SOŠV
Bratislava
2 min. čítania

Klub fair play SOŠV vyzýva na podávanie návrhov na ocenenia za rok 2019

KFP SOŠV

Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV) každoročne udeľuje ceny fair v športe s cieľom chrániť a presadzovať idey čestnosti, upriamiť pozornosť spoločnosti na činy fair play a propagovať pozitívne ideály proti negatívnym javom v športe, ako i v každodennom živote.

Klub spolupracuje s ďalšími subjektmi ako i médiami pri vyhľadávaní osobnosti, ktoré sa zaviazali šíriť ľudské hodnoty, olympijské ideály a princípy, myšlienky čestnosti, solidarity a tolerancie, odmietajú násilie a doping, veľkú pozornosť venujú mládeži, vštepujú jej pravidlá fair play a sú im vždy vzorom.

Klub fair play SOŠV navrhuje kandidátov na ocenenie medzinárodnými a európskymi cenami fair play.

V záujme šírenia myšlienok fair play ako i prevencie nežiadúceho správania Klub fair play SOŠV vyzýva športové subjekty aj jednotlivcov na zasielanie návrhov na udelenie ocenení KFP SOŠV za rok 2019 v nasledovných kategóriách :

a)   Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play.

b)   Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play.

c)   Za príkladný čin v duchu fair play počas športového podujatia.

Návrhy treba posielať formou vyplnenia elektronického dotazníka, ktorý nájdete na webovej stránke SOŠV https://www.olympic.sk/form/fairplay

Termín zaslania návrhov je do 30. septembra 2019.

Predložené návrhy prejdú schvaľovacím procesom na zasadnutí kolégia KFP SOŠV.

Po schválení návrhov budú ocenenia odovzdané laureátom pri slávnostnej príležitosti.