Šport a olympizmus
5 min. čítania

Za porušenie pravidiel o olympijskej symbolike hrozia aj veľké finančné postihy

Peter PAŠUTH, Patrik HRBEK
Foto
TASR/AP

Olympijská symbolika, medzi ktorú patria olympijský symbol, vlajka, heslo, oheň, pochodeň, hymna, emblémy a výrazy olympijský a olympiáda, patrí medzi to najcennejšie, čím olympijské hnutie disponuje. Za porušenie pravidiel jej používania hrozia vo svete aj miliónové pokuty.

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) pripravil pre svojich partnerov i spoločnosti nespolupracujúce s olympijským hnutím prehľadný Manuál ochrany olympijskej symboliky a pravidlá jej používania.

Finančné prostriedky pre športové prostredie sa generujú aj vďaka unikátnemu marketingovému konceptu, ktorý je založený práve na olympijskej symbolike. Päť vzájomne prepletených kruhov predstavuje jednu z najhodnotnejších a tým pádom i najchránenejších značiek na svete. Ich cena je u nás i vo svete vysoká. Olympijská symbolika je vo výlučnom vlastníctve Medzinárodného olympijského výboru a je veľmi prísne chránená na medzinárodnej i národnej úrovni. Na Slovensku je chránená zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe, ktorý jej užívanie limituje predchádzajúcim splnomocnením od SOŠV. Ak sa spoločnosť stane oficiálnym partnerom SOŠV, v prípade dohody získava aj možnosť využívať olympijskú symboliku pri svojej propagácii.

V súvislosti s propagáciou olympijských hier sa aj SOŠV často stretáva s nekalými obchodnými praktikami, porušovaním platných zákonom, používaním nepovolených ochranných známok a najmä ambush marketingom. Ten je definovaný ako parazitovanie na aktivitách konkurencie, ktoré sú väčšinou spojené s niektorou významnou akciou s veľkou pozornosťou verejnosti a médií. Najčastejšie sa využíva pri veľkých športových udalostiach. Jeho cieľom je vyhnúť sa nákladom spojeným s oficiálnym sponzoringom a vyvolať dojem, že značka patrí k udalosti a je s ňou nejako spätá. Spoločnosti tak často predstierajú partnerstvo s danou akciou využívaním jej symbolov a ďalších identifikačných znakov.

Zdravá dravosť a súťaživosť v marketingu je žiadúca, v súvislosti s olympijskými hrami a olympijskými symbolmi však všetci zadávatelia reklamy musia dodržiavať jasne stanovené pravidlá. Riadiť sa nimi musí ako zástupca Medzinárodného olympijského výboru na území Slovenskej republiky aj Slovenský olympijský a športový výbor, ktorý je povinný podnikať kroky za účelom ochrany výsostného postavenia olympijských symbolík a olympijských hier vôbec.

SOŠV síce plne podporuje akékoľvek aktivity zamerané na tému propagácie hier olympiády, avšak komerčné konanie s neoprávneným použitím olympijského vlastníctva považuje za neprípustné. SOŠV musí aj podľa Olympijskej charty zabrániť vedomému, ako aj nevedomému zneužívaniu olympijskej symboliky, aby nedevalvoval exkluzívne práva oficiálnych olympijských partnerov, ktorí investujú prostriedky na podporu olympijského hnutia a športovcov. Cieľom je chrániť olympijské hry pred nadmernou komercializáciou a neoprávneným zneužívaním jej symbolík, ale zároveň i nutnosť chrániť práva exkluzívnych partnerov, ktorí do organizácie podujatia, účasti športovcov zo všetkých krajín sveta a rozvojových projektov investujú sumy v rádovo desiatkach miliárd eur a bez nich by bolo usporiadanie olympijských hier zložité.

Aj z dôvodov pravidelne opakujúcich sa porušení Olympijskej charty i aktualizácie pravidiel o ochrane olympijskej symboliky pripravil SOŠV nový manuál. Zaoberá sa používaním olympijskej symboliky, edukáciou a snaží sa predchádzať jej neoprávnenému používaniu.

„Aj slovenské spoločnosti často spájajú svoju značku priamo či prostredníctvom náznakov alebo nepriamych odkazov s dôležitým symbolom olympijského hnutia a s významnou celosvetovou udalosťou, na ktorej neparticipujú, čím zasahujú do práv olympijského hnutia, organizátora podujatia a oficiálnych partnerov podujatia, ktorí vynakladajú na organizáciu tohto podujatia a podporu športovcov vysoké finančné prostriedky. Rovnako zasahujú do práv partnerov SOŠV, ktorí dlhodobo podporujú slovenské talenty a účasť i zabezpečenie výpravy na OH a ZOH, a z tohto dôvodu sú oprávnení na jedinečné využívanie emblémov SOŠV. V neposlednom rade však porušujú Zákon o športe, ktorý za takýto správny delikt, teda používanie olympijskej symboliky v rozpore zo zákonom, umožňuje uložiť pokutu od 300 do 30 000 eur. Spoločnosti preto chceme touto cestou na túto zákonnú úpravu upozorniť a priblížiť im pravidlá, v rámci ktorých je generická reklama počas blížiacich sa olympijských hier možná.“ hovorí riaditeľ právneho oddelenia SOŠV Patrik Hrbek.

Zverejnený manuál vymedzuje práva a povinnosti pri používaní olympijskej symboliky a súvisiacich ochranných známok. Účelom je tiež zároveň chrániť dobré meno SOŠV a propagovať olympijské hry a myšlienky olympizmu.

OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Manuál olympijská symbolika 2021

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV