Šport a olympizmus
4 min. čítania

Európsky parlament vyzval na posilnenie obnovy športového sektora

Európsky parlament uznesením z minulého týždňa o vplyve pandémie COVID-19 na mladých ľudí a šport vyzval Európsku komisiu a členské štáty Európskej únie vrátane Slovenska, aby posilnili obnovu športového sektora a zabezpečili jeho odolnosť voči kríze. Poslanci zároveň vyjadrili hlboké obavy v súvislosti s možnou trvalou škodou v športovom sektore a to nielen z hospodárskeho hľadiska a hľadiska zamestnania, ale aj z hľadiska spoločnosti ako celku. Šport na Slovensku sa zatiaľ výraznej podpory v časoch pandémie nedočkal.

Európsky parlament v prijatom uznesení zdôraznil, že pandémia COVID-19 má zničujúci vplyv na šport a súvisiace sektory a odvetvia. Trpia športové organizácie a kluby, ligy, majitelia telocviční a fitnescentier, športovci, tréneri, odborníci, organizátori podujatí i športové médiá. Cesta k obnove bude náročná a je potrebné prijímať cielené podporné opatrenia.

Veľké škody utrpel profesionálny šport, na ktorý sú naviazané aj zamestnanosť a služby, keďže príjmy vzhľadom na zákazy pre divákov či zrušenie podujatí klesli na minimum. Zničujúci podľa uznesenia Európskeho parlamentu je aj vplyv pandémie na poloprofesionálny šport a šport na miestnej úrovni a rekreáciu. Mnohé športové kluby čelia existenčnej hrozbe, pretože sú vo svojej podstate neziskové a pracujú zväčša na dobrovoľnom základe, takže fungujú bez akýchkoľvek finančných rezerv. Nedostatočné príležitosti na pravidelné tréningy a cvičenie v športoch s fyzickým kontaktom majú nepriaznivý vplyv aj na pokrok a rozvoj športovcov.

Celé znenie Uznesenia Európskeho parlamentu z 10. februára 2021 o vplyve pandémie COVID-19 na mladých ľudí a šport nájdete TU.

Európska únia považuje šport za dôležitý hospodársky sektor, ktorý zodpovedá 2,12 % celkového HDP a 2,72 % celkovej zamestnanosti v EÚ. Odhadovaný počet pracovných miest v športe dosahuje hodnotu 5,67 milióna. Šport však plní aj dôležité spoločenské funkcie, podporuje sociálne začlenenie, integráciu, súdržnosť a hodnoty, ako sú vzájomný rešpekt a vzájomné pochopenie, solidarita, rozmanitosť a rovnosť vrátane rodovej rovnosti. Šport a súvisiace činnosti zároveň zlepšujú fyzické a duševné zdravie a usmerňujú mladých, aby sa nezúčastňovali na násilnostiach, trestnej činnosti či užívaní návykových látok.

Európsky parlament v uznesení zdôraznil, že „šport a telesné cvičenie sú za okolností vyvolaných pandémiou osobitne dôležité, keďže posilňujú telesnú a duševnú odolnosť.“ Na jednej strane poslanci vítajú, že zákazy vychádzania v prípade niektorých ľudí viedli k častejšiemu a aktívnejšiemu vykonávaniu určitých individuálnych športov; ale na druhej strane sú znepokojení s nedostatkom fyzickej aktivity pozorovaným počas zákazov vychádzania u mnohých mladých ľudí i s dôsledkami, ktoré by to mohlo mať na verejné zdravie.

Poslanci v prijatom dokumente zdôraznili, že „európsky športový model sa musí zachovať a podporovať, keďže solidarita, spravodlivosť a prístup založený na hodnotách budú pre obnovu športového sektora a prežitie športov na miestnej úrovni dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.“

Európsky parlament nabáda členské štáty, aby zabezpečili využívanie národných fondov a plánov i štrukturálnych fondov podpory, obnovy a odolnosti pre športový sektor. Zároveň však upozornil, že hoci boli divácky najvýznamnejšie športy ekonomicky zasiahnuté najtvrdšie, nemali by byť jediné oprávnené na finančnú pomoc či uprednostňovanie zo strany vlád.

Poslanci zároveň vyzvali EK, aby preskúmala všetky možné spôsoby na dodatočnú cielenú podporu pre amatérsky i profesionálny šport. Cieľom má byť zvýšenie životaschopnosti celého sektora. Zároveň by Komisia mala pripraviť špeciálny akčný plán pre šport na riešenie následkov pandémie COVID-19. Na prekonanie problémov je však potrebná aj rozsiahla medziodvetvová spolupráca.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV