Šport a olympizmus
3 min. čítania

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave je otvorený

Milan Pukančík

Grantových programov pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave má aktuálne otvorené dva zo štyroch svojich grantových podprogramov na predkladanie žiadostí o dotácie pre projekty v roku 2022. 

Grantový Podprogram 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou s cieľom podpory športových a vzdelávacích podujatí a aktivít organizovaných najmä na lokálnej úrovni za účelom zapojenia čo najširšieho počtu obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na deti a mládež k ich aktívnemu využívaniu voľného času.

Oprávnenými aktivitami z podpory sú: 

  • podujatia a záujmové činnosti zamerané na pohybové aktivity, tvorivosť a podnikavosť, podpora rozvoja talentu, budovanie prirodzeného záujmu o pravidelnú, príp. príležitostnú záujmovú činnosť v čase mimo vyučovania
  • podujatia a aktivity zamerané na získavanie sociálnych zručností a schopností
  • konferencie, workshopy, semináre, školenia
  • športové a vzdelávacie podujatia a aktivity realizované najmä na úrovni hl. mesta
  • pravidelná tréningová a záujmová činnosť
  • tábory, sústredenia a výmenné pobyty
  • propagácia aktivít podporujúcich pohyb, zdravý životný štýl, záujmové a vzdelávacie aktivity a s tým súvisiace práce a služby
  • vydávanie tlačovín na podporu záujmových a vzdelávacích aktivít a s tým súvisiace práce a služby

Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 3 320 eur. Termín na predkladanie žiadosti v prvom kole tohto podprogramu je 28. 2. 2022.

  

Grantový Podprogram 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí, ktorého cieľom je:

§  podpora jednorazových športových a vzdelávacích podujatí, ktoré disponujú celonárodnou, medzinárodnou, resp. i celosvetovou úrovňou

§  rozvoj rekreačného, výkonnostného a vrcholového športu v hlavnom meste

§  popularizácia športu prostredníctvom zapojenia obyvateľov hlavného mesta

§  rozvoj neformálneho vzdelávania mladých ľudí a pracovníkov v oblasti práce s mládežou

§  rozvoj organizácie súťaží v rôznych záujmových oblastiach

Oprávnené aktivity podpory sú

§  športové aktivity a podujatia organizované najmä na území hlavného mesta Bratislavy

§  vzdelávacie aktivity a podujatia organizované najmä na území hlavného mesta Bratislavy

Výška dotácie v tomto podprograme môže byť od 3 320 do 10 000 eur.

Termín na predkladanie žiadostí o dotáciu v tomto podprograme je do 31. 1. 2022.

Viac o podmienkach poskytnutia dotácie ako aj procese podávania žiadosti v rámci Grantového programu je na webovej stránke Hl. mesta Bratislava:

https://bratislava.sk/sk/grantovy-program-pre-rozvoj-sportu-a-vzdelavania-v-bratislave

Viac o podmienkach poskytnutia dotácie ako aj procese podávania žiadosti v rámci Grantového programu je na webovej stránke Hl. mesta Bratislava.

Tagy
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola