Šport a olympizmus
2 min. čítania

Zapojte sa do výtvarnej súťaže „Môj olympijský deň“

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Olympijská charta definuje olympizmus ako životnú filozofiu, oslavujúcu a vyvážene spájajúcu telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Spojením športu s kultúrou a výchovou sa olympizmus snaží o utvorenie spôsobu života, založenom na radosti z vynaloženého úsilia, výchovnej hodnote dobrého príkladu, spoločenskej zodpovednosti a na rešpektovaní všeobecných základných etických princípov.

Každoročnou pripomienkou hodnôt olympizmu je Olympijský deň, ktorý je viac než len športové podujatie. Na základe troch pilierov, ktorými je pohyb, vzdelávanie a poznávanie, Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v spolupráci s ostatnými zainteresovanými stranami organizuje športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity a zabezpečuje propagáciu olympijských myšlienok po celom Slovensku.

Je to deň, keď sa každý človek vo svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a ideáloch, objaviť nové športy a zapojiť sa do rôznych – pohybových, vedomostných, výtvarných, literárnych a iných aktivít.

SOŠV vyzýva, aby ste oslávili s nami Olympijský deň 2021 zapojením sa do výtvarnej súťaže na tému „Môj olympijský deň“, ktorú v tomto kalendárnom roku organizuje ako jednu z výziev v rámci Virtuálnej štafety „Pripravení na Tokio“.

Výtvarná súťaž je určená pre deti a mládež s cieľom netradičnou formou pritiahnuť ich pozornosť k olympijským hodnotám a ideálom.

Súťažné práce budú vyhodnocované v štyroch vekových kategóriách: do 6 rokov, od 6 do 10 rokov, od 10 do 15 rokov, od 15 do 18 rokov.

Podrobné informácie o súťaži nájdete v priložených propozíciách (pozri nižšie).

Svoje práce môžete posielať od 3. do 31. mája 2021 v naskenovanej podobe na email [email protected] alebo poštou na adresu:

Slovenský olympijský a športový výbor

Kukučínova 26

838 08 Bratislava

Obálku označte heslom „Výtvarná súťaž 2021“.

Veríme, že sa spolu s Vašimi žiakmi a študentmi zapojíte do výtvarnej súťaže v roku 2021 a aktívnou účasťou v súťaži podporíte zámery SOŠV a prispejete k šíreniu olympijských myšlienok.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV