Šport a olympizmus
SOŠV
6 min. čítania

SOŠV a ZCR budú užšie spolupracovať a kreovať platformu Rozvoj športu a cestovného ruchu

Prezident SOŠV Anton Siekel (vpravo) počas podpisu Memoranda o vzájomnej spolupráci s prezidentom ZCR Marekom Harbuľákom.
Foto
SOŠV/PATRIK HRBEK

Slovenský olympijsky a športový výbor (SOŠV) chce spoločne so Zväzom cestovného ruchu SR (ZCR) propagovať aktivity pomáhajúce rozvoju športu i cestovného ruchu i spolupracovať pri organizovaní a realizovaní vzdelávacích a športových podujatí. Zároveň obe strešné organizácie chcú ďalej budovať platformu „Rozvoj športu a cestovného ruchu“.

Vôľu a ochotu spolupracovať vyjadrili aj Memorandom o vzájomnej spolupráci, ktoré podpísali prezidenti oboch subjektov Anton SiekelMarek Harbuľák.

Memorandum je vyústením doterajšej spolupráce SOŠV a ZCR v rámci platformy „Rozvoj športu a cestovného ruchu“, ktorú chcú ďalej kreovať na národnej i na krajských úrovniach. Platforma iniciuje spoluprácu pri koordinovanej výmene skúseností, dialógu a spoločných stanovísk, ktoré pomôžu pri rozvoji oblasti športu a cestovného ruchu. Členovia sa delia o skúsenosti z medzinárodnej spolupráce, členstiev, projektov a iniciatív, ktorých prispôsobenie na slovenské reálie a ich následné aplikovanie môže posunúť obe oblasti významne dopredu. Ide napríklad o aplikovanie princípov trvalej udržateľnosti, zníženie energetickej náročnosti či ekologizácii v oblasti infraštruktúry, zavedenie medzinárodnej klasifikácie ubytovacích zariadení či športovísk, vzdelávanie kľúčových aktérov a pod.

Platforma si ako kľúčové princípy stanovila spoluprácu, otvorenosť  a transparentnosť. Je otvorená novým členom a aktívne vyhľadáva nových členov, ktorý by priniesli nové informácie, poznatky či skúsenosti z oboch oblastí a nebráni sa spolupráci aj s inými všeobecno-prospešnými oblasťami.

Súčasťou platformy „Rozvoj športu a cestovného ruchu“ sú aj odborné neziskové organizácie Európsky Inštitút – regionálneho rozvoja,  n. o., a Dialogue Centre, n. o., ktoré podporujú fungovanie platformy z jej obsahového, ako aj procesuálneho hľadiska.

Európsky Inštitút – regionálneho rozvoja,  n. o., zabezpečuje proces konzultácií a prípravy dokumentov, oboznamuje členov platformy s najnovšími poznatkami, trendami a informáciami v oblasti rozvoja regiónov, formách spolupráce a vytváraní partnerstiev rôznych aktérov pôsobiacich na všetkých úrovniach, možnostiach získavania zdrojov, ktoré pomáhajú pri rozvoji a prezentácii Slovenska.

Dialogue Centre, n. o., poskytuje podporu najmä v zefektívňovaní a skvalitňovaní spolupráce, dialógu a sieťovaní (potenciálnych) členov platformy prostredníctvom inovatívnych participatívnych a dialógových prístupov, ako aj inovatívnych modelov organizovania členov platformy, ktoré kladú dôraz na sieťovanie a samo-organizáciu. Tieto prístupy prispievajú k motivácii členov platformy aktívne participovať a maximalizovať tak kolektívnu inteligenciu, ktorá má, aj v súčasných chaotických a nepredvídateľných časoch, potenciál generovať udržateľné a inovatívne riešenia, pre rozvoj obidvoch sektorov – športu, ako aj cestovného ruchu.

Podpisom Memoranda o vzájomnej spolupráci prejavili SOŠV a ZCR vôľu spolupracovať, poskytovať si vzájomne informácie, odbornú podporu a koordinovať svoje aktivity a postupy tak, aby čo najefektívnejšie viedli k naplneniu ich poslania a k dosiahnutiu spoločného cieľa spolupráce – k rozvoju športu a cestovného ruchu na Slovensku. Spolupracovať budú aj na kľúčových víziách, analýzach a dokumentoch, ktoré sa pripravujú na úrovni štátu a samospráv a úzko sa dotýkajú činnosti oboch organizácií.

SOŠV a ZCR sa chcú podieľať aj na rozvoji olympijského a športového hnutia a cestovného ruchu v podmienkach Slovenskej republiky, a to aj spoločnou propagáciou jednotlivých aktivít. Vzájomne budú spolupracovať aj v oblasti realizácie opatrení, ktoré zabezpečia zvýšenie úrovne celkového fungovania systému športu a cestovného ruchu na Slovensku, i pri organizovaní a realizovaní vzdelávacích a športových podujatí. Súčasťou Memoranda je aj dohoda o podpore a o snahe zvyšovať atraktivitu a dostupnosť športu pre deti, mládež a seniorov i spoločná práca pri modernizácii športových zariadení a športovej infraštruktúry v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu a naopak.

Strešné organizácie športu a cestovného ruchu budú zároveň vzájomne využívať svoj odborný potenciál na skvalitnenie a zviditeľnenie ich činností.

Anton Siekel a Marek Harbuľák sa zhodli, že jedna z prvých spoločných aktivít je podpora participácie a spolupráce členov platformy „Rozvoj športu a cestovného ruchu“ na príprave Integrovaných územných stratégií vo všetkých vyšších územných celkoch. Tieto územné rozvojové stratégie sú kľúčovým dokumentom v novom eurofondovom programovacom období 2021-2027, v ktorom budú popísané oblasti rozvoja infraštruktúry a zámery investícií v rôznych tematických okruhoch na regionálnych úrovniach.

Momentálne rozbehnuté a plánované aktivity platformy „Rozvoj športu a cestovného ruchu“

IÚS - ako jednu z prvých spoločných aktivít je podpora participácie a spolupráce členov platformy na príprave Integrovaných územných stratégiách. Tieto územné rozvojové stratégie sú kľúčovým dokumentom pri novom eurofondovom programovacom období 2021-2030, v ktorom budú popísané oblasti rozvoja a zámery investícií v rôznych tematických okruhoch a to na regionálnych úrovniach.

DKSŠ - dlhodobá koncepcia a stratégie športu si dáva za cieľ zanalyzovať súčasný stav športu na Slovensku z profesionálneho aj amatérskeho hľadiska. Prostredníctvom aktívneho dialógu členov platformy podporuje snahu identifikovať a popísať problémy, prekážky, príležitosti a možnosti rozvoja športového života vo všetkých jeho častiach a pripraviť pôdu pre vypracovanie stratégie rozvoja celého športového ekosystému na Slovensku do roku 2030.

EYOF 2022 - Európsky olympijský festival mládeže je najväčším európskym multišportovým podujatím pre mladých športovcov vo veku od 14 do 18 rokov. Na letnej verzii EYOF sa zúčastňuje približne 3600 mladých športovcov a členov realizačného tímu, ktorí sú z pohľadu cestovného ruchu významní šíritelia zážitkov, pocitov a poznatkov o Slovensku. Platforma bude poskytovať priestor pre maximalizáciu využitia výmeny skúseností z oboch sektorov.

OP Slovensko 2021-2023 – platforma a jej členovia sa budú aktívne zapájať do diskusií a rovnako plánuje zodpovedne pristupovať k celému procesu prípravy a schvaľovania politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 s cieľom presadzovať národné a regionálne záujmy SR v oblasti rozvoja športu a cestovného ruchu.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV