Šport a olympizmus
MŠVVaŠ
3 min. čítania

Ministerstvo školstva začalo výber nového hlavného kontrolóra športu

Keďže súčasnej hlavnej kontrolórke športu Alici Fisterovej vyprší čoskoro päťročné funkčné obdobie, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výber jej nástupcu. Žiadosti je potrebné posielať do 21. apríla na adresu rezortného ministerstva, samotný výber sa má uskutočniť 27. apríla.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky už zverejnilo podmienky výberu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný kontrolór športu. Ide o dočasnú štátnu službu, vymenovanie do funkcie sa koná podľa osobitného predpisu. Od uchádzača sa očakáva spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročná odborná prax v oblasti ekonómie alebo práva, vek najmenej 35 rokov i ovládanie štátneho jazyka.

Do výberu budú zaradení uchádzači, ktorí v stanovenej lehote do 21. apríla predložia všetky požadované doklady a ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra športu. Ako uvádza ministerstvo v informáciách o výbere, osobné pohovory pred sedemčlennou komisiou zriadenou ministrom a pred prísediacimi bez hlasovacieho práva sa uskutoční dňa 27. apríla 2021 o 10.00 h. Návrh na vymenovanie úspešného kandidáta do funkcie hlavného kontrolóra športu predloží minister vláde SR.

„Výber nie je výberovým konaním na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“ upozorňuje v oznámení ministerstvo školstva.

Pozícia hlavného kontrolóra športu je v slovenskej legislatíve stále relatívne nová. Zriadili ju po prijatí Zákona o športe, Alicu Fisterovú do funkcie vymenovali v máji 2016 na päť rokov. „Hlavnou úlohou je byť nápomocný pri aplikačných otázkach a pôsobiť preventívne tak, aby nedochádzalo k porušovaniu zákonov, ktoré regulujú fungovanie športového športu. Poslaním HKŠ nie je direktívny výkon kontroly, ale prioritne poskytnutie odborných rád a pomoci s implementáciou jednotlivých ustanovení zákona o športe, ako aj ďalších prislúchajúcich právnych noriem pre športové organizácie s dôrazom na rôznorodosť športu a verejný záujem v športe,“ uviedla v nedávnej správe o svojej činnosti pre Vládu SR Alica Fisterová.

Všetky informácie o výbere nájdete TU.

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV