Šport a olympizmus
3 min. čítania

Učitelia i žiaci sa na hodinách telesnej výchovy môžu vzdelávať aj prostredníctvom programu OVEP

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Foto
Národný olympijský výbor Litvy

V dnešnej dobe sa počas daždivých, prípadne veľmi chladných dní preniesli hodiny telesnej výchovy do učební a tried, telocvične zostali prázdne. Učitelia telesnej výchovy musia hľadať nové formy, ako motivovať svojich žiakov k pohybu a zaujať ich počas hodín. Aj keď úplne telesnú výchovu nenahradí, riešenie ponúka program vzdelávania o olympijských hodnotách OVEP.

Základom programu OVEP je výchova v duchu piatich základných princípov olympizmu: radosť z vynaloženého úsilia, zmysel pre fair play, rešpekt k sebe samému a druhým, snaha o výnimočnosť, harmonický rozvoj tela, mysle a ducha. Pochopiteľne obsahová flexibilita programu ponúka priestor aj na výchovu k ďalším kladným morálno-etickým hodnotám a k budovaniu charakteru mladých ľudí.

„Olympijské hodnoty nie sú zamerané len na jednu oblasť, sú potrebné pre život. Dnes je viac ako potrebné, aby sme ich priblížili pre mládež a aby ich aplikovala vo svojich životoch. Naším cieľom nie je zapamätanie si hodnôt v teoretickej rovine, ale predovšetkým v praktickej,“ hovorí koordinátor projektu OVEP Julián Krull z banskobystrického Centra voľného času - JUNIOR.

Cieľom programu vytvoreného Medzinárodným olympijským výborom, ktorý SOŠV ponúka na celom Slovensku a dnes vzhľadom na prípravy Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 predovšetkým v banskobystrickom regióne, je inšpirovať mladú generáciu k správnemu morálno-etickému správaniu sa prostredníctvom športu, ktorý je nástrojom rozvoja osobnosti i vzdelávania. OVEP je veľmi flexibilný a učitelia môžu pripravené hravé aktivity prispôsobovať pre konkrétnu skupinu žiakov. Program zdôrazňuje prínosy športu a fyzickej aktivity, ktoré sú integrálnou súčasťou filozofie olympizmu, a ich vplyv na zdravie, radosť a spoločenskú prospešnosť každého jednotlivca. Deti by mali pochopiť, že pohyb a telesné aktivity sú založené na radosti a rešpektovaní etických princípov. Program OVEP bol vytvorený s využitím najmodernejším pedagogických postupov, ktorým dominuje holistický prístup k vzdelávaniu. OVEP ponúka množstvo príležitostí na uplatnenie kreativity a rozmanitých talentov prostredníctvom širokej palety aktivít.

„Neformálne vzdelávanie na Slovensku je v plienkach, u nás je predovšetkým tradícia formálneho vzdelávania. Neformálne je však dobré pre mladých ľudí, ktorým môžeme dať pocit bezpečia i toho, že ich počúvame. Dávame im možnosť presvedčiť sa, že môžu svojimi postojmi a aktivitami niečo zmeniť. A to je jedna z vízií Medzinárodného olympijského výboru,“ dopĺňa Julián Krull.

Slovenský olympijský a športový výbor ponúka priamo pre celé Slovensko či prostredníctvom CVČ - JUNIOR pre Banskobystrický samosprávny kraj sériu workshopov i besied, aj s úspešnými športovcami, pre študentov a žiakov škôl na rôzne témy týkajúce sa olympijskej výchovy i vzdelávania k hodnotám. Viacerí učitelia už absolvovali vzdelávací seminár o programe OVEP a v dnešnej náročnej dobe aplikujú do výučby jeho rôzne hravé formy. Materiály s hrami a aktivitami pre každý typ škôl sú k dispozícii aj na TU.

Tagy
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri