Šport a olympizmus
Oznamy
Bratislava
6 min. čítania

Pilotné výzvy Európskej komisie s možnosťou implementácie na športové prostredie

(pg)

Európska komisia v posledných týždňoch vyhlásila viacero pilotných výziev na projekty, ktoré je možné realizovať a aplikovať v športovom prostredí.

Ide o výzvy priamo spadajúce pod Európsku komisiu, vďaka čomu ich administratívne nároky nie sú také vysoké ako pri výzvach Erasmus+.

Nasledujúca tabuľka sumarizuje základné body jednotlivých výziev. Niektoré majú uzávierku už čoskoro. Zástupcom športových organizácií odporúčame, aby výzvam venovali náležitú pozornosť, pretože im otvárajú nové možnosti.

Ilustračná fotografia.

Detaily jednotlivých výziev

Téma: Šport ako nástroj integrácie a sociálneho začlenenia utečencov

Zverejnenie výzvy: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/integration-social-inclusion-refugees-2020_en;

Termín  na predloženie: 1. jún 2020

Rozpočet: 1,75 mil. eur

Pozn.: Vybraných bude 7 úspešných projektov – zverejnenie výsledkov: október/november 2020

Téma: Výmeny a mobilita v športe

Zverejnenie výzvy: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-proposals-exchanges-and-mobility-sport-2020_en;

Termín na predloženie: 11. jún 2020

Rozpočet: 1,5 mil. eur

Pozn.: Vybraných bude približne 7 úspešných projektov – zverejnenie výsledkov: október/november 2020

Všeobecným cieľom tejto výzvy je poskytnúť zamestnancom športových organizácií (členom realizačných tímov) príležitosť zlepšiť ich spôsobilosti, kvalifikáciu a získať nové zručnosti prostredníctvom vzdelávacej mobility tým, že určitý čas strávia v cudzej krajine (v rámci aj mimo EÚ).

Možnosti vzdelávacej mobility by sa v tejto súvislosti mali zamerať na dva okruhy:

 • tréneri a ostatní „zamestnanci“ športových organizácií (vrátane dobrovoľníkov) - prepojení na profesionálny šport;
 • tréneri a ostatní „zamestnanci“ športových organizácií (vrátane dobrovoľníkov) - prepojení na amatérsky šport.

Zámer výzvy je ovplyvniť dve hlavné oblasti:

 • zlepšenie vedomostí a know-how športových pracovníkov;
 • rozvíjanie medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávacej mobility v športe.

Očakávané výsledky sú dvojaké:

 • pravidelné výmenné programy pre športových pracovníkov;
 • zriadenie európskych sietí trénerov.

Oprávnené aktivity v tejto súvislosti sú okrem iného: výmeny trénerov, stáže, obdobia odbornej prípravy / štúdia a tieňovania pracovných miest. Do aktivít by sa nemali zapojiť športovci ako účastníci.

Medzinárodný rozmer športu by sa mal rozvíjať formou spolupráce medzi najmenej 3 organizáciami zriadenými v 3 rôznych členských štátoch EÚ (žiadateľská organizácia a okrem toho 2 ďalšími organizáciami zriadenými v rôznych členských štátoch EÚ) a aspoň jednou organizáciou zriadenou v jednom z týchto regiónov: západný Balkán, východné partnerstvo, Ázia, Latinská Amerika a Afrika.

Žiadajúca organizácia musí mať sídlo v jednom z členských štátov EÚ. Akcia bude následne vykonaná prostredníctvom piatich rôznych častí:

Časť 1: Spolupráca so západným Balkánom

Časť 2: Spolupráca s východným partnerstvom

Časť 3: Spolupráca s Áziou

Časť 4: Spolupráca s Latinskou Amerikou

Časť 5: Spolupráca s Afrikou

Žiadajúce organizácie musia preukázať  už nadviazanú spoluprácu / kontakty s potenciálnymi partnerskými subjektmi.

Téma: Využívanie športu na monitorovanie a koučovanie mladých ľudí, ktorým hrozí radikalizácia

Zverejnenie výzvy: https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-s06-2020_monitoring_and_coaching_through_sports_of_youngsters_at_risk_of_radicalisation.pdf

Termín na predloženie: 22. jún 2020

Rozpočet: 1 mil. eur

Pozn.: Vybrané budú úspešné projekty – zverejnenie výsledkov: október/november 2020

Cieľom tejto výzvy je podpora projektov týkajúcich sa športu organizovaných športovými organizáciami a federáciami, ktoré spolupracujú s orgánmi verejnej moci (vrátane obcí), miestnymi aktérmi a občianskou spoločnosťou. To znamená, že navrhované projekty musia viesť športové organizácie a musia do nich byť zapojení národní, regionálni alebo miestni členovia týchto športových organizácií. Oficiálne partnerstvo však nie je potrebné, ale postačuje iba ich zapojenie do aktivít.

Na túto výzvu nepotrebujete žiadnych oficiálnych partnerov na medzinárodnej úrovni, navrhované aktivity sa však musia uskutočniť aspoň v 5 rôznych členských štátoch EÚ. V rámci tejto výzvy by sa vybrali približne 4 projekty, ktoré sa budú spolufinancovať konkrétnymi opatreniami zameranými na predchádzanie radikalizácii, najmä na pomoc mladým ľuďom, ktorým hrozí vylúčenie, a radikalizácii, aby sa lepšie integrovali do spoločnosti, v ktorej žijú.

Výzva sa zameria na športovanie a na fyzickú aktivitu ako nástroja na podporu lepšieho začlenenia do skupiny alebo do spoločnosti ako celku.

Očakávané výsledky zahŕňajú:

 • prístup k športu a fyzickej aktivite obyvateľstva ohrozeného vylúčením a radikalizáciou,
 • školenie trénerov a zamestnancov pracujúcich v oblasti integrácie prostredníctvom športu,
 • rozvoj komunít a partnerstiev na úrovni EÚ,
 • lepšia integrácia medzi ľuďmi ohrozenými radikalizáciou, najmä medzi mladými ľuďmi, do spoločností EÚ.
 •  

Téma: Športové programy na miestnej úrovni a inovácia infraštruktúry

Zverejnenie výzvy: https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-s09-2020-grassroots-sport-call.pdf

Termín na predloženie: 1. júl 2020

Rozpočet: 1,5 mil. eur

Pozn.: Vybrané budú približne 4 úspešné projekty – zverejnenie výsledkov: október/november 2020

Všeobecným cieľom tejto výzvy je poskytnúť športovým organizáciám príležitosť rozvíjať a propagovať nové formy športu a fyzickej aktivity prostredníctvom prispôsobenia infraštruktúry a / alebo ponuky športových aktivít / programov. Zahŕňa to rozvoj nových foriem športových a fyzických aktivít, komunikáciu o týchto činnostiach a ich výhodách, ako aj rozvoj malých rekreačných športových zariadení.

Očakávané výsledky financovaných projektov majú byť tieto:

 • prehľad a lepšie znalosti o nových formách športu a fyzickej aktivity;
 • aktivity a iniciatívy propagujúce nové formy športu a fyzickej aktivity vykonávané rôznymi aktérmi, ako sú federácie, športové organizácie alebo miestne orgány;
 • rozvoj malých rekreačných športových zariadení a prispôsobenie existujúcich;
 • lepšia integrácia nových spôsobov praktizovania športu a fyzickej aktivity do existujúcich ponúk od tradičných športových federácií a organizácií;
 • zvýšená účasť mladých ľudí na športe.

Oprávnené sú iba činnosti, ktoré sledujú jeden alebo niekoľko nižšie uvedených cieľov. Od žiadateľov sa predovšetkým očakáva, že navrhnú akcie, ktoré propagujú nové formy športu, integrujú napríklad tieto dimenzie (neúplný zoznam):

 • prispôsobenie existujúcej infraštruktúry;
 • organizácia nových foriem fyzických aktivít;
 • inovatívny prístup k programom odbornej prípravy;
 • medzigeneračné činnosti;
 • využívanie digitálnej technológie

Okrem toho dávame do pozornosti, že Európska komisia vydala informačnú brožúru „Pilotné projekty a prípravné akcie v oblasti športu“, v ktorej sú zhrnuté hlavné úspechy projektov podporovaných Európskou úniou v rámci pilotných projektov a prípravných akcií v oblasť športu medzi rokmi 2016 a 2019. Môže to byť zdrojom inšpirácie pre váš projekt, pretože v rokoch 2018 a 2019 už existovala rovnaká výzva.

nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola