Športové aktuality
12 min. čítania

Z medzinárodnej konferencie Slovenskej olympijskej akadémie o olympijskej výchove

Profile picture for user afinode
Juraj
Falát
alt

BRATISLAVA 23. júna (SOV) – Takmer stovka delegátov sa v Olympijský deň – 23. júna – zúčastnila na medzinárodnej konferencii Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) s názvom „Teoretické a praktické východiská programu olympijskej výchovy“. Konferencia pod záštitou Slovenského olympijského výboru (SOV) a Ministerstva školstva SR (MŠ SR) sa uskutočnila v aule bratislavskej Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (FTVŠ UK). Na snímke Mojmíra Gaška pohľad do rokovacej sály.

  Na konferencii okrem množstva rečníkov zo Slovenska vystúpili zahraniční prednášatelia z Belgicka, Nového Zélandu, Ukrajiny, Poľska, Slovinska a Česka – zväčša univerzitní profesori a zároveň významní predstavitelia národných olympijských akadémií v uvedených krajinách, ktorí prezentovali ich modely olympijskej výchovy a vzdelávania. Cieľovou skupinou všetkých vystúpení boli zástupcovia športových škôl, pedagogických fakúlt vysokých škôl, FTVŠ UK Bratislava a Fakulty športu Prešovskej univerzity, katedier telesnej výchovy, pedagógovia materských, základných a stredných škôl, zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, vyšších územných celkov, krajských školských úradov a Štátneho pedagogického ústavu.

  Predseda Slovenskej olympijskej akadémie profesor Ján Junger v úvodnom slove zdôraznil, že výchova predstavuje ďaleko účinnejší systém riadenia ako príkazy a zákazy. Okolo témy olympijskej výchovy a vzdelávania sa na akademickej pôde točili všetky vystúpenia.

  Prezident SOV František Chmelár v referáte na tému “Aktuálne otázky olympijskej výchovy” zdôraznil, že SOV sa rozhodol pristúpiť k tvorbe komplexného programu olympijskej výchovy, čo pre výbor a najmä pre Slovenskú olympijskú akadémiu bude jedna z hlavných úloh v nasledujúcom období. Tento program má byť komplexný a špecificky modifikovaný pre všetky vekové kategórie a zainteresované skupiny, k čomu má prispieť aj táto konferencia s bohatou medzinárodnou účasťou. Vyslovil želanie, aby všetky vystúpenia i celá konferencia prispeli k odpovediam na otázku: ako ovplyvniť kvalitu života mladej generácie tak , aby ona ovplyvnila budúcnosť nás všetkých.

  František Chmelár pripomenul, že Olympijský kongres storočnice v Paríži 1994 konštatoval, že nestačí dobre organizovať olympijské hry, úspešne vyriešiť krízy, v ktorých sa olympijské hnutie ocitlo a zabezpečiť mu dostatok finančných zdrojov, ale je tiež nevyhnutné vrátiť sa ku skutočným olympijským hodnotám a rozvíjať  ich smerom k mládeži.  “Olympijská výchova je špecifickou súčasťou výchovy a športovej výchovy s tým, že sa zameriava na uplatňovanie poznatkov, ideí, princípov a hodnôt olympijského hnutia do vedomia, chovania a konania ľudí. Historické dedičstvo, morálna autorita, dlhodobá platnosť humanistických cieľov a popularita olympijských hier dávajú olympijskému hnutiu oprávnený spoločenský mandát rozvíjať a realizovať olympijskú výchovu v praxi. My to chápeme aj ako povinnosť, zároveň nevyhnutnosť i výhodu, že môžeme uplatňovať olympijskú výchovu na báze športu. Prínos športu z hľadiska zdravotného, telesného a pohybového rozvoja nemusím rozoberať. Ale aj duševný a sociálny vývoj mládeže je prostredníctvom športu jednoduchší, komplexnejší a dá sa povedať aj pozitívnejší. Bez aktívnej účasti na športe je účinnosť výchovy čiastočná a jednostranná. Výchova potrebuje šport - a naopak, súčasťou športu musí byť aj výchova. Olympizmus je bonusom navyše, pretože zdôrazňuje humánny rozvoj človeka k všestrannosti, univerzálnosti, dokonalosti a stimuluje jednotu telesného, duševného, morálneho a sociálneho. Šport je v ňom využívaný pre individuálny rozvoj človeka a jeho úspešné začleňovanie sa do spoločnosti,” uviedol prezident SOV, pričom zmienil aktuálne problémy nielen Slovenska, akými sú napríklad nedostatočná telesná aktivita detí, odklon mládeže od aktívneho športovania, rastúca obezita, častejší výskyt sprievodných chorôb, uzatváranie sa do virtuálneho sveta bez reálnej sociálnej komunikácie, atď. Krátky zostrih z otváracieho prejavu prezidenta SOV si môžete pozrieť cez nasledovný link:

http://www.youtube.com/watch?v=OdCnNLRmVj0

  Riaditeľka odboru vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v športe sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠ SR Elena Malíková hovorila o výzvach rozvoja olympijskej výchovy a vzdelávania na Slovensku, pričom vychádzala za svojho projektu spracovaného v rámci postgraduálneho vzdelávacieho programu Medzinárodného olympijského výboru (MOV) s názvom MEMOS. Za aktuálne výzvy rozvoja v tejto oblasti označila napríklad uznanie olympijského vzdelávania ako súčasti školských osnov na Slovensku, organizovanie tzv. olym-pikniku podľa belgického vzoru, zabezpečenie aktívnej účasti Slovenska na vzdelávacom programe o olympijských hodnotách (OVEP), vytvorenie virtuálneho interaktívneho online priestoru na webovej stránke SOA, zahŕňajúceho napríklad knižnicu športovej literatúry, bibliografiu o olympizme, tútorov, vedomostný kvíz o olympizme, test telesnej zdatnosti pre verejnosť alebo časopis o olympizme (to všetko online), ako aj vytvorenie Slovenského olympijského múzea s národným a regionálnymi vzdelávacími a dokumentačnými centrami. E. Malíková zároveň navrhla aj možnosti na realizáciu týchto výziev.

  Prezident Belgickej olympijskej akadémie a viceprezident NOV Belgicka Thierry Zintz zdôraznil, že olympijské vzdelávanie znamená nielen výchovu k hodnotám, ale aj k dlhodobej fyzickej aktivite ľudí. V súvislosti s uplatňovaním belgickej stratégie v tejto oblasti, ktorej súčasťou sú aj marketingové aktivity, prezentoval zaujímavý projekt Olympijskej zdravotnej nadácie, ktorá sa zameriava na deti a mládež vo veku 6 – 18 rokov, pričom s ňou súvisia aj vedecké aktivity. Súčasťou nadačných projektov sú napr. Šport v škole, Zbláznení do zdravia (so zapojením 60 000 detí z 3000 škôl, aj s využitím pomoci dietológov), alebo Zlatá nedeľa.

   Ian Culpan z Olympijskej akadémie Nového Zélandu, ktorý je riaditeľom Centra olympijských štúdií na univerzite v Canterbury, obsiahlo hovoril o rôznej interpretácii pojmu olympizmus. Prezentoval aj kritické postoje k olympijskému vzdelávaniu a odlíšil ho od výchovy k olympizmu, ktorá je edukatívna, má konkrétnu pedagogickú metodiku výučby a je trvácnejšia ako tzv. olympijské vzdelávanie (to sa podľa neho vzťahuje predovšetkým k olympijským hrám). Tzv. olympijskú pedagogiku označil za nevyhnutnú potrebu a na Novom Zélande patrí do systému telesnej výchovy. Olympijské hodnoty sú univerzálne platné na celom svete a pre všetky vekové skupiny, ale olympizmus podľa I. Culpana musí byť kultúrne kontextualizovaný. Zdôraznil, že hlavou ideou športu aj výchovy k olympizmu je vytvorenie lepšieho sveta.

  Predsedníčka Ukrajinskej olympijskej akadémie Maria Bulatovová prezentovala rozmanité projekty olympijskej výchovy na Ukrajine. V rámci svojho vystúpenia informovala aj o vydaní nezvyčajne veľkého množstva publikácií s olympijskou tematikou, pričom niektoré sú určené aj pre učiteľov a lektorov. Viaceré publikácie, ktoré vydala Ukrajinská olympijská akadémia a Ukrajinský olympijský výbor, venovala SOV a SOA. Podobne zamerané bolo aj vystúpenie prezidentky Klubu fair play Poľského olympijského výboru Žofie Žukowskej, ktorá sa však zamerala nielen na projekty olympijskej výchovy v Poľsku, ale aj na situáciu v niektorých ďalších krajinách. Kritizovala, že olympijská výchova v nich nie je zahrnutá do celkového vzdelávacieho systému, len do jeho časti.

  Predseda Slovinskej olympijskej akadémie, národný ambasádor pre šport, toleranciu a fair play Rady Európy a niekdajší slávny gymnasta, dvojnásobný olympijský víťaz Miroslav Cerar hovoril napríklad o programe pre mentorov a tútorov, ktorý rozvinula Slovinská olympijská akadémia, ako aj o jej deviatich tematických aktivitách.

  Blok vystúpení zahraničných lektorov uzavrel predseda Českej olympijskej akadémie

Antonín Rychtecký z Fakulty telesnej výchovy a športu Karlovej univerzity v Prahe, ktorý sa sústredil na miesto a úlohu olympizmu vo vysokoškolskom vzdelávaní v Českej republike. Zdôraznil, že tesný vzťah olympizmu a vysokých škôl sa datuje od samotného založenia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v roku 1894 na pôde parížskej univerzity Sorbonna - teda v „chráme vedy“, ako Sorbonnu nazýval zakladateľ moderného olympizmu Pierre de Coubertin, ktorý v športe videl predovšetkým prostriedok výchovy. V Česku sa na niektorých univerzitách olympizmus stal samostatným vzdelávacím a výchovným predmetom. A. Rychtecký konštatoval, že spolupráca olympijských inštitúcií s univerzitami je prínosná. Došiel k záveru, že MOV aj NOV by mali systematicky podporovať výskum na univerzitách zameraný na olympizmus, olympijské hnutie a olympijské hry, pričom jeho výsledky by sa mali implikovať do vzdelávacích programov. Univerzity by v spolupráci s NOA mali časť svojej výskumnej a vzdelávacej kapacity orientovať na súčasné problémy olympijského hnutia. A princípy olympizmu by podľa neho mali byť integrálnou súčasťou odbornej prípravy budúcich učiteľov, trénerov či manažérov.

  Popoludňajší blok konferencie patril vystúpeniam výhradne slovenských rečníkov a diskusii. Podpredseda SOA Ján Grexa privítal súčasné snahy SOV rozšíriť počty lektorov olympijskej výchovy a zdôraznil, že olympijská výchova je cesta od olympijských ideí k ich individuálnemu zvnútorneniu, k ich osvojeniu si ako spôsobu myslenia a konania v športe i mimo športu. Aktívne športovanie pritom pôsobí ako akcelerátor v tomto procese. H. Grexa zmienil viaceré negatíva v tejto oblasti, napríklad nekomplexnosť  a kampaňovitosť pôsobenia a jeho zameranie prevažne len na mládež, pričom dôležité je vplývať i na rodičov, učiteľov, cvičiteľov, trénerov, juniorských i seniorských športovcov, funkcionárov a verejnosť vôbec. Naznačil vhodnosť udelenia motivačnej dotácie (napr. prostredníctvom Olympijskej solidarity MOV) pre tie vysoké školy, ktoré zavedú olympizmus ako povinný predmet pre všetky smery a odbory štúdia a medzi návrhmi do budúcnosti napr. navrhol oživiť mobilnú akadémiu. V závere odporučil o. i. vnímať rekreačný šport a pohybové aktivity nielen ako nevyhnutnú základňu vrcholového športu, ale aj ako jeden z potrebných stavebných prvkov konštruovania harmonickej a mravnej osobnosti.

Vystúpenie s názvom „Olympijská výchova vo vybraných vekových skupinách – predškoláci, žiaci základných škôl, seniori“ mala aj v zastúpení svojich dvoch kolegov - pedagógov z Fakulty športu Prešovskej univerzity Jána Jungera a Marcela Nemca Viera Bebčáková. Konštatovala, že olympijská výchova sa odvíja od výchovy všeobecne, čo znamená, že pre ňu platia rovnaké princípy. Prezentovala príklady konkrétnych aktivít v tejto oblasti, vykonávaných v posledných rokoch v prešovskom regióne.

  František Seman z FTVŠ UK Bratislava ako obdivovateľ Coubertina pripomenul, že olympizmus zahŕňa aj olympijské hry, ale olympijské hry nemôžu prekročiť olympizmus. Budú stále len jeho súčasťou. Vychovávať však treba v duchu olympizmu a nie v duchu olympijských hier. Konštatoval, že vysoké školy sa dnes zaoberajú olympijskou históriou, ale oveľa menej výchovou. Ocenil, že MOV aj SOV, ako aj Medzinárodná a Slovenská olympijská akadémia síce napĺňajú v tejto oblasti svoje poslanie a plnia si svoje úlohy, ale nestačí to, pretože tieto aktivity nemajú kontinuálny charakter. “To sa dá docieliť len v škole,” zdôraznil a veľmi apeloval, aby došlo k zaradeniu predmetu olympizmus do študijných programov slovenských fakúlt pripravujúcich telovýchovných pedagógov. Tým by sa podľa neho v oblasti olympijskej výchovy a vzdelávania dalo nielen pokračovať, ale aj začať po novom.

  Predseda komisie olympijskej výchovy SOA Dušan Noga predstavil koncepciu vedomostnej súťaže o olympizme na všetkých stupňoch. Zahrnul do nej aj predškolskú pohybovo-vedomostnú súťaž o olympizme, ktorú vymýšľajú deti zo základných škôl, ako aj rôzne iné súťaže, značne prekračujúce záber tradičnej vedomostnej súťaže a využívajúce aj tvorivosť mladých ľudí. Veľa konkrétnych príkladov bolo pre auditórium určite prekvapujúcich.

  Národná ambasádorka pre šport, toleranciu a fair play Rady Európy a bývalá špičková šermiarka Katarína Ráczová najprv zmienila niektoré pamätné činy slovenských laureátov ocenení Európskeho hnutia fair play, ako aj ďalšie príkladné činy zahraničných športovcov. Použila ich na zvýraznenie olympijských ideálov a faktu, že šport má aj výchovný charakter. „Ale nie šport samotný vychováva, lež učiteľ, tréner a rodič,“ zdôraznila a obsiahlejšie potom hovorila o viacerých aktivitách a projektoch Klubu fair play SOV, z ktorých viaceré sama iniciovala alebo ich zastrešovala. Zahŕňajú napríklad aj projekt „Nič nie je nemožné“ na integráciu zdravých a sluchovo postihnutých detí, či projekt „Together“ (Spoločne) zameraný na toleranciu a boj proti rasizmu, alebo projekt „Sunshine“, venovaný deťom s Downovým syndrómom. „Fair play je oveľa viac, než len dodržiavanie pravidiel,“ pripomenula.

  Členka výkonného výboru SOV Mária Mračnová priblížila veľmi úspešný projekt SOV spred šiestich rokov s názvom „Posolstvo Slovenska olympijským Aténam“, do ktorého sa podarilo zapojiť vyše 135 000 účastníkov. Riaditeľ Gymnázia Pierra de Coubertin v Piešťanoch Ivan Luknár hovoril o olympijskej výchove na tejto škole. Slovenská ambasádorka blížiacich sa I. olympijských hier mládeže v Singapure, špičková strelkyňa Danka Barteková, na záver zoznámila účastníkov konferencie s kultúrno-vzdelávacím programom I. OH mládeže.

   Z konferencie vydá Slovenský olympijský výbor zborník, ktorý bude na jeseň v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke www.olympic.sk.

 
Projekt
OVEP

Oddelenie olympizmu

+421 2 492 56 119
[email protected]

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri