Šport a olympizmus
2 min. čítania

Grantové výzvy samospráv na podporu športu - prehľad

Aktuálne výzvy miest a mestských častí na predkladanie žiadosti o dotáciu aj na podporu športu a športových aktivít:

Vyhlasovateľ: Bratislava - Ružinov

Názov výzvy: dotačný program mestskej časti Bratislava-Ružinov

Podporené aktivity: vzdelávanie, telovýchova, mládež, rozvoj komunitného života, sociálna oblasť

Oprávnení žiadatelia: Právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto, a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta

Maximálna výška dotácie: 5000 eur komunitná / 10 000 eur rozvojová

Požadované spolufinancovanie: 10 %

Termín na predloženie žiadosti: 13. 3. 2022

VIAC INFORMÁCIÍ

Vyhlasovateľ: Prievidza

Názov výzvy: Dotácie na rozvoj vedy a vzdelania, telovýchovy a mládežníckeho športu

Podporené aktivity: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu

Oprávnení žiadatelia: právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

Požadované spolufinancovanie: 20 %

Termín na predloženie žiadosti: 31. 3. 2022 (2. kolo)

VIAC INFORMÁCIÍ

Vyhlasovateľ: Považská Bystrica

Názov výzvy: Dotácie mesta Považská Bystrica

Podporené aktivity: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu

Oprávnení žiadatelia: fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá žiada o dotáciu v zmysle tohto nariadenia a ktorá spĺňa podmienky ustanovené týmto nariadením

Požadované spolufinancovanie: 50 %

Termín na predloženie žiadosti: 31. 3. 2022

VIAC INFORMÁCIÍ 

Vyhlasovateľ: Spišská Nová Ves

Názov výzvy: Dotácie mesta Spišská Nová Ves

Podporené aktivity: všetky oblasti, ktoré budú schválené mestom, resp. primátorom

Oprávnení žiadatelia: mimovládna nezisková organizácia, fyzická, právnická osoba, všeobecne a verejne prospešné účely

Požadované spolufinancovanie: 10 %

Termín na predloženie žiadosti: 30. 3. 2022

VIAC INFORMÁCIÍ 

Vyhlasovateľ: Hlohovec

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2022

Podporené aktivity: športové aktivity, environmentálna oblasť, humanitárna a sociálna oblasť

Oprávnení žiadatelia: právnická, alebo fyzická osoba podnikateľ

Maximálna výška dotácie: 3 000 eur

Požadované spolufinancovanie: 30 %

Termín na predloženie žiadosti: 16. 3. 2022

VIAC INFORMÁCIÍ

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV