Športové aktuality
10 min. čítania

Legislatívno-právna komisia SOV si na úvodnom rokovaní stanovila 21 úloh, ktorým sa chce venovať

Peter Sepeši

BRATISLAVA 23. februára (SOV) – Na pôde Slovenského olympijského výboru (SOV) 9. februára po prvý raz v tomto olympijskom cykle zasadala novozložená legislatívno-právna komisia SOV. Zasadnutie viedol jej predseda Peter Sepeši. Na rokovaní boli prítomní aj prezident SOV Anton Siekel, viceprezident SOV pre športy a prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok, viceprezident SOV Jozef Gӧnci, generálny sekretár Jozef Liba a výkonný riaditeľ Gábor Asványi.
 
Prezident SOV Anton Siekel v úvodnom slove akcentoval význam legislatívno-právnej komisie SOV a očakávania SOV, že komisia aktívne pripraví odborné podklady a návrhy nielen pre oblasť legislatívy SOV. Jej ambícia by mala byť aj vplývať na športovú legislatívu vo všeobecnej rovine.
 

Zloženie a ambícia legislatívno-právnej komisie SOV

 
Predseda komisie Peter Sepeši predstavil navrhovaný spôsob komunikácie, činnosti a spolupráce členov komisie na plnení jej jednotlivých úloh. Členmi komisie sa stali 14 odborníci zaoberajúci sa témami športového práva vrátane 10 členov, ktorí sa v širšej komunite podieľali na príprave pôvodného návrhu zákona o športe i projekte implementácie zákona o športe do praxe (Blažo, Čollák, Hlivák, Lovašš, Pravda, Rybánsky, Sepeši, Surmajová, Šumichrast, Zajíčková). Ďalšími členmi komisie sa stali páni Irsák, Karel, Štulajter a Rampášek.
 
Komisia bude v prípade potreby a v záujme dosiahnutia čo najkvalitnejších výstupov využívať ako konzultantov aj ďalších renomovaných odborníkov z odboru práva, športového manažmentu a športových vied k témam, ktorými sa bude v rámci plnenia úloh aktuálne zaoberať. Komisia verí, že títo odborníci budú radi nápomocní, tak ako pri príprave návrhu zákona o športe.
 
Ambícia legislatívno-právnej komisie SOV je v úzkej súčinnosti so športovou radou SOV a v spolupráci s odbornými konzultantmi v jednotlivých oblastiach a témach slovenského športu využiť spoločnú znalosť o fungovaní slovenského športu a jeho právnej regulácii, získanú celou športovou komunitou počas dlhoročnej praxe v športe, a to predovšetkým v rámci prípravy Zákona o športe, aj projektu jeho implementácie do praxe, či v rámci iných projektov. Táto znalosť by mala byť kvalitným podkladom na prípravu odborných podkladov a návrhov pre prezidenta SOV a výkonný výbor SOV. V nich by mali byť zapracované požiadavky a očakávania športovej obce
vo vzťahu k ďalšiemu rozumnému vývoju systému fungovania slovenského športu a právnej regulácie upravujúcej oblasť športu.
 

Zameranie na základné dokumenty SOV, aj na systémové riešenie problémov športu

 
Jedným zo základných rámcových dokumentov pre prácu SOV a komisie v oblasti štátnej legislatívy bude Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 až 2020, v ktorom sú vymedzené ciele a ambície vlády SR pre rozvoj oblasti športu. SOV ako najreprezentatívnejšia športová organizácia na Slovensku má ambíciu byť nápomocný pri napĺňaní týchto cieľov.
 
Legislatívno-právna komisia SOV bude v úzkej súčinnosti so športovou radou SOV a po schválení výkonným výborom SOV za športovú obec aktívne ponúkať slovenskej spoločnosti a jej voleným zástupcom vykonávajúcim správu verejných vecí, ale i záujmovú samosprávu v športe, návrhy systémových riešení organizačných, technických, ekonomických či legislatívnych záležitostí, ktorými by bolo možné plniť jednotlivé tézy Programového vyhlásenia vlády pre oblasť športu. Ich plnenie bude športová obec pozorne sledovať a na konci volebného obdobia hodnotiť.
 
Okrem revízie základných dokumentov dôležitých pre činnosť SOV - Stanovy SOV a Zakladateľská listina SOM, a.s., ktorých obsah je potrebné otestovať z pohľadu platného znenia zákona o športe, bude legislatívno-právna komisia SOV plniť úlohy najmä v oblasti štátnej legislatívy. Je pripravená aktívne pripomienkovať návrhy právnych predpisov, alebo sa aj spolupodieľať na ich príprave.
 
Ak sa má systém fungovania športu na Slovensku rozvíjať, potrebuje vytvárať so štátom synergie a realizovať spoločné projekty prospešné pre slovenskú spoločnosť. Šport potrebuje, aby štát rešpektoval jeho autonómiu a jeho osobitnú povahu, priznanú aj článkom 165 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Šport potrebuje od štátu podporu, pomoc a spoluprácu, avšak pri rešpektovaní jeho osvedčeného dlhoročného riadenia medzinárodnými a národnými športovými organizáciami a ich systémov pravidiel a predpisov. Šport sa na druhej strane snaží plne rešpektovať a dodržiavať pravidlá štátu upravené v právnom poriadku Slovenskej republiky. 
 

Komisia si stanovila 21 úloh

 
Na úvodnom zasadnutí si legislatívno-právna komisie SOV stanovila 21 úloh, ktoré si jej členovia rozdelili podľa týchto tematických okruhov:
 
1. Príprava Štatútu legislatívno-právnej komisie SOV
Vypracovanie základného dokumentu komisie, v ktorom budú upravené základné úlohy komisie, štruktúra jej činnosti, práva a povinnosti členov komisie a systém prijímania jej záverov a iné ďalšie otázky týkajúce sa fungovania a činnosti komisie.
 
2. Smernica o hlasovaní per rollam (návrh predpisu pre všetky orgány SOV)
Vypracovanie smernice o prijímaní rozhodnutí prostredníctvom elektronického hlasovania. Takáto smernica pomôže zvýšeniu efektivity a produktivity kolektívnych orgánov SOV a v budúcnosti by mala slúžiť ako vzorová smernica aj pre všetky športové zväzy a športové organizácie.
 
3. Stanovy SOV (zosúladenie so Zákonom o športe a s Olympijskou chartou)
Overenie aktuálneho stavu úpravy Stanov SOV a ich následné zosúladenie so Zákonom o športe, jeho novelou a s inovovaným znením Olympijskej charty.
 
4. Zakladateľská listina SOM, a. s.
Overenie aktuálneho stavu úpravy zakladateľskej listiny Slovenskej olympijskej marketingovej (SOM a.s.), a jej následné zosúladenie so Zákonom o športe a s jeho novelou.
 
5. Zákon o fonde na podporu športu + novela Zákona o športe
Participácia na tvorbe návrhu zákona o fonde na podporu športu (ak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR požiada SOV o súčinnosť) a pripomienkovaní návrhu zákona, s ktorým nevyhnutne bude spojená novelizácia Zákona o športe v časti upravujúcej financovanie športu z verejných prostriedkov.
 
6. Zákon o organizovaní verejných športových podujatí
Participácia na tvorbe návrhu zákona (ak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR požiada SOV o súčinnosť) a pripomienkovaní návrhu zákona, s ktorým nevyhnutne bude spojená novelizácia Zákona o športe v časti upravujúcej financovanie športu z verejných prostriedkov.
 
7. Stály tribunál/súd pre šport, alebo Rozhodcovský súd pre šport
Aktualizácia legislatívneho návrhu, ktorý bol súčasťou pôvodného návrhu Zákona o športe, predstavujúcou koncept alternatívneho riešenia sporov (mimo sústavu všeobecných súdov) špecializovaným orgánom na riešenie športových sporov zriadeným zo zákona. V prípade odmietnutia konceptu Stáleho súdu/tribunálu pre šport prichádza do úvahy zriadenie rozhodcovského súdu pre šport národnými športovými zväzmi (zriadenie rozhodcovského súdu pripraví pre národné športové zväzy SOV).
 
8. Štatút reprezentanta Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA)
Vypracovanie návrhu Štatútu reprezentanta a člena realizačného tímu SLA a jeho odprezentovanie zástupcom SLA a zástupcom športovcov/reprezentantov SLA na pôde SOV.
 
9. Štatút reprezentanta (všeobecný)
Vytvorenie vzorového Štatútu reprezentanta SR (predpisu športovej organizácie podľa § 29 ods. 3 zákona o športe) využiteľného pre národné športové zväzy.
 
10. Nariadenie vlády SR k rezortným športovým strediskám
Participácia na tvorbe návrhu nariadenia vlády (ak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR požiada SOV o súčinnosť) a pripomienkovaní návrhu nariadenia vlády.
 
11. Manuál k zmluve o sponzorstve v športe
Vytvorenie všeobecného manuálu - pomôcky na uzatváranie zmluvy o sponzorstve v športe a na správnu administráciu agendy sponzorstva na strane sponzora i na strane prijímateľa sponzorského.
 
12. Manuál k dobrovoľníctvu v športe
Utvorenie všeobecného manuálu - pomôcky na uzatváranie zmluvy o dobrovoľníckej činnosti v športe a na správnu administráciu agendy dobrovoľníctva v športe.
 
13. Manuál k používaniu olympijskej symboliky
Utvorenie všeobecného manuálu - pomôcky na legálne používanie olympijskej symboliky na území Slovenskej republiky.
 
14. Novela Zákona o dani z príjmov
Príprava návrhu zmien ustanovení Zákona o dani z príjmov, ktorým by sa zaviedol superodpočet pri zmluve o sponzorstve v športe: Upraviť možnosť použitia sponzorského aj v nasledovnom účtovnom roku po jeho prijatí (bez straty daňových benefitov pre sponzora).
 
15. Riešenie problematiky sociálneho poistenia športovcov (vypracovanie návrhu riešenia s odôvodnením)
Návrh riešenia otázky sociálnych odvodov po 1. 1. 2019, keď sa športovcom a klubom skončia odvodové prázdniny (ak mali uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu). Analýza maďarského konceptu sociálnych odvodov profesionálnych športovcov (športovci/zamestnanci a ich zamestnávatelia platia sociálne odvody z minimálneho vymeriavacieho základu).
 
16. Riešenie problematiky zdravotného poistenia športovcov (vypracovanie návrhu riešenia s odôvodnením)
Úrazové poistenie športovca/zamestnanca a štátneho reprezentanta SR (športová reprezentácia SR sa považuje za výkon práce vo všeobecnom záujme).
 
17. Posúdenie zákonnosti aplikácie právnej úpravy financovania športu zo štátneho rozpočtu + zváženie doplnenia prechodného, resp. iného ustanovenia do zákona o športe
Vypracovanie stanoviska obsahujúceho správny postup pri rozdeľovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu jednotlivým národným športovým zväzom.
 
18. Informačný systém v športe a elektronizácia procesov v športe i v SOV
Analýza aktuálneho stavu a príprava návrhov, ktorými by sa podporilo využitie potenciálu informačných technológií a informačných systémov pri budovaní rozumne usporiadaného systému riadenia, financovania a kontroly slovenského športu, implementácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ v športe a pod.
 
19. Právna regulácia kontroly a overenia správnosti dát a váh športových odvetví a kategórií zasielaných zväzmi na účely výpočtu príspevku uznanému športu podľa vzorca
Pre športovú obec a vzťahy v nej je dôležité, aby pravidlá rozdeľovania štátnych prostriedkov podľa vzorca mali zrozumiteľnú logiku a najmä aby sa dodržiavali, pričom garantom ich dodržiavania musí byť štát, ktorý tieto pravidlá určuje, kontroluje a má nástroje na vynútenie ich dodržiavania. Ak štát dostane informáciu o deformácii váh, alebo o nesprávnosti údajov dodávaných na účely výpočtu do vzorca zväzmi, je povinný tieto údaje overiť a v prípade zistenia nedostatkov vykonať nápravu.
 
20. Vecné zhodnotenie novely Zákona o športe
Komplexné zhodnotenie jednotlivých ustanovení Zákona č. 354/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane ich odôvodnenia v dôvodovej správe a pozmeňovacích návrhov poslancov.
 
21. Poznatky a nedostatky zistené v športovej legislatíve a návrhy riešení
Priebežné zaznamenávanie zistení ohľadom aplikácie zákona o športe a jeho novely, ktoré vyvolajú a odôvodňujú diskusiu a úvahy o potrebe ďalšej novelizácie.
 
Bolo by pre slovenský šport veľmi pozitívne, keby sa vyššie uvedené úlohy plnili a následne aj realizovali v synergii pôsobenia štátu so športovou obcou a s jej odborníkmi pre oblasť športu.
 
Ďalšie zasadnutie legislatívno-právnej komisie SOV sa uskutoční 21. marca 2017.
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri