Šport a olympizmus
4 min. čítania

SOŠV ako líder slovenského športu v trendoch moderného riadenia, transparentnosti a fair play obmedzil funkčné obdobia svojich volených predstaviteľov

Patrik HRBEK, Peter PAŠUTH, Richard SZABÓ
Foto
TASR/AP

Trikrát a dosť. Aj takto by sa dala označiť jedna z významných úprav Stanov SOŠV, ktorú schválilo plénum 30. apríla na 58. valnom zhromaždení SOŠV. Po novom môže jedna osoba vykonávať volenú funkciu len tri funkčné obdobia za sebou. SOŠV aj touto zmenou potvrdil ambíciu zaradiť sa medzi moderné a transparentné národné olympijské výbory a nasledoval príklad Medzinárodného olympijského výboru.

Novelizované znenie Stanov SOŠV okrem iných oblastí prináša obmedzenie maximálneho konzekutívneho funkčného obdobia osôb zvolených do orgánov SOŠV i stanovenie maximálneho veku kandidáta. Od ďalších volieb bude platiť, že prezident SOŠV, člen výkonného výboru, obmudsman, člen dozornej rady či kontrolór môžu rovnakú funkciu vykonávať len tri za sebou nasledujúce štvorročné (päťročné v prípade dozornej rady) funkčné obdobia. Po dvanástich rokoch pôsobenia v rovnakej pozícii strácajú možnosť v ďalších voľbách do nej opätovne kandidovať, môžu však pracovať v inej funkcii. Kandidát môže mať po novom v roku volieb najviac 75 rokov.

Keďže sa SOŠV plne prikláňa k rešpektovaniu princípov správneho riadenia športu a odporúčaní MOV, témou pevného ohraničenia výkonu funkcií v orgánoch SOŠV sa počas minulého roka zaoberali členovia výkonného výboru. Následne návrh schvaľovalo plénum SOŠV.

Návrh na úpravu Stanov SOŠV, ktorý vychádzal z princípov správneho riadenia športu a odporúčaní Medzinárodného olympijského výboru, podporilo v hlasovaní 66 delegátov s celkovým počtom 92 hlasov, nikto nebol proti a nikto sa ani nezdržal.

ZO STANOV SOŠV

Článok IV
Orgány SOŠV

3) Funkciu prezidenta SOŠV, člena VV SOŠV, ombudsmana SOŠV a člena DR SOŠV vrátane kontrolóra SOŠV môže tá istá osoba vykonávať najviac tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Budúce pôsobenie v inej funkcii v rámci SOŠV tým nie je vylúčené. Funkčné obdobia skončené alebo začaté pred 30. aprílom 2021 sa na účely obmedzenia podľa tohto bodu nezohľadňujú.
4) Do orgánov SOŠV je voliteľná fyzická osoba, ktorá v roku konania volieb dovŕši najviac 75 rokov svojho veku.

SOŠV ROBÍ MAXIMUM PRE TRANSPARENTNÝ A MODERNÝ CHOD ORGANIZÁCIE

SOŠV sa aj poslednou zmenou snaží ukázať, že v jeho organizácii nie je nikto prikovaný na jednu stoličku. Obmedzením počtu funkčných období sa SOŠV otvára aj ďalším športovým funkcionárom, ktorí do činnosti slovenského olympijského hnutia môžu priniesť nové trendy a dobré myšlienky.

„Som presvedčený, že aj týmto krokom prispeje SOŠV k transparentnej správe v športovom hnutí. Zmena stanov potvrdzuje, že SOŠV sa radí medzi dynamické a moderné organizácie sledujúce zahraničné trendy v oblasti riadenia a vedenia. Zároveň si plne uvedomujeme našu zodpovednosť – ako strešná organizácia v oblasti športu sme povinní ísť nasledovaniahodným príkladom a posilniť postavenie a vzťahy SOŠV na národnej i medzinárodnej úrovni,“ povedal prezident SOŠV Anton Siekel.

Podobné pravidlá o obmedzení počtu rokov v jednej funkcii už prijali viaceré národné olympijské výbory vrátane Britskej olympijskej asociácie, Švajčiarskeho olympijského výboru či Talianskeho olympijského výboru.

Ďalším krokom k ešte väčšej transparentnosti bude príprava a prijatie Etického kódexu SOŠV, ktorý vychádza z Etického kódexu MOV a ďalších medzinárodných dokumentov. Aj v tejto oblasti chce ísť SOŠV pre slovenské športové hnutie príkladom.

Na 58. valnom zhromaždení SOŠV delegáti schválili aj ďalšie zmeny v stanovách. Zjednotilo sa názvoslovie a skratky použité v dokumente, v ktorom prišlo aj k štylistickým a gramatickým úpravám. Delegáti prijali aj zmenu sídla SOŠV, zohľadnili zmeny v predpisoch a dokumentoch MOV, na ktoré Stanovy SOŠV odkazujú. Základný dokument zároveň aktualizovali o nové formáty hier, nové organizačné zložky SOŠV a sprehľadnili v ňom niektoré ustanovenia. Do Stanov SOŠV zároveň zakotvili Etický kódex a etickú komisiu ako súčasť predpisov a orgánov SOŠV.

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV