Šport a olympizmus
8 min. čítania

SOŠV absolvoval inšpiratívnu návštevu dánskeho NOV

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Trvalá udržateľnosť sa niesla ako hlavný motív pracovnej návštevy zástupcov Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) na pôde Národného olympijského výboru a Konfederácie športových zväzov Dánska (DIF) v dňoch 14. – 15. júna 2022. Bilaterálna návšteva nadviazala na stretnutie so zástupkyňou DIF Dorthe O. Andersenovou, ktoré sa uskutočnilo v septembri minulého roka v Bratislave. Obe organizácie nadviazali spoluprácu v oblasti trvalej udržateľnosti v rámci medzinárodného projektu ASAP (As Sustainable as Possible), spolufinancovaného z prostriedkov programu EÚ Erasmus plus.

Súčasťou slovenskej delegácie v Kodani boli prezident SOŠV Anton Siekel, predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger a zástupca Slovenského zväzu ľadového hokeja Milan Ladivér. Za SOŠV sa na návšteve zúčastnili aj Petra Gantnerová, Igor Kováč a výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi.

Diskusia prezidentov na aktuálne témy

Hlavnému programu pracovnej návštevy predchádzalo individuálne stretnutie prezidenta SOŠV A. Siekela s jeho náprotivkom z DIF Hansom Natorpom, počas ktorého diskutovali o aktuálnej geopolitickej situácii, jej dopade na šport i koordinácii spoločného postupu v tejto oblasti.

Organizácia podujatí v Dánsku

Hlavnú časť programu pracovného stretnutia otvorila prezentácia Hanne Sejerovej, zástupkyne riaditeľa Sport Event Denmark (SED). Táto štátom zriadená organizácia sa stala synonymom úspechu pri získavaní práv na organizáciu významných medzinárodných športových podujatí. Od svojho založenia v roku 1994 ich už totiž zorganizovala viac ako 250. Pri počte 5 zamestnancov a ročnom rozpočte okolo 3 miliónov eur ide o obdivuhodnú efektivitu.

Hlavným cieľom pri zakladaní organizácie bolo podporovať a propagovať šport, a to najmä v tých odvetviach, ktoré majú v Dánsku najsilnejšie základy či už na elitnej úrovni alebo na úrovni športu pre všetkých. Okrem toho je úspešnosť organizácie založená na dobre fungujúcej spolupráci medzi samosprávou hostiteľského mesta a príslušnou národnou športovou federáciou. Trojlístok SED, samospráva a národný športový zväz sú základným pilierom pri organizácii každého podujatia. SED je v podstate štátna event manažmentová organizácia, ktorá v spolupráci so zvyšnými dvoma partnermi pripravuje kandidatúru na športové podujatie a v prípade jej úspechu spolupracuje aj pri jeho organizácii.

Pochopiteľne súčasťou práce SED je aj agenda trvalej udržateľnosti a integrácie jej princípov do jednotlivých projektov športových podujatí. Ako zaznelo z úst H. Sejerovej, medzinárodné športové federácie ako vlastníci významných športových podujatí začínajú stále viac vnímať udržateľnosť ako ich nevyhnutnú súčasť. Jej začlenenie do projektu podujatia tak už nie je vnímané ako akási vítaná pridaná hodnota a konkurenčná výhoda, ale skôr ako prvok, ktorý pokiaľ absentuje, tak kandidatúru automaticky diskvalifikuje.

Ďalším dôležitým poznatkom zo skúseností SED bola skutočnosť, že v Dánsku významné podujatia nepoužívajú ako prostriedok či katalyzátor výstavby novej športovej infraštruktúry, ako je tomu u nás, ale sa skôr zameriavajú na podujatia, pre ktoré už majú k dispozícii existujúcu infraštruktúru, resp. podujatia s relatívne nízkymi infraštruktúrnymi nárokmi. Súvisí to totiž s rizikom predražovania stavebných projektov, ktoré sú naviazané na konkrétne podujatia s pevne stanoveným dátumom konania.

Dánska nadácia pre kultúrne a športové zariadenia

S výstavbou športovísk súvisela aj ďalšia prezentácia Olivera Vangesa z Dánskej nadácie pre kultúrne a športové zariadenia, ktorá je tiež štátom zriadenou a financovanou inštitúciou s ročným rozpočtom okolo 12 miliónov eur, pre ktorú pracuje asi 14 zamestnancov.

Úlohou tejto nadácie je spolufinancovanie projektov športovísk. Ročne nadácia dostáva okolo 600 až 700 žiadostí, v rámci dvoch schém do 200 000 eur a nad 200 000 eur. V rámci väčších projektov schvaľuje ročne okolo 15 projektov. Pri menších projektoch podporuje okolo stovky žiadostí.

Nie je prekvapením, že hlavným faktorom pri rozhodovaní o spolufinancovaní projektov je trvalá udržateľnosť, pričom tá je vnímaná nielen z jej environmentálneho ale tiež sociálneho a ekonomického hľadiska.

Zásadný je tiež prístup nadácie k žiadateľom. Tá sa snaží už od úvodného kontaktu so žiadateľom jeho projekt konzultovať a navádzať ho smerom, aby dosiahol čo najvyššiu kvalitu, ktorá zodpovedá hodnotám nadácie. Dôležitú úlohu v tomto smere zohráva odbornosť konzultantov nadácie, ktorí majú vzdelanie v oblasti architektúry. Ich práca sa zároveň opiera o odborné analýzy Dánskeho inštitútu pre športové štúdie, ktorý spravuje databázu športovísk, príp. vytvára napr. rôzne demografické prehľady z hľadiska športového správania sa rôznych vekových skupín a pod.

Systém výroby ľadu na báze CO2

V rámci poobedňajšieho programu zaznela prezentácia Caspera Christiansena, zástupcu dánskej firmy Advansor, ktorá je dodávateľom technológií chladenia založených na využití prírodného chladiva na báze CO2.

Tento systém chladenia, ktorý sa považuje za technológiu 21. storočia, si získava čoraz väčšiu popularitu a nachádza svoje využitie aj vo svete športu, kde sa používa na výrobu ľadu v hokejových halách.

Firma Advansor dodala takúto technológiu aj na zimný štadión v dánskom Aarhuse, ktorý je vôbec prvý v celej krajine s takýmto systémom chladenia. Už po prvom roku prevádzky pritom zaznamenal výrazne zníženie spotreby energií.

C. Christiansen upriamil pozornosť na výhody takýchto prírodných chladív, ktoré nemajú negatívne dopady z hľadiska poškodzovania ozónovej vrstvy a globálneho otepľovania na rozdiel napríklad od systémov na báze freónov (CFC, HFC). Podobne je CO2 systém na tom lepšie ako systémy fungujúce na báze HFO, keďže tie prispievajú k zvyšovaniu koncentrácie kyseliny TFA v atmosfére, čo má za následok negatívne dopady na ľudské zdravie a negatívne environmentálne dopady na vodné zdroje.

Takýmto prírodným chladivom ako CO2 je aj amoniak, ktorý je dominantným chladivom pri výrobe ľadových plôch aj u nás. V porovnaní so systémom na báze CO2 je však toxický a horľavý, čo so sebou prináša zvýšené nároky na bezpečnosť prevádzky. Zásadný je však rozdiel v rámci efektívnosti prevádzky, kde pri zohľadnení celoročnej prevádzky je systém na báze CO2 efektívnejší ako amoniak. Nemenej dôležitá je tiež skutočnosť, že CO2 systém produkuje viac odpadového tepla, ktoré je možné spätne využiť na ohrev vody a pri vykurovaní.

Na trhu sa tak začína postupne presadzovať riešenie, ktoré by bolo nepochybne prínosom aj pre zimné štadióny u nás. Milan Ladivér, zástupca Slovenského zväzu ľadového hokeja na stretnutí skonštatoval, že je dôležité pracovať na zlepšení energetickej efektivity hokejových hál u nás, aj v dôsledku súčasných problémov s rastúcimi cenami energií.

Meranie uhlíkovej stopy

Záverečná prezentácia v rámci pracovného stretnutia bola venovaná problematike kalkulácie uhlíkovej stopy. DIF realizoval toto meranie v spolupráci s externou organizáciou 2.-0 LCA consultants, ktorej zástupkyňa Iris Weidemarová prezentovala základné prvky v rámci celého procesu zberu dát a následného prepočtu na množstvo emisií eCO2.

Prezentovaný bol aj základný prehľad výsledkov kalkulácie a najväčších zdrojov emisií v rámci DIF, vrátane odporúčaní v rámci ktorých kategórií je možné dosiahnuť najväčšie redukcie.

Inšpiratívna návšteva športovísk

Zvyšok pracovnej návštevy sa už niesol v duchu prehliadky vybraných športovísk, medzi ktorými dominovala prehliadka Amager Bakke, spaľovne odpadu, ktorá v sebe integruje aj rekreačnú funkciu v podobe umelého lyžiarskeho svahu, lezeckej steny a trás pre rekreačný beh a turistiku.

Podobný multifunkčný princíp dominuje na väčšine dánskych športovísk, ako je napríklad parkovací dom Konditaget Lüders v štvrti Nordhavn, ktorý má na svojej streche namiesto parkovacích plôch vybudovanú rekreačnú plochu, ktorá sa stala obľúbeným miestom nielen pre deti, ale aj ostatné vekové skupiny.

V Dánsku je možné vidieť aj príklady integrácie športu do starých priemyselných budov. Game House Copenhagen je ukážkou, ako sa dá využiť stará nevyužívaná priemyselná stavba na realizáciu urbánnych športov, ktoré si získavajú čoraz väčšiu popularitu. Nezanedbateľný je inkluzívny rozmer tohto konceptu, v rámci ktorého sa darí integrovať marginalizované komunity do spoločenského života. Úspech konceptu „Game“ dokladuje aj skutočnosť, že sa mu darí expandovať nielen do ďalších miest v Dánsku, ale aj do zahraničia. Pridanou hodnotou je tiež snaha integrovať princípy trvalej udržateľnosti do celkového fungovania, vrátane kalkulácie uhlíkovej stopy, ktorá je nevyhnutným elementom pri  aplikácii systematickejšieho prístupu k tejto oblasti.

OLOV
pg
konferencia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV