Šport a olympizmus
3 min. čítania

Športové kluby a organizácie z BSK môžu získať financie z regionálnej dotačnej schémy

Milan PUKANČÍK

Bratislavská regionálna dotačná schéma je už otvorená. Športové kluby a organizácie pôsobiace na území Bratislavského samosprávneho kraja sa môžu uchádzať o financie do výšky 8000 eur.

Bratislavská regionálna dotačná schéma vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu športu na rok 2022. Termín na predkladanie žiadostí je do 17. januára 2022.

Ciele výzvy:

  • Podpora všetkých foriem pohybových aktivít, ktorých cieľom je preukázať alebo zvýšiť pohybovú zdatnosť mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne postihnutých športovcov;
  • Podpora organizácie športových aktivít, súťaží, vrátane aktivít pre zdravotne postihnutých športovcov;
  • Podpora organizácie športových podujatí a iných aktivít regionálneho, celoštátneho, alebo medzinárodného významu v kraji;
  • Podpora skvalitnenia materiálno-technického vybavenia športových organizácií venujúcich sa prioritne deťom a mládeži do 23 rokov;
  • Vytváranie podmienok pre aktívne športujúcu mládež do 23 rokov.

Podpora je určená pre športové kluby, zväzy a organizácie pôsobiace v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktoré aktívne vykonávajú a organizujú pravidelné pohybové aktivity obyvateľov, detí a mládeže do 23 rokov a dospelých. Dotácia môže byť použitá  na materiálno – technické zabezpečenie (napr. náradie, náčinie, výstroj), vybavenie športových objektov a zariadení využívaných k tréningovej a súťažnej činnosti, ako aj zabezpečenie celoročnej činnosti športových subjektov. Podpora je určená taktiež na aktivity spojené s rozšírením základne jednotlivcov zapojených do športových aktivít s predpokladom prechodu až do úrovne vrcholového športu a reprezentácie.

Podpora je zameraná tiež na projekty organizačného zabezpečenia akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť a pre potreby organizovania významných regionálnych, národných a medzinárodných športových podujatí na území BSK.

Cieľové skupiny:

  • Deti a mládež vo veku do 23 rokov, ktoré sú registrovanými športovcami v športových zväzoch pôsobiacich v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja;
  • Deti, mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Výška poskytnutej dotácie je minimálne 1 500 EUR a maximálne 8 000 EUR v závislosti od špecifík oblasti podpory. Podmienkou je zabezpečenie 25% spolufinancovania z vlastných zdrojov.

Viac o výzve, spôsobe predkladania žiadostí, podmienkach oprávnenosti a ostatné dôležité informácie nájdete na stránke Regionálnej  dotačnej schémy Bratislavského kraja: https://bratislavskykraj.sk/brds/.

Tagy
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola