Šport a olympizmus
Oznamy
5 min. čítania

Šesť mesiacov poctivej práce platformy rozvoja športu a cestovného ruchu

Martin MŇAHONČÁK
V Európe sa v rámci jedného štátneho orgánu objavuje ako vcelku logické napríklad spojenie športu a cestovného ruchu. Vďaka významným športovým podujatiam totiž možno prezentovať aj krásu hostiteľskej krajiny. Veľký potenciál takéhoto spojenia potvrdzuje napríklad cyklistická Tour de France. Ale aj preteky Okolo Slovenska slúžia propagácii krajiny. Táto fotografia je z Bardejova.
Foto
TASR/Oliver Ondráš

Vytvorenie spoločnej platformy rozvoja športu a cestovného ruchu (PRŠaCR), ktorú v novembri 2013 podpísaním spoločného memoranda o spolupráci iniciovali Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Združenie cestovného ruchu SR (ZCR), má veľmi pozitívnu odozvu na lokálnej, regionálnej i národnej úrovni. Zástupcovia platformy počas šiestich mesiacov od podpisu memoranda absolvovali desiatky stretnutí, rokovaní a diskusií, ktoré posúvajú spoločné záujmy športu a cestovného ruchu dopredu.

Počas rokovaní s predsedami samosprávnych krajov predstavitelia SOŠV a ZCR SR poukazovali na význam prepájania športu a cestovného ruchu pre rozvoj regiónov, propagáciu krajov a význam spôsobu využívania „spolupráce a sieťovania“ ako nástroja pozitívnej zmeny.

V každom samosprávnom kraji začali pôsobiť regionálni členovia platformy v radách partnerstva, tematických skupinách a iných pracovných skupinách, ktoré sa aktívne zapájajú do príprav Integrovaných územných stratégií, Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja i iných strategických dokumentov. V závislosti od spôsobu participačného procesu a stavu návrhu dokumentov je spolupráca so zástupcami samosprávnych krajov pestrá, rôznorodá a každá na inej úrovni

Členstvo v platforme je dobrovoľné a otvorené pre zapojenie sa ďalších aktérov či odborníkov, ktorí majú záujem o aktívne zapojenie sa do napĺňania spoločných cieľov.

Členovia PRŠaCR sa stretávajú na pravidelnej báze a to na rôznych formátoch (spoločné stretnutia, semináre, školenia a najmä regionálne diskusie a pracovné porady). Spätná väzba od zainteresovaných organizácií je veľmi pozitívna. Niektorí členovia vyvíjajú aj vlastné aktivity (platformy), v ktorých presadzujú spoločné myšlienky a skúsenosti.

Na základe skúmania a požiadaviek stanovila PRŠaCR na najbližšie obdobie tieto základné ciele a úlohy:

Presadzovať hodnoty, vzdelávať verejnosť a šíriť osvetu o dôležitosti športu pri spolupráci a rozvoji regiónov

  • pracovať pre dobro všetkých obyvateľov regiónu, pre prospech rozvoja športu,  cestovného ruchu a iných oblastí spoločenského života vrátane osvety (ideologické hodnoty a smerovanie platformy, dôležitosť športu pre našu populáciu a možnosti rozvoja regiónov)

Sústreďovať, zdieľať a analyzovať dostupné informácie

  • mapovať, zbierať, analyzovať a následne zdieľať informácie (z regiónov, z VÚC, z národnej úrovne) hlavne z kľúčových dokumentov, stratégií či nariadení v regiónoch a predkladať pripomienky či nové návrhy

Sieťovať a vytvárať priestor a podmienky pre komunikáciu, spoluprácu i učenie sa v rámci regiónov, medzi regiónmi i medzi jednotlivými úrovňami (regionálna a národná)

  • spoznať aktérov pôsobiacich v športe a v cestovnom ruchu, nachádzať tých správnych ľudí - sieťovať sa, rozprávať sa, vymieňať si know-how, informácie, spolupracovať - a to v rámci regiónov, medzi regiónmi, medzi regionálnou a národnou úrovňou

Podporovať prácu na víziách a stratégiách

  • pomáhať aktérom budovať víziu športu a cestovného ruchu na celonárodnej úrovni i v rámci jednotlivých regiónov

Podporovať vznik a úspešnú realizáciu navrhnutých projektov

  • navrhovať a presadzovať projekty so zameraním na šport, cestovný ruch a tie, ktoré prepájajú aspekt športu s cestovným ruchom
  • vytvárať malé regionálne platformy
  • podporovať rozvoj športových projektov v rámci systémov aglomerácie

Podporovať kultúrnu transformáciu spolupráce

  • pomáhať budovať kultúru spolupráce medzi aktérmi v športe a cestovnom ruchu, ale aj v jednotlivých sektoroch (napr. akademický sektor, samospráva, podnikatelia, MNO a pod.)

Zabezpečovať komunikáciu s relevantnými rezortami, VÚC, Radami partnerstva a zlaďovanie pohľadov regionálnych úrovní 

  • prostredníctvom platformy komunikovať s VÚC, MIRRI, Radou partnerstva (ohľadom projektových návrhov, vízií jednotlivých regiónov) a dostávať navrhnuté projekty do zásobníkov, do cieľov stratégií národných stratégií

V súčasnosti sa platforma zameriava najmä na aktivity súvisiace s prípravou regionálnych stretnutí, ktorých hlavnou úlohou je presadzovanie potreby tvorby kľúčových strategických dokumentov aj na úrovni kraja (stratégie rozvoja športu a stratégie rozvoja cestovného ruchu resp. ich synergie) ako nástroja dlhodobej vízie rozvoja regiónov minimálne do roku 2030. Opierať sa môžu o národné stratégie ako Stratégia rozvoja športu 2021-2030, ktorú pripravuje SOŠV, a Stratégiu rozvoja cestovného ruchu 2021-2030, ktorú tvorí ministerstvo dopravy. Neopomenuteľnou ambíciou stretnutí je aj aktivizácia a zosieťovanie regionálnych aktérov (samospráva, podnikatelia a občiansky sektor), aby sa aktívne zapojili do prípravy, návrhu, ale najmä do samotnej implementácie jednotlivých opatrení.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV