manažment, marketing, medzinárodné vzťahy, organizáciu a riadenie športu, resp. predchádzajúca riadiaca prax v športe.

  Elena Malíková sa zo Slovenský olympijský výbor zúčastnila na  12. ročníku tohto vzdelávacieho programu, tzv. MEMOS XII. Názov jej práce bol „Strategický plán manažmentu olympijskej výchovy na Slovensku“ a podnázov „Výzvy, príležitosti, riešenia“. Tútorom bol prof. Thierry Zintz, dekan fakulty športových vied na Katolíckej univerzite v Lovani v Belgicku, odborným konzultantom bol prof. Ian Culpan, riaditeľ Centra olympijských štúdií Univerzity v Canterbury na Novom Zélande. Obaja vystúpili aj na spomínanej konferencii SOA 23. júna v Bratislave.

  Zámerom bolo vypracovať pre Slovenský olympijský výbor strategický plán pre rozvoj olympijskej výchovy a vzdelávania založený na výskumnej činnosti v rámci projektu MEMOS a na predchádzajúcich poznatkoch a skúsenostiach.

  Vychádzajúc z výskumnej činnosti na projekte MEMOS, výzvy rozvoja olympijskej výchovy a vzdelávania na Slovensku sú nasledovné:

- uznanie olympijského vzdelávania v školských kurikulách;

- organizácia tzv. „Olympikniku“ na Slovensku podľa Belgického príkladu;

- zaistenie aktívnej účasti Slovenska na programe OVEP (Vzdelávací program o olympijských hodnotách) a jeho rozvoj na národnej úrovni;

- vytvorenie virtuálneho interaktívneho on-line priestoru v rámci internetovej stránky Slovenskej olympijskej akadémie v slovenčine, angličtine a francúzštine, ktorý bude zahŕňať on-line knižnicu športovej literatúry, bibliografiu o olympizme, on-line tútorov, on-line vedomostný kvíz o olympizme, on-line test telesnej zdatnosti pre verejnosť, pravidelné spravodaje o olympijskej výchove a vzdelávaní, on-line časopis o olympizme, atď.;

- organizácia významných medzinárodných podujatí s olympijskou problematikou na Slovensku takého rozsahu, ako sú napr. mládežnícke fóra Medzinárodného výboru Pierra de Coubertin, MEMOS moduly a pod.;

- vytvorenie Slovenského olympijského múzea s národným a regionálnymi vzdelávacími a dokumentačnými centrami.

  V rámci výskumu boli navrhnuté viaceré možnosti, ako by sa dali tieto výzvy zrealizovať a zaviesť v praxi:

- rozšíriť medzinárodnú spoluprácu v oblasti olympijskej výchovy a vzdelávania, využívajúc projekty a programy Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného výboru Pierra de Coubertin;

- zlepšiť koordináciu účasti zástupcov Slovenska na medzinárodných aktivitách ako sú celosvetové fóra o športe, vzdelávaní a kultúre, vzdelávací program MEMOS, aktivity Medzinárodnej olympijskej akadémie, postgraduálne výskumné programy a vyžadovať aktívnu účasť vybraných zástupcov na týchto medzinárodných podujatiach;

- zefektívniť spoluprácu so školskými športovými subjektmi;

- koordinovať financovanie a zamerať sa na diverzifikáciu finančných zdrojov (štátne zdroje, využívanie finančných zdrojov EÚ prostredníctvom štrukturálnych zdrojov, finančné zdroje z Olympijskej solidarity, atď.);

- vytvárať nové partnerstvá s organizáciami pôsobiacimi v oblasti športu, vzdelávania a kultúry s cieľom rozšírenia olympijskej výchovy a vzdelávania nad rámec olympijského hnutia a zvýšenie jeho dopadu na širokú verejnosť.

  Na zavedenie uvedeného v praxi bolo v projekte MEMOS navrhnuté intenzívnejšie sa zaoberať vyššie uvedenými možnosťami, a to hlavne prostredníctvom viacerých spôsobov riešenia.

  Pre ilustráciu uvádzame dva konkrétne príklady navrhnuté ako spôsoby riešenia v tejto práci. V prvom rade ide o akčný plán pre stratégiu rozvoja zdrojov zameraný na vzdelávanie ľudských zdrojov, ktoré poskytujú, resp. ovplyvňujú olympijskú výchovu a vzdelávanie na Slovensku. Ďalej ide o vytvorenie databázy lektorov, dobrovoľníkov, účastníkov vzdelávacích aktivít Slovenskej olympijskej akadémie ako aj medzinárodných vzdelávacích aktivít v zahraničí, ktoré sa týkajú olympijskej výchovy a vzdelávania.

  Podrobnejšie informácie týkajúce sa tejto problematiky je možné nájsť v samotnom projekte (v prílohe), na internetovej stránke projektu MEMOS www.sportmanagement.cc ako aj prostredníctvom video interview http://drop.io/elenaxii

  Na otvorenie prílohy kliknite SEM.

Elena Malíková

Projekt
OVEP
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri