Šport a olympizmus
12 min. čítania

STRATÉGIA ŠPORTU 2020 – 2030: Získať pre šport zodpovedajúce spoločenské a ekonomické postavenie

RADOSLAV JENČUŠ
Rozšírenie bázy talentovanej mládeže je jedným z cieľov v pilieri „Excelentnosť v športe“.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Žijeme v dynamickej dobe. Robíme si plány, ktoré niekedy obratom meníme, či úplne rušíme. Je tu aj pandémia ochorenia COVID-19, ktorá v športe zmenila takmer všetko. Až sme radi, ak vôbec športovať môžeme. A menia sa vlády, politiky, pohľady na šport a aj požiadavky na športové hnutie. Má v takomto svete zmysel čokoľvek plánovať? Má zmysel dávať si ciele, nastavovať stratégiu a snažiť sa dosiahnuť výsledky?

Takéto a podobné úvahy, diskusie i názorové strety predchádzali zrelej úvahe a následnému rozhodnutiu pokúsiť sa na pôde Slovenského olympijského a športového výboru pripraviť strategický materiál – víziu a stratégiu športu na Slovensku na najbližšie desaťročie. A vlastne prvýkrát pripraviť víziu a stratégiu tak, ako ich vidí a cíti športové hnutie, nie niekto zvonku. Bez vlastných cieľov a ambícií neexistuje cesta k lepším výkonom, k lepším výsledkom a niekde na konci aj k olympijským medailám, a popri tom i k širšiemu zapojeniu populácie do pohybových aktivít.

Článok vyšiel v novom vydaní tlačeného magazínu Olympic.sk, ktorý sa od 20. decembra 2021 distribuuje všetkým jeho čitateľom.

VÍZIA A STRATÉGIA – ŽIVÝ A OTVORENÝ DOKUMENT

Projekčný tím SOŠV sa do práce pustil v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou PwC Slovensko na jeseň 2020. V prvej, analytickej časti sa analytici so zapojením čo najširšej časti športového hnutia i príslušných štátnych orgánov a inštitúcií pokúsili komplexne popísať a zhodnotiť stav športu a športového hnutia na Slovensku.. Vznikol z toho pracovný dokument, ktorý slúžil ako východiskový bod na prípravu vízie a stratégie športu na roky 2020-30.

Vzhľadom na dynamiku súčasnej doby bolo zrejmé, že mnohé názory, pohľady i fakty zachytené v stratégii môžu rýchlo strácať svoju relevantnosť. Preto je koncipovaná ako otvorený dokument, ktorý, ak sa všetko správne podarí, bude v čase podliehať pravidelným revíziám.

Autori preto komplexný problém vízie a stratégie pre slovenský šport rozdelili do šiestich tematických celkov - pilierov, okolo ktorých vznikli pracovné skupiny. Tie budú garantom pravidelnej konfrontácie vízie a stratégie športu s realitou. Mali by byť zodpovedné za pravidelnú aktualizáciu údajov, aby stratégia dlho zostala aktuálnym a živým dokumentom.

Stratégia športu 2030

VÍZIA ŠPORTU

Kľúčovou víziou športového hnutia na najbližších 10 rokov je, aby šport, športovci a celý športový segment získali spoločenské a ekonomické postavenie, zodpovedajúce ich prínosom pre spoločnosť i pre štátny rozpočet. Vďaka športovým úspechom je Slovensko viditeľnejšie v Európe i vo svete. Ambíciou je vytvoriť prostredie, v ktorom budú mať všetci rovnaký prístup k športu bez ohľadu na bydlisko, vek, podmienky či prípadné zdravotné znevýhodnenie.

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zvyšovať verejné a súkromné výdaje do športu aspoň na úroveň priemeru výdajov v rámci členských krajín EÚ, podporovať udržateľnú športovú ekonomiku, budovať modernú športovú infraštruktúru, skvalitniť vzdelávanie v oblasti športu, vychovávať deti k pohybu a zdravému životnému štýlu a zavádzať do športu inovácie a moderné technológie.

Tieto investície sa do národnej ekonomiky vrátia a zároveň prinesú ďalšie, a to ešte dôležitejšie benefity. Patrí medzi ne aj lepšie telesné a duševné zdravie spoločnosti a na to nadväzujúce zníženie výdavkov na zdravotnú starostlivosť.

Uvedené fakty sú zrejmé každému športovcovi. Oveľa ťažšie sa však o týchto skutočnostiach presviedčajú nešportovci. Na predstaviteľov športového hnutia sa mnohí z tých, ktorí rozhodujú, pozerajú ako na tých, ktorí neustále žiadajú peniaze a štátu okrem medailových úspechov nič neprinášajú. Skutočnosť je však dramaticky iná.

Preto sa pri príprave stratégie zdôrazňuje význam športu ako životaschopného odvetvia slovenskej ekonomiky, ktoré ekonomike prináša násobne viac, ako do nej štát vkladá. Každé štátom vložené euro má potenciál v hospodárskom raste priniesť štyri eurá. Dnes sú štátne výdavky do športu u nás v porovnaní s európskym priemerom približne polovičné.

Podiel verejných výdavkov do športu na HDP (priemer rokov 2015 – 2019)

Výška verejných výdavkov do športu na obyvateľa (priemer rokov 2015 – 2019)

TRANSPARENTNÝ A UDRŽATEĽNÝ SYSTÉM RIADENIA

Prvým pilierom vízie a koncepcie je utvorenie transparentného a udržateľného systému riadenia športu tak, aby bol zabezpečený jeho dlhodobo udržateľný rozvoj. Z pohľadu hlavného cieľa tohto strategického piliera – postupného zvyšovania výdavkov do športu na úroveň priemeru krajín EÚ, či už z pohľadu verejných ako aj súkromných výdavkov a investícií – je navrhovaný model financovania nastavený na postupné dosahovanie míľnikov. Prvým míľnikom je dosiahnutie úrovne priemerných verejných výdavkov najmenej rozvinutých krajín EÚ na obyvateľa do roku 2025. Ďalším je úroveň priemerných verejných výdavkov na úrovni krajín V4 do roku 2030 a tretím míľnikom je dosiahnutie úrovne priemeru krajín EU-27 v roku 2035.

MODERNÉ ŠPORTOVÉ PROSTREDIE

Druhý pilier sa zaoberá športovou infraštruktúrou. Tvorcovia stratégie považujú za dôležité, aby bolo moderné športové prostredie pre ľudí prístupnejšie a účasť na fyzickej aktivite bola bezpečnejšia. Moderné športové prostredie musí v plnej miere podporovať rozvoj slovenského vrcholového športu i infraštruktúry pre šport pre všetkých. Takéto moderné športové prostredie je možné dosiahnuť iba systematickým rozvojom podľa transparentne zvolených kritérií. Ak neexistuje koncepcia rozvoja športovísk, neexistuje ani koncepcia rozvoja športu ako takého.

Hlavné ciele piliera „Moderné športové prostredie“:

 • Aktualizácia registra športovej infraštruktúry.
 • Návrh plánu budovania a obnovy modernej a udržateľnej športovej infraštruktúry.
 • Znižovanie kumulovaného investičného dlhu v športovej infraštruktúre o 8 % ročne.
 • Navýšenie počtu športovísk na prípravu vrcholových športovcov a aktívne trávenie voľného času.
 • Aplikovanie inovatívnych riešení a systémov.

BUDOVANIE ŠPORTU CEZ KVALITNÉ VZDELÁVANIE

Stratégia športu 2030
Kvalitatívny rozvoj výučby telesnej výchovy na všetkých úrovniach je dôležitým prvkom v rámci piliera „Budovanie športu cez kvalitné vzdelávanie“.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Športová výchova a vzdelávanie v oblasti športu významne podporujú individuálny rozvoj osobnosti, rozvíjajú zdravý a aktívny životný štýl a prispievajú k celkovému rozvoju spoločnosti. Kľúčovým benefitom je budovanie vzťahu k celoživotnej pohybovej aktivite ako k jednému z najúčinnejších prostriedkov prevencie ochorení a zvyšovania kvality života.

Hlavnými cieľmi tohto strategického piliera sú:

 • Kvalitatívny rozvoj výučby telesnej výchovy na všetkých úrovniach.
 • Zabezpečenie materiálno-technologických pomôcok pre školy.
 • Systematický plán na rozvoj zručností a navýšenie počtu trénerov.
 • Kvalitatívne zvýšenie manažérskych zručností osôb, ktoré sa podieľajú na riadení športových organizácií, inštitúcií alebo klubov.

EXCELENTNOSŤ VO VRCHOLOVOM ŠPORTE

Snahou tohto piliera je utvorenie podmienok na rozvoj talentovanej mládeže, príprava systémového riešenia pre vrcholových športovcov, navýšenie počtu úspechov slovenských športovcov a počtu nominácií na vrcholné športové podujatia. Mal by viesť k podpore efektívneho dobrovoľníctva a trénerstva a k zapojeniu športových odborníkov do rozhodovacích procesov samospráv v oblasti športu.

Hlavnými cieľmi strategického piliera „Excelentnosť vo vrcholovom športe“ sú:

 • Rozšírenie bázy talentovanej mládeže a prostredia na ich prípravu.
 • Návrh systémového riešenia podpory vrcholových športovcov počas kariéry a po nej.
 • Navýšenie počtu úspechov slovenských športovcov a počtu nominácií na vrcholné športové podujatia.
 • Aplikovanie moderných digitálnych a inovatívnych riešení, systémov a zariadení.

ZDRAVÁ A AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ

Rekreačný šport a pohybové aktivity patria v súčasnosti k významným spôsobom trávenia voľného času. Aj keď je šport pre všetkých v médiách často zatienený vrcholovým športom, venuje sa mu oveľa väčšia časť populácie.

Slovenská verejnosť je z hľadiska vykonávania pohybových aktivít značne polarizovaná. Na jednej strane máme pomerne veľkú skupinu obyvateľov, ktorí nešportujú alebo športujú minimálne, na druhej strane máme nepomerne menšiu skupinu obyvateľov, ktorí športujú pravidelne a intenzívne, teda v dĺžke minimálne 300 minút týždenne. Na účel všeobecného zlepšenia zdravia obyvateľstva je nevyhnutné zapojiť do športových a pohybových aktivít práve obyvateľov, ktorí nešportujú vôbec alebo športujú minimálne.

Na naplnenie parametrov vykonávania športovej aktivity je potrebné v prvom rade odstrániť sociálne nerovnosti športovania. Nástrojom na odstránenie sociálnych nerovností športovania a zníženia zdravotných rozdielov medzi sociálnymi vrstvami je implementácia a rozvoj programu „SLOVENSKO ŠPORTUJE“. Ide o celoslovenský projekt s dôrazom na mikroregionálny prístup, ktorý má potenciál sprístupniť rekreačný šport a pohybové aktivity širokému spektru obyvateľov.

DIGITALIZÁCIA A INOVÁCIE

Inovácie a digitalizácia predstavujú hnaciu silu rozvoja ktoréhokoľvek rozmeru športu. Výraznou mierou sa podieľajú na tom, ako sa šport vykonáva, sleduje a organizuje. Zohrávajú pozitívnu úlohu pri praktizovaní športu v spoločnosti a tiež pri starostlivosti o zdravie.

Hlavné ciele strategického piliera „Digitalizácia športu a inovácie“:

 • Digitalizácia slovenského športu.
 • Inovácie v športe, vrátane konceptu inovačného ekosystému slovenského športu.
 • Príprava ľudských zdrojov na procesy digitalizácie športu a inovačný ekosystém.

V najbližšom období bude Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravovať Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 - 2026. Je nevyhnutné, aby jeho súčasťou bola aj digitalizácia slovenského športu.

A ČO ĎALEJ?

Stratégia športu 2030
Aj zvyšovanie pohybovej gramotnosti je jedným z cieľov pripravovanej stratégie športu SOŠV do roku 2030.
Foto
TASR/MARTIN BAUMANN

Stratégia, alebo presnejšie – jej prvá verzia, je už na svete. Prináša mnoho dát, argumentov a presvedčivých dôkazov o tom, že šport môže štátu a celej našej spoločnosti pomôcť pri riešení mnohých problémov súčasnosti. Nie len vo veľmi aktuálnych otázkach fyzického a mentálneho zdravia celej spoločnosti, ale aj v oblasti ekonomického rastu, vyrovnávania regionálnych rozdielov, alebo v zamestnanosti. Preto ju v najbližšom čase SOŠV predstaví všetkým partnerom športového hnutia a bude hľadať čo najširšiu podporu pre rozvinutie a postupnú realizáciu navrhovaných politík, cieľov, riešení.

Podobne ako pri všetkých dôležitých krokoch, aj pri tomto sa v športovom hnutí iste rozvinie diskusia. Niekomu bude v stratégii niečo chýbať, niekto tam nájde niečo navyše, pre niekoho bude príliš podrobná a pre iného zase málo detailná. Preto autori stratégie vyzývajú športové hnutie: čítajte, pripomienkujte a napíšte. Pri tvorbe ďalšej aktualizovanej verzie budú pracovať so všetkými podnetmi.

Lebo bez vízie a stratégie je ťažké dosahovať vysoké ciele.

ZÁKLADNÉ MYŠLIENKY STRATÉGIE ROZVOJA ŠPORTU

1. Financovanie slovenského športu je jedno z najnižších v EÚ. Objem verejných výdavkov do športu v prepočte na obyvateľa činí v priemere 28,40 EUR ročne, čo je o 60 % menej ako  priemer V4 a o takmer 50 % menej ako priemer najmenej rozvinutých krajín EÚ. Naproti tomu, každý obyvateľ SR vynakladá ročne na šport v priemere až 79,25 EUR súkromných výdavkov, čo je na úrovni priemeru krajín V4.

2. Z dôvodu nesystémového prístupu k financovaniu slovenského športu sme sa dostali do štádia, že športové kluby a majitelia športovej infraštruktúry nemôžu systematicky plánovať investície, čím sa prehlbuje investičný dlh na športovej infraštruktúre, ktorý dosahuje v súčasnosti úrovni 450 mil. eur. Pritom len objem nevyčerpaných eurofondov od roku 2007, ktoré sme vrátili do Bruselu, dosahuje úroveň 405 mil. eur.

3. Výsledkom minimálnej investičnej aktivity a nesystémového prístupu zo strany orgánov verejnej moci sú chátrajúce štadióny, nedostatočná kapacita športovísk na rekreačný šport, obmedzený rozvoj mladých talentov a len minimalistické podmienky pre rozvoj vrcholového športu.

4. Obrovský nepomer verejných a súkromných výdavkov na šport logicky vyvoláva základnú otázku – je ešte šport na Slovensku vnímaný ako oblasť verejného záujmu, alebo len ako okrajová záležitosť nadšencov, ktorí sa snažia formou dobrovoľnej práce udržiavať krok s vyspelou Európou?

5. Potenciál športu revitalizovať slovenské vidiecke regióny a zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva je nesporne obrovský. Pracovné miesta v oblasti športu môžu vznikať tak v mestách, ako aj na vidieku. Na základe výsledkov našich analýz sú tieto pracovné miesta o tretinu lacnejšie ako pracovné miesta, vytvorené priamymi zahraničnými investíciami. Podľa analýz Svetovej zdravotníckej organizácie pravidelná pohybová aktivita znižuje výskyt neprenosných chorôb o viac ako 10 %, čím slovenské zdravotníctvo ušetrí na zdravotnej starostlivosti až 210 mil. eur ročne.

6. Základom systémového prístupu k rozvoju športu na Slovensku je realizácia verejnoprospešného programu Slovensko športuje, v spolupráci s obcami a mestami. Na tento program sa viaže podpora digitalizácie slovenského športu, rozvoj talentovanej mládeže a program podpory vrcholových športovcov.

7. Rozvoj slovenského športu je potrebné financovať z verejných zdrojov, pri splnení podmienky najlepšej hodnoty za peniaze. Preto analýza nákladov a prínosov rozvoja športu na obdobie do roku 2035 vznikla podľa metodiky Útvaru hodnoty za peniaze a metodických postupov Európskej komisie na hodnotenie investičných projektov.

8. Finančne vyčíslené benefity rozvoja športu do roku 2035 predstavujú kumulatívne minimálne 8,6 mld. euro. Náklady na rozvoj športu, aby sme dosiahli do roku 2035 priemer EÚ-27, predstavujú kumulatívne 7,5 mld. euro. V každom roku sú benefity rozvoja športu vyššie ako náklady na rozvoj športu. To znamená, že Stratégia rozvoja športu 2030 je udržateľná a predstavuje optimálnu hodnotu za peniaze.

Projekt
nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola