Šport a olympizmus
4 min. čítania

O príspevok na športovú infraštruktúru sa uchádza 179 žiadateľov s projektami v hodnote vyše 100 miliónov eur

TS

Bezmála dve stovky žiadateľov najmä z radov samospráv, ale aj športových organizácií predložilo Fondu na podporu športu svoje projekty, ktorými sa uchádzajú o finančný príspevok na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry.

Celková suma, o ktorú subjekty žiadajú v rámci vypísanej výzvy, je viac než 50 miliónov eur.

„Veľmi nás teší, že ani skoro už dva roky trvajúca pandémia, či dramatický nárast cien stavebných materiálov v posledných mesiacoch nespôsobili pokles záujmu o skvalitnenie športovej infraštruktúry na Slovensku,“ konštatoval predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan.

„Šport na Slovensku, najmä v týchto ťažkých časoch zákazov a obmedzení, potrebuje pozitívne impulzy. Som rád, že už v roku 2021 fond poukázal na účty profesionálnych a aj amatérskych športových klubov skoro 15 miliónov eur pomoci. Ďalších zhruba 20 miliónov je už zazmluvnených na projekty týkajúce sa športovej infraštruktúry, pričom mnohé z nich sa realizujú. Postupne predstavíme prvé už úspešne ukončené projekty. V tejto súvislosti patrí veľká vďaka za prácu kolegom z kancelárie fondu, členom správnej rady a príslušných odborných komisií a ďalším partnerom, s ktorými bola naviazaná spolupráca,“ pokračoval.

Fond na podporu športu svoju druhú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ zverejnil ešte v polovici novembra, necelý rok po prvej výzve.

Záujemcovia mohli svoje žiadosti zasielať v období od 15. decembra 2021 až do 31. januára 2022. Celkovo o finančný príspevok prostredníctvom elektronického systému fnps.egrant.sk požiadalo 179 subjektov, ktoré žiadajú Fond na podporu športu o finančné príspevky v úhrnnej sume 53 879 565,20 eura.

Celková suma projektov, na ktoré subjekty žiadajú o príspevok, sa vyšplhala až na takmer 104,1 milióna eur.

Podmienkou pre poskytnutie finančného príspevku je minimálne 40-percentná spoluúčasť na financovaní projektu zo strany žiadateľa. Vyššia nominálna a percentuálna spoluúčasť bude v zmysle vopred zverejnených kritérií predstavovať viac bodov v hodnotení.

„V súčasnosti kancelária fondu prijíma žiadosti zaslané prostredníctvom pošty a elektronickej schránky, keďže podmienkou vo výzve bolo zaslanie žiadosti aj v listinnej podobe. Po doručení a skompletizovaní všetkých žiadostí bude nasledovať proces formálnej kontroly, v rámci ktorej sa bude zisťovať, či žiadosť bola doručená oprávneným žiadateľom, či spĺňa podmienky stanovené výzvou a či obsahuje všetky povinné prílohy,“ priblížila ďalší postup generálna riaditeľka kancelárie Fondu na podporu športu Renáta Munková.

Po skončení tohto procesu budú žiadosti, ktoré úspešne prešli formálnou kontrolou, postúpené odbornej komisii Športová infraštruktúra. Tá jednotlivé žiadosti vyhodnotí a následne vypracované písomné hodnotenie predloží správnej rade, ktorá uznesením rozhodne o poskytnutí či neposkytnutí finančných príspevkov.

„Odborná komisia bude žiadosti hodnotiť z kvalitatívnej stránky a podľa vopred zverejnených pätnástich kritérií. Jednotlivé žiadosti budú členom odbornej komisie pridelené na hodnotenie náhodným spôsobom. Základným pravidlom je, že žiadosti o príspevok v sume do 500 tisíc eur budú hodnotiť traja hodnotitelia, žiadosti o príspevok v sume medzi 500 tisíc až 1 milión eur štyria hodnotitelia a žiadosti o príspevok v sume nad 1 milión piati hodnotitelia,“ vysvetlil výkonný riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru Gábor Asványi, ktorý je súčasne členom správnej rady fondu a predsedom odbornej komisie Športová infraštruktúra.

V rámci druhej výzvy určenej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry je pre žiadateľov vyčlenených dohromady 20 miliónov eur, 50 percent z tejto sumy bude rozdelených rovným dielom pre projekty v rámci všetkých ôsmich samosprávnych krajov. Druhá polovica rozpočtu bude pridelená projektom športovej infraštruktúry bez územného obmedzenia v rámci celej Slovenskej republiky.

Friuli-Venezia Giuli EYOF 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola