Šport a olympizmus
Bratislava
18 min. čítania

Na 57. valnom zhromaždení SOŠV schválili predĺženie mandátu orgánov SOŠV vzhľadom na preloženie OH v Tokiu zo 4 rokov na 5, do novembra 2021

Profile picture for user Soucek
Ľubomír
Souček
Foto
Andrej Galica, SOŠV

S niekoľkotýždňovým posunom, zapríčineným koronakrízou, sa v piatok uskutočnilo 57. valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (VZ SOŠV). Pôvodne sa malo konať 6. mája. Na rokovaní sa z 91 riadnych členov so 127 hlasmi zúčastnilo 72 členov so 104 hlasmi, čiže uznášaniaschopnosť dosiahla 82 percent.

Predĺženie mandátu orgánov SOŠV o jeden rok

Na 57. VZ SOŠV bolo jednomyseľne schválené predĺženie mandátu prezidenta SOŠV, výkonného výboru SOŠV aj ombudsmana SOŠV zo 4 rokov na 5 rokov, teda až do novembra 2021. Vynútili si to výnimočné okolnosti v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, ktoré zapríčinili preloženie Hier XXXII. olympiády v Tokiu z roku 2020 na rok 2021. Nezmenilo sa funkčné obdobie kontrolóra a dozornej rady SOŠV, ktoré bolo už dávnejšie stanovené ako päťročné.

Za normálnych okolností by sa volebné valné zhromaždenie SOŠV konalo v novembri 2020, teda po skončení OH v Tokiu, ako to ukladajú Olympijská charta aj Stanovy SOŠV. Nastali však výnimočné okolnosti s preložením OH. Podľa čl. V, bodu 5 Stanov SOŠV preto bolo možné predĺžiť dĺžku trvania mandátu orgánov SOŠV o jeden rok.

Minister Gröhling: Šport bude priorita

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

Na rokovaní sa zúčastnili aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a štátny tajomník tohto rezortu pre šport Ivan Husár, ako aj poslanec Národnej rady SR Richard Nemec, hlavná kontrolórka športu v SR Alica Fisterová a podpredseda Fondu na podporu športu Jaroslav Rybanský, poverený vedením fondu.

Minister Gröhling potešil plénum konštatovaním, že počas celého funkčného obdobia bude šport preňho prioritou. Zdôraznil nutnosť zlepšiť stav športovej infraštruktúry v krajine („Bez nej sa neposunieme ďalej.“), avizoval prípravy spustenia voľnočasových poukazov pre mládež až do výšky 700 eur na hlavu a snahu o výraznejšiu novelizáciu Zákona o športe, ktorá by podľa neho mohla byť reálna už v druhom kvartáli budúceho roka. Vyjadril ambíciu, aby vážne zmeny s dosahom na športové aktivity boli prijaté celým politickým spektrom.

Prezident SOŠV Anton Siekel vo svojej správe len o chvíľu neskôr upozornil, že v Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024 sa šport spomínal len okrajovo. „To nám však nebráni v spolupráci s rezortným ministerstvom realizovať viaceré veci nad rámec PVV, ktoré sa môžu podariť. Je to výzva pre nás, aj pre štátneho tajomníka pre šport,“ konštatoval.

Prijatie dvoch nových členov SOŠV

Za nových členov SOŠV boli jednomyseľne prijatí Únia telovýchovných organizácií Polície SR (UNITOP SR) a Slovenská lakrosová federácia. Tým sa počet členov SOŠV zvýšil na 93, spolu disponujú 129 hlasmi.

Zdenke Letenayovej odovzdali diplom MOV Žena a šport členka MOV Danka Barteková a členka VV SOŠV Monika Šišková.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

Na rokovaní pléna strešnej organizácie slovenského športu sa predkladala Výročná správa o činnosti SOŠV a jeho dcérskych organizácií (Slovenská olympijská marketingová, a.s., Sport Event, s.r.o., a Nadácia SOŠV) za rok 2019 a schvaľoval sa aj rozpočet SOŠV na rok 2020. O nich informujeme nižšie. Všetky boli schválené jednomyseľne, takisto ako správy dozornej rady SOŠV aj SOM, a. s., ktoré predložil ich predseda Ján Mižúr.

Na 57. VZ SOŠV sa odovzdávalo množstvo vyznamenaní a výročných ocenení SOŠV za rok 2019. Väčšina laureátov si ich prevzala osobne. Ich charakteristiky uvádzame v osobitnom texte. O nich si riaditeľka SOŠV – Slovenského olympijského a športového múzea Zdenka Letenayová prevzala diplom Medzinárodného olympijského výboru Žena a šport.

Siekel: Veľmi úspešný rok 2019, rok zmeny 2020

Okrem uvedených tém sa na 57. VZ SOŠV aj veľa diskutovalo o aktuálnych dôležitých témach slovenského športu. O viacerých vo svojej správe hovoril prezident SOŠV Anton Siekel. Rok 2019 označil pre SOŠV, ale aj pre slovenský šport ako veľmi úspešný. Organizácia v ňom začala pôsobiť ako strecha slovenského športu (transformovala sa na ňu v decembri 2018) a realizovala množstvo vlastných aktivít a projektov, medzi nimi aj niektoré nové, ako napríklad „Športuj, Slovensko“, Olympijský odznak všestrannosti, JOT Games, či konferenciu Sport ®evolution. SOŠV po dlhšej prestávke v roku 2019 znovu zabezpečoval vyhlásenie Športovca roka.

Prezident SOŠV vyzdvihol, že vlani začal pôsobiť historicky prvý štátny tajomník pre šport a došlo aj k zriadeniu Fondu na podporu športu, ktorý funguje od 1. januára 2020. Práve SOŠV sa dlhší čas významne zasadzoval za tieto veľké zmeny v prospech fungovania športu na Slovensku.

Prezident SOŠV Anton Siekel pri prednášaní svojej správy.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

Rok 2020 nazval Anton Siekel rokom zmeny. Mal na mysli hlavne (ale nielen) zmeny, spôsobené koronakrízou. V jej dôsledku sa väčšina tohtoročných plánov organizácie ocitla v troskách. „Zareagovali sme rýchlo, zriadili sme rezervný fond Pripravení pomáhať a spustili sme naň naviazaný projekt Dáme to! Mrzí ma však, že hoci oblasť športu bola veľmi postihnutá, pomoc štátu športu na Slovensku sa nedá porovnať s pomocou v susedných, aj v mnohých ďalších európskych krajinách. Žiaľ, šport na Slovensku je na periférii záujmu štátu,“ uviedol.

Samozrejme, narušenie plánov SOŠV sa týkalo aj aktivít, ktoré sa priamo či nepriamo viazali k olympijským hrám v Tokiu, preloženým na budúci rok. „Presun OH o rok neskôr pre nás znamená ďalšiu prácu a vyrovnať sa s tým je ťažká úloha.“

Ďalšie zmeny vyvolali parlamentné voľby 29. februára, po ktorých došlo k nástupu nových ľudí do funkcie rezortného ministra aj štátneho tajomníka. Programové vyhlásenie novej vlády v oblasti športu sa pre SOŠV stalo sklamaním. Nielen preto, že o športe sa v ňom hovorí málo, ale i preto, že okrem iných dôležitých vecí v ňom chýba aj príprava dlhodobá stratégia rozvoja športu na Slovensku. Napriek tomu prezident SOŠV ocenil spoluprácu a veľmi dobrú komunikáciu s novým ministrom aj štátnym tajomníkom. SOŠV ako strešná organizácia sa stal komunikačným uzlom, ktorý ministerstvu sprostredkúva podnety a otázky zo športového hnutia.

Za kľúčové slová do budúcnosti Anton Siekel označil komunikáciu, rešpekt k názorom iných, a zodpovednosť. Považuje za dôležité, aby sa naplno rozbehla činnosť Fondu na podporu športu a podpora vylepšenia stavu športovej infraštruktúry, aby sa legislatívne zmeny pripravovali po dlhodobej konzultácii so športovým hnutím, aj aby sa pracovalo na zriadení športového arbitrážneho súdu. Obrovské rezervy vidí v spolupráci medzi SOŠV a Slovenskou asociáciou olympionikov.

Výročná správa a hospodárenie SOŠV za rok 2019

Výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi uviedol Výročnú správu SOŠV a jeho obchodných spoločnosti SOM, a.s., a Sport Event, s.r.o., ako aj Nadácie SOŠV za rok 2019, ktorá je zverejnená TU. Audit výročnej správy vykonala spoločnosť PricewaterhouseCoopers. Audítor udelil čistý výrok pre všetky uvedené organizácie.

Pre SOŠV bol minulý rok transformačný. Zmenil sa názov organizácie, jej vizuálna identita, spustilo sa nové webové sídlo a zaviedli sa nové projekty. Sekretariát SOŠV v roku 2019 zamestnával na 9 oddeleniach 29 pracovníkov, o päť viac, ako rok predtým. SOŠV má deväť oddelení, vlani vzniklo právne a marketingové oddelenie.

Pohľad na predsednícky stôl počas 57. VZ SOŠV.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

Slovenská olympijská marketingová, a.s., sa predovšetkým sústredila na predaj olympijskej symboliky, uzatváranie projektových partnerstiev a na marketingovú činnosť. Spoločnosť Sport Event, s.r.o., ktorá bola založená koncom júna 2019, prebrala na seba úlohu zabezpečiť organizáciu sprievodných podujatí k OH v Tokiu 2020, ktoré boli neskôr v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 preložené na budúci rok. Ambícia tejto spoločnosti do budúcna je zabezpečiť organizáciu podujatí SOŠV a ponúknuť tieto služby aj členskej základni.

Uznesením vlády SR č. 285 z 12. júna 2019 k výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 2021 sa SOŠV stal prijímateľom finančných prostriedkov na tento účel vo výške 3 miliónov eur. Na základe tejto skutočnosti sa 18. júla vypísala otvorená celoštátna výzva. Do nej sa zapojilo 396 žiadateľov, ktorí celkove žiadali na svoje projekty 45 miliónov eur. Komisia zriadená na tento účel vybrala 44 žiadostí z 33 športov, ktoré odsúhlasil výkonný výbor SOŠV v októbri 2019.

Celkové príjmy SOŠV boli vo výške 4 101 437 EUR, celkové náklady 3 574 023 EUR. Hospodárenie sa teda skončilo so ziskom vo výške 527 415 EUR. Na vysvetlenie, ide o účtovný zisk, ktorý nepredstavuje výšku voľných prostriedkov na účtoch SOŠV. Zisk vznikol štandardným postupom viažucim sa k účtovaniu nákladov súvisiacich so zabezpečením výpravy SR na OH v Tokiu. To znamená, že záväzky boli uhradené, ale vstúpia do nákladov až po konaní hier. Aktuálne sú vedené ako náklady budúcich období. Predmetný zisk z hospodárskej činnosti navrhol výkonný výbor SOŠV previesť na účet Neusporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Príjem Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., v roku 2019 predstavoval 2 349 598 EUR. Z toho bol hotovostný predaj olympijskej symboliky vo výške 1 157 685 eur, čo je omnoho viac ako v predošlých rokoch. Náklady boli vo výške 2 335 983 EUR. Z tejto sumy bola odplata za používanie olympijskej symboliky pre SOŠV 462 864 EUR. Hospodársky výsledok bol zisk vo výške 13 616 EUR. Valné zhromaždenie SOM, a.s., rozhodlo sumu 12 254 EUR presunúť na účet nerozdelených ziskov minulých rokov a sumu 1 362 EUR do tvorby rezervného fondu.

Spoločnosť Sport Event, s.r.o., venovala svoje úsilie príprave projektu Pripravení na Tokio. Jeho ambíciou bolo počas OH v Tokiu priniesť olympijskú atmosféru na Slovensko, inšpirovať ľudí k športovým aktivitám a zdieľať s nimi emócie. Projekt sa skladá z podprojektov Športuj Slovensko, Olympijský festival a Slovenský dom v Tokiu. Po preložení OH v Tokiu na budúci rok sa tieto aktivity presúvajú na neskoršie obdobie. Príjmy spoločnosti v roku 2019 zo SOM, a.s., boli 40 000 EUR a náklady 39 975 EUR.

Rozpočty SOŠV, SOM, a.s., a Sport Event, s.r.o., na rok 2020

Výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi uviedol, že pôvodne boli rozpočty predložené a schválené na januárovom zasadnutí výkonného výboru SOŠV. Ale koronakríza si vynútila prehodnotenie rozpočtov a ich prispôsobenie aktuálnej situácii.

Rozpočet SOŠV: Predpokladané celkové príjmy sú vo výške 9 931 771 eur. Predpokladané príspevky zo štátneho rozpočtu tvoria celkovo 6 067 557 eur. Z toho zhruba 3 milióny sa viažu k projektu infraštruktúry a zhruba 1,6 milióna k projektu zabezpečenia účasti výpravy SR na OH v Tokiu. Z tejto sumy sa bude pravdepodobne vracať suma na úrovni 700-tisíc eur späť do štátneho rozpočtu, ak sa s rezortným ministerstvom nedohodnú podmienky inak. Táto skutočnosť zároveň vstupuje do plánovaných nákladov týkajúcich sa športového oddelenia, zhruba 1.5 milióna EUR tvorí príspevok na činnosť SOŠV a ďalšie zmluvné vzťahy s MŠVVŠ SR.

Ďalšia významná časť plánovaných príjmov sa viaže k ostatným príspevkom, ktoré sú v značnej miere spojené so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel. Ide o plánovanú sumu 2 696 710 EUR. Príjmy z medzinárodných olympijských štruktúr sa kalkulujú vo výške 857 504 EUR a predpokladaná odplata za právo používať Olympijskú symboliku od dcérskej spoločnosti SOM, a.s., vo výške 310 000 EUR.

Momentka z hlasovania.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

Predpokladané celkové náklady v rozpočte SOŠV na rok 2020 sú vo výške 9 914 567 eur. Z tejto sumy je na činnosť športového oddelenia vyčlenených 1 604 410 eur, na marketingové oddelenie 780 650 eur, na oddelenie rozvoja olympizmu 429 920 eur, na novozaložené IT oddelenie 129 600 eur, na medzinárodné oddelenie 121 220 eur, na múzejnú činnosť 78 895 eur, na mediálne oddelenie 44 200, na projekt športovej infraštruktúry a projekt súvisiaci so spoluprácou so SPP 5 415 690 eur. Na náklady zamestnancov sa kalkuluje 893 686 eur, na režijné náklady 366 746 eur a na činnosť orgánov SOŠV 52 530 eur. Predpokladaný hospodársky zisk predstavuje 17 204 EUR.

Rozpočet SOM, a.s., na rok 2020 kalkuluje celkové predpokladané príjmy vo výške 2 841 932 eur a náklady vo výške 2 841 089 EUR.

Dopady pandémie ochorenia COVID-19 sa najviac dotkli fungovania spoločnosti Sport Event, s.r.o., ktorá mala realizovať aktivity naviazané na OH v Tokiu. V dôsledku toho došlo k rozhodnutiu fungovanie spoločnosti utlmiť dovtedy, kým sa opätovne nerozbehne organizácia sprievodných podujatí k OH. Tento fakt sa odzrkadlil aj na plánovanom rozpočte. Celkové plánované príjmy činia 45 000 eur a náklady 39 106 eur.               

Nadácia SOŠV vlani s príjmami takmer 170-tisíc eur

Správu o činnosti Nadácie SOŠV za rok 2019 predniesol predseda jej správnej rady Dušan Guľáš. Informoval, že medzi súčasné kľúčové projekty Nadácie SOŠV sa okrem štvrtého ročníka grantového projektu Ukáž sa! radili aj Olympijská kvapka krvi, Olympijské srdce pre seniorovAukcia športových predmetov. Nadácii sa v roku 2019 podarilo vyzbierať viac ako 95-tisíc eur od fyzických osôb a takmer 71-tisíc eur od právnických osôb. V sume viac ako 4000 eur získala nadácia kúpeľné pobyty pre projekt Olympijské srdce pre seniorov. Celkove ide o príjmy vo výške takmer 170-tisíc eur, čo je viac než dvojnásobok v porovnaní s predošlým rokom.

Nadácia SOŠV v roku 2019 použila na finančnú pomoc približne 80 000 eur,. Z toho zhruba 80 percent sa použilo na podporu mladých talentovaných športovcov v rámci projektu Ukáž sa! Podpora rôznych subjektov na základe individuálnych žiadostí tvorila 10 percent všetkých použitých finančných prostriedkov. V roku 2019 Nadácia SOŠV ročným grantom podporila aj významné športové osobnosti v seniorskom veku.

Diskusia najmä o právnickom „zväzovaní“ športových subjektov

V porovnaní s väčšinou valných zhromaždení v minulosti bola diskusia na 57. VZ SOŠV bohatšia a chvíľami aj konfrontačná. Jablkom sváru sa stalo posudzovanie právnických zásahov do legislatívy stanovujúcej povinnosti športových subjektov.

Právnik SOŠV Patrik Hrbek, ktorý je aj člen pracovnej skupiny pre prípravu Zákona a športu na MŠVVŠ SR, vyjadril názor, že aktuálne platný zákon ukladá športovým zväzom množstvo byrokratických povinností. Jeho nová podoba by preto podľa neho mala byť stručnejšia, jasnejšia a prehľadnejšia, aby sa športové spolky mohli sústrediť na vlastnú činnosť v oblasti športu, ktorá je zmyslom ich existencie. „O športe by mali viac rozhodovať ľudia z praxe, než právnici,“ zakončil.

Na jeho vystúpenie, ale aj na kritiku postoja štátu k športu v čase koronakrízy z úst prezidenta SOŠV v jeho správe reagovala šéfka pracovnej skupiny ministerstva, právnička Zuzana Zajíčková. Pripomenula, že nedávno bola prijatá malá novela Zákona o športe, ktorá reagovala na niektoré objektívne problémy, vyvolané koronakrízou. Upozornila, že výška príspevkov pre národné športové zväzy sa napriek koronakríze neznížila. Vyhlásila, že nesúhlasí s alarmizmom o nadmernej byrokracii. „Aj pri zjednodušení zákona musí byť kontrola, hlavne zdola. Zväzy majú garantované peniaze od štátu, takže musia plniť aj nejaké požiadavky,“ uviedla.

Prezident SOŠV Anton Siekel hneď reagoval, že podľa neho je alarmizmus namieste. „V minulosti komunita právnikov aplikovala do Zákona o športe vlastné videnie. S tým nesúhlasím. Očakávam, že právnici budú implementovať podnety zo športovej obce,“ povedal a poprosil Zuzanu Zajíčkovú, aby ho pozvala na najbližšie zasadnutie pracovnej skupiny, na ktorom by rád prezentoval svoj pohľad.

Hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová spochybnila názor predrečníčky, že kontrola je neúčinná. „V športe sa za posledných päť rokov kvalita kontroly posunula výrazne dopredu. Kontrolóri chcú v dobrej viere viesť športové zväzy k dodržiavaniu pravidiel,“ konštatovala.

Čestný člen SOŠV a bývalý športový topfunkcionár Marián Kukumberg upozornil, že celý čas sa hovorí o Zákone o športe a o kontrole športových subjektov, ale vôbec nie o podstate – teda o samotnej športovej činnosti a o kluboch. „Bol som v skupine, ktorá pripomienkovala Zákon o športe. Žiaľ, jeho tvorcovia naše pripomienky neakceptovali. Dúfam, že dnes bude diskusia iná. Na rozdiel od minulosti teraz máme strechu športu, ale nemám pocit, že by sa zmenil spôsob komunikácie. Prečo sú športovci posudzovaní ako zlodeji? Mestá a obce majú oveľa viac peňazí ako športové spolky, ale nie sú zďaleka natoľko zviazané kontrolou. Športová obec s množstvom členov má veľmi vážny spoločenský mandát, aby si nás štát všímal. A štát by mal komunikovať predovšetkým so SOŠV ako s našou strešnou organizáciou,“ povedal.

Predseda dozornej rady SOŠV Ján Mižúr diskusiu na tému kontroly zakončil slovami: „Na strane štátu sú profesionáli, na strane športových spolkov hlavne amatéri, teda dobrovoľní funkcionári. Zhruba 20 – 25 tzv. malých zväzov vykonáva rozsiahlu administratívnu činnosť len prostredníctvom jedného pracovníka, ktorý pritom musí zabezpečiť všetko, čo vyplýva za Zákona o športe. Vyčlenený percentuálny podiel na administratívu u malých zväzov nepokrýva ani plat jedného človeka. Páčil sa mi preto príspevok hlavnej kontrolórky športu, ktorá povedala, že kontrola nemá byť na to, aby ,dusila´, ale aby pomáhala.“

Čo ešte odznelo v diskusii?

Predseda Združenia olympijských klubov SR Ivan Čierny informoval, že hlavne vďaka úsiliu regionálnych olympijských klubov sa podarilo už takmer finalizovať projekt osadzovania pamätných tabúľ olympijských medailistov zo Slovenska predovšetkým na základných školách, ktoré navštevovali. Uviedol, že na Slovensku momentálne pôsobí už 25 olympijských klubov. Najnovšie do ich rodiny pribudol komárňanský.

Podpredseda Fondu na podporu športu (FNPŠ) Jaroslav Rybanský, nedávno poverený jeho vedením, informoval o činnosti FNPŠ. Keďže fond začal pôsobiť len v januári, bolo potrebné na jeho plné fungovanie pripraviť zhruba tridsať smerníc, čo si vyžiadalo veľa času. A hoci zákon o fonde počítal s využitím prostriedkov na jeho činnosť v šiestich oblastiach, zahŕňajúcich aj podporu profesionálneho a vrcholového športu, športu pre všetkých aj športu zdravotne znevýhodnených, v polovici mája došlo k zmene filozofie, podľa ktorej má Fond na podporu športu jednoznačne podporovať investície do športovej infraštruktúry. „Koncom júla by sme mali zverejniť prvú výzvu na podporu infraštruktúry,“ avizoval Rybanský a dodal, že najbližší pondelok sa uskutoční zasadnutie správnej rady fondu, na ktoré boli pozvaní aj prezident SOŠV a štátny tajomník pre šport.

Viceprezident SOŠV a šéf Slovenského atletického zväzu Peter Korčok stručne informoval, že v dôsledku vzniknutej termínovej kolízie po preložení OH v Tokiu na budúci rok museli organizátori XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici pristúpiť k preloženiu podujatia z roku 2021 na rok 2022. Z pozície šéfa organizačného výboru povedal: „V prípade letného EYOF ide o najväčšie multišportové podujatie u nás v histórii Slovenska. Rok navyše nám v prípravách môže výrazne pomôcť. Rokujeme teraz s útvarom Hodnota za peniaze o uvoľnení financií na EYOF. Som veľmi rád, že ministerstvo školstva nám vyjadruje podporu.“

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri