Šport a olympizmus
3 min. čítania

Novela zákona o Fonde na podporu športu rozšírila okruh žiadateľov o podporu a priniesla nové formy podpory v čase mimoriadnej situácie

(pp)
Foto
TASR/JAROSLAV NOVÁK

Už aj Fond na podporu športu bude môcť na základe osobitnej výzvy poskytovať finančné prostriedky na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu vyhláseného na území celej Slovenskej republiky. Zároveň o príspevok na akúkoľvek športovú infraštruktúru budú môcť žiadať aj samosprávne kraje.

Príslušnú novelu zákona o Fonde na podporu športu schválila Národná rada SR. Za legislatívny návrh hlasovalo 110 poslancov, mal teda rovnako ako prvotný zákon podporu naprieč celým politickým spektrom.

Okruh žiadateľov o príspevok z Fondu na podporu športu sa rozšíri podľa novely o samosprávne kraje. Financie môžu získať nielen na projekty národného významu, ale aj na inú športovú infraštruktúru. „Cieľom zmeny je umožniť rozšírenie okruhu žiadateľov o príspevok na projekt a rozšírenie okruhu podpory na športovú infraštruktúru. Pri okruhu žiadateľov ide o rozšírenie o samosprávne kraje, ktoré majú v oblasti športu rovnaké úlohy ako obec,“ priblížili predkladatelia novely v dôvodovej správe.

O príspevok sa budú môcť uchádzať aj iné ako taxatívne vymenované okruhy subjektov podľa zadania výzvy. „S podmienkou, že predmet činnosti žiadateľa bude mať priamu väzbu na účel poskytovaného príspevku,“ píše sa v návrhu.

Novela znižuje administratívu pri posudzovaní niektorých typov žiadostí a mení pravidlá  nominovania i odvolávania zástupcov príslušných organizácií do kolektívnych orgánov Fondu na podporu športu – dozornej a správnej rady. Konkrétneho člena bude po novom môcť odvolať subjekt, ktorý ho do funkcie navrhol. Jedenásťčlenná správna rada už nebude štatutárnym orgánom fondu, v mene ktorého bude konať už len predseda správnej rady.

Pri niektorých výzvach, ktorých vyhodnotenie je možné urobiť na základe objektívne overiteľných údajov, sa upúšťa od vyhodnocovania odbornou komisiou.

Športovci počas koronakrízy prepadli sitom štátnej pomoci. Aj vplyvom výrazných dopadov na šport počas mimoriadnej situácie pribudli do zákona niektoré ďalšie ustanovenia. Fond bude môcť na základe osobitnej výzvy poskytnúť finančné prostriedky aj na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. Výzva sa bude zverejňovať na webe fondu a v Informačnom systéme športu. Obsahovať má najmä vymedzenie účelu, na ktorý sa podpora poskytuje, konkrétne podmienky jej poskytnutia a výšku podpory, vzor žiadosti, doklady, ktoré sa vyžadujú ako príloha, termín na doručenie žiadostí a okruh oprávnených žiadateľov. Mimoriadna podpora sa bude poskytovať na základe rozhodnutia správnej rady bez zmluvy. Na jej pridelenie nie je právny nárok.

Novela upravila aj možnosť ministerstva školstva poskytnúť finančnú pomoc športovým klubom, športovcom, trénerom aj iným športovým odborníkom na zmiernenie dopadov spôsobených opatreniami v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Má sa tak aspoň čiastočne odstrániť obmedzenie výkonu športovej činnosti. „Keďže ide o mimoriadnu pomoc v čase krízovej situácie, je vhodné, aby sa takto poskytnuté prostriedky nezapočítavali do zdrojov financovania športu, ktoré sa rozdeľujú percentuálne na jednotlivé účely v zmysle § 77 ods. 2 a 3, vrátane napr. výpočtu príspevku uznanému športu,“ uvádza sa v spoločnej správe príslušných výborov NR SR.

nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola