Šport a olympizmus
3 min. čítania

Športové organizácie sa môžu uchádzať o dotácie z ministerstiev obrany a sociálnych vecí

Foto
Ilustračné/MO SR

Ministerstvá obrany i práce, rodiny a sociálnych vecí vypísali v predošlých dňoch výzvy na podávanie žiadostí o dotácie, ktoré môžu využiť na získanie prostriedkov po splnení podmienok aj organizácie zo športového sektora. Rezort obrany prijíma žiadosti o dotácie do konca marca, ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí do konca februára.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti MO SR je podporiť prácu mimovládneho sektora a akademickej obce a využiť ich odborné znalosti, expertízy a skúsenosti pri  zvyšovaní informovanosti verejnosti o prioritách ministerstva a Ozbrojených síl SR, ale aj aktívne podporovať verejnú diskusiu na témy, ktoré sa týkajú bezpečnosti a obrany štátu. Na výzvu je určených 320-tisíc eur, výška poskytnutej dotácie je medzi 1000 až 50-tisíc eur. Subjekty a organizácie z prostredia športu môžu žiadať o prostriedky na vzdelávacie aktivity, športové podujatia, branno-športové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu, informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Európskej únii, prípravu občanov na obranu Slovenskej republiky, prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky, podporu kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov a podporu starostlivosti o športové talenty a podporu vrcholového športu a výkonnostného športu.

Oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie dotácie na uvedené účely môžu byť občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky, nadácia alebo záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky, neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky či nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR upozornilo, že podávať žiadosti o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny a dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti na rok 2021 je možné do 28. februára 2021 prostredníctvom informačného systému. Podávanie žiadostí si vyžaduje predchádzajúce registrovanie do informačného systému.

Športové organizácie môžu požiadať z tohto rezortu o dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti pri organizovaní podujatí a voľnočasových aktivít pre deti a seniorov. Financie na presne špecifikované účely možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je osobou, pre ktorú je vykonávaná dobrovoľnícka činnosť, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech. Ide napr. o občianske združenie, neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby. Za dobrovoľnícku činnosť sa považuje len činnosť vykonávaná v súlade so zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

Viac informácií o výzvach na predkladanie dotácií nájdete na stránkach ministerstiev obranypráce, rodiny a sociálnych vecí.

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV