Šport a olympizmus
4 min. čítania

Výzva Erasmus+ pre šport: možnosti pre veľké i malé organizácie

(EOC EU Office, pp)

Športová komunita na Slovensku môže žiadať o financie z Európskej únie na svoju činnosť a podporu aktivít aj prostredníctvom programu Erasmus+. Získať sa dajú granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie v špecifických oblastiach.

Program Erasmus+ na obdobie rokov 2021 až 2027 priamo nadväzuje na svojho predchodcu a prináša celý rad noviniek. Rozpočet je v porovnaní s predchádzajúcim programom o 40 % vyšší a predstavuje na celé obdobie čiastku 28,4 miliardy eur. Na šport je pre rok 2020 vyčlenených 41,7 milióna eur, v ďalších rokoch bude táto suma rásť. Vzhľadom k tomu, že výzva na predkladanie projektových zámerov bola v tomto roku vyhlásená až koncom marca, uzávierka bude výnimočne 20. mája.

Šport je do programu Erasmus+, ktorý sa zameriava najmä na vzdelávanie a mládež, plne integrovaný a nemá už v ňom vlastnú kapitolu. Najdôležitejšou časťou programu pre športové organizácie v prvých dvoch rokoch implementácie je tzv. Kľúčová akcia 2 (Key action 2) a v nej kapitoly Partnerstvá pre spoluprácu a Neziskové športové akcie. V rámci kapitoly Partnerstvá pre spoluprácu sú už tradičné veľké projekty spolupráce (Cooperation Partnerships) pre najmenej tri organizácie z troch krajín a malé, najmä cezhraničné projekty (Small-Scale Partnerships) pre organizácie s minimálne dvoch krajín.

Priority pre projekty partnerstiev v oblasti športu sú rovnaké pre malé i veľké projekty. Žiadatelia si musia vybrať jednu alebo viac priorít z dvoch okruhov – všeobecné programové priorty a špecifické priority pre oblasť športu.

VŠOBECNÉ PROGRAMOVÉ PRIORITY

- Inklúzia a rozmanitosť

- Životné prostredie a boj proti zmene klímy

- Digitálna transformácia prostredníctvom rozvoja digitálnej pripravenosti, odolnosti a kapacity

- Spoločné hodnoty, občianska angažovanosť a účasť na veciach verejných

ŠPECIFICKÉ PRIORITY PRE OBLASŤ ŠPORTU

- Podpora účasti na športe a pohybových aktivitách

- Podpora integrity a hodnôt v športe (boj proti dopingu, ovplyvňovaniu zápasov, podpora pozitívnych hodnôt v športe)

- Podpora vzdelávania v športe (rozvoj zručností a znalostí, podpora duálnej kariéry, vzdelávanie trénerov a funkcionárov, mobilita ako nástroj k zvyšovaniu kvalifikácie, podpora zamestnanosti prostredníctvom športu)

- Boj proti násiliu, rasizmu, diskriminácii, netolerancii a násilnej radikalizácii v športe

PRIORITY PRE NEZISKOVÉ EURÓPSKE ŠPORTOVÉ AKCIE

- Dobrovoľníctvo v športe

- Sociálne začleňovanie prostredníctvom športu

- Podpora účasti na športe a pohybových aktivitách

Kapitoly zamerané na podporu športu rovnako ako finančný manažment a správa projektov sa výrazne zmenili a sú oveľa jednoduchšie. Zameriavajú sa už najmä na výsledky projektov a nie na ich administratívnu exekúciu.

Najdôležitejšou zmenou je zavedenie tzv. lump sums – pevne stanovených čiastok na typ projektu. S ich pomocou budú projekty implementované. Nároky na kvalitu a metodiku projektov rastú so zvyšujúcou sa čiastkou. Tieto sú vypočítavané na základe 80 % očakávaných priemerných nákladov a už nebude nutné ich vopred z 20 % spolufinancovať. Nebude nutné už vykazovať výdaje v rôznych kapitolách rozpočtu a žiadatelia budú môcť pracovať s rozpočtami oveľa viac flexibilnejšie. Oveľa dôležitejšie bude dokazovanie čiastkových cieľov.

Projektové zámery sa podávajú prostredníctvom Funding & Tender Opportunities Portal, ktorý manažérom projektov prevedie celou implementačnou fázou. Väčšina dokumentov bude podávaná elektronickou formou.

Od roku 2023 by mala byť do Erasmus+ implementovaná nová aktivita v oblasti športu a to podpora mobilít. Malo by ísť o obdobný systém, ktorý je známy pri štúdijných pobytoch či výmenách v rámci mládežníckych organizácií. Športové organizácie tak budú môcť získať podporu na vysielanie svojich trénerov, rozhodcov, funkcionárov i pretekárov do zahraničných športových organizácií na párdňové i dlhodobé pobyty za účelom výmeny skúseností a naviazanie užšej spolupráce.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Sprievodca programom Erasmus+

Výzva na predkladanie žiadostí v SJ a ďalších jazykoch

Funding & Tender Opportunities Portal

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV