Šport a olympizmus
3 min. čítania

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry

Pohľad do interiéru novej haly na florbal v Michalovciach, ktorá vznikla aj vďaka podpore z výzvy SOŠV.
Foto
FB (vz)

Nevyčerpané prostriedky z výzvy z roku 2019 na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry prerozdelí Slovenský olympijský a športový výbor v novej výzve. Zapojiť sa môžu národné športové zväzy, subjekty územnej samosprávy, športové kluby či vlastníci, nájomcovia alebo vypožičiavatelia športovej infraštruktúry.

Slovenský olympijský a športový výbor vyzýva svojich členov a ďalšie subjekty na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry v rámci výzvy 2022/1.

SOŠV výzvu realizuje v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 k „Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021“. V rozpočte kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky boli na tento účel vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 3 milióny eur. Termín ukončenia projektu bol posunutý na 31. decembra 2022, v rámci výzvy 2022/1 sa prerozdelí suma vo výške 426 474,50 eur.

Hlavným cieľom výzvy je modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu. V mnohých športoch v súčasnosti nie je vybudovaná vhodná športová infraštruktúra a budovanie úzko špecializovanej infraštruktúry nie je pre menšie športy rentabilné a ani trvalo udržateľné.

Zámerom je takýmto spôsobom dosiahnuť vytvorenie podmienok pre lepšiu prípravu a skvalitnenie tréningového procesu nielen mládeže, ale aj športovej reprezentácie, čo má viesť v dlhodobom horizonte k zlepšeniu výkonnostnej úrovne slovenského športu. 

Prostredníctvom výzvy by mali športovci, športové kluby, talenty, reprezentanti získať kvalitnejšie podmienky pre realizáciu tréningového procesu a súťaží. Modernejšia a kvalitnejšia infraštruktúra zasa môže prilákať k záujmu o šport viac detí. Športovisko v čase, keď nie je využité v rámci organizovaného športu, zasa môže využívať verejnosť.

Minimálna výška podpory zo štátneho rozpočtu jednotlivému priamemu realizátorovi vybranému príslušným orgánom SOŠV je stanovená na 10 000 eur.

ELEKTRONICKÉ ŽIADOSTI

Z príspevku je možné uhradiť až 100 % oprávnených nákladov predloženého projektu, hodnotiaca komisia však môže rozhodnúť aj o čiastočnej podpore predloženého projektu.

Žiadosti predložené v rámci výzvy bude vyhodnocovať komisia pre infraštruktúru SOŠV. Komisia bude pri hodnotení zohľadňovať najmä: kvalitu predložených projektov, schopnosť žiadateľa v stanovenom čase predložený projekt realizovať, efektivitu vynaložených prostriedkov, regionálny princíp, budúce využitie športovej infraštruktúry, počet aktívne zapojených detí a mládeže. Vybrané žiadosti budú následne predložené na schválenie výkonnému výboru SOŠV.

Žiadosti je možné podávať výhradne elektronicky prostredníctvom elektronického formulára na adrese https://www.olympic.sk/vyzva-sportova-infrastruktura.

Dôležité termíny Výzvy 2022/1

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí: 31.1.2022

Dátum ukončenia predkladania žiadostí: 28.2.2022

Dátum ukončenia vyhodnotenia predložených žiadostí: 8.4.2022 - predĺžený termín

Termín ukončenia realizácie projektu: 31.10.2022

Celé znenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry 2022/1 je v prílohách.

VÝZVA BOLA UKONČENÁ!

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV