SOŠV
4 min. čítania

Zástupcovia SOŠV sa zúčastnili na medzinárodnom školení OVEP

Igor Kováč
Foto
Národný olympijský výbor Litvy

Zástupcovia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) sa v dňoch 27. januára až 4. februára zúčastnili na medzinárodnom školení programu OVEP (Olympic Values Education Programme) pod názvom „Values education through sport: applying the OVEP 2.0 methodology“ v litovskom meste Druskininkai. Školenie prebehlo pod patronátom Litovského olympijského výboru a bolo zorganizované s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Erasmus+.

Sedem dní mimoriadne intenzívneho a bohatého programu bolo prínosom pre všetkých účastníkov z deviatich krajín – Českej republiky, Estónska, Izraela, Litvy, Portugalska, Nemecka, Severného Macedónska, Slovenska a Slovinska. Na školení sa zúčastnili takmer tri desiatky zástupcov národných olympijských výborov, národných olympijských akadémií, olympijských múzeí či univerzitných pedagogických zamestnancov i špecialistov na prácu s mládežou.

Celý program bol vedený skúsenou dvojicou litovských lektorov Donatasom Petkauskasom a Nerijusom Miginisom, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti z oblasti neformálneho vzdelávania, budovania skupín a práce v skupinách, i špecifík týkajúcich sa výchovy mládeže. Obsah kurzu bol veľmi dobrým mixom prezentácie teoretických poznatkov a praktických aktivít, ktoré veľmi dobrým spôsobom preverili kreatívne schopnosti zúčastnených.

Zásadným poznatkom, ktorý rezonoval počas školenia, bola skutočnosť, že súčasná mládež čelí enormnému tlaku a očakávaniam. Technologický pokrok kladie vysoké nároky ohľadom znalostí a zručností, ktoré si súčasná mladá generácia musí osvojovať. Zároveň je však zdrojom pokušení a rozptýlení, ktorým sa musí učiť odolávať a rozvíjať tak v sebe aj dôležité duševné vlastnosti od elementárnej vďačnosti či trpezlivosti až po schopnosť kritického myslenia, komunikácie i schopnosti spolupracovať.

Účastníci kurzu sa zhodli na tom, že rozvoju duševných, morálno-etických kvalít mladých ľudí sa nikto systematicky nevenuje. Predstava, že túto úlohu plnia rodiny či školy, je skôr iluzórna. Systematické hodnotové vzdelávanie je preto nevyhnutnosťou a nemalo by sa zanedbávať.

Šport je v tomto ohľade veľmi účinný nástroj, pretože prispieva k rozvoju charakteru a je nositeľom cenných životných hodnôt, na ktorých je založený aj program OVEP. Radosť z vynaloženého úsilia, snaha o výnimočnosť, rešpekt, fair play či priateľstvo predstavujú kvality, ktoré sú integrálnou súčasťou hodnotového systému olympizmu. Tieto hodnoty intenzívne rezonovali v priebehu celého tréningového kurzu.

Vyvrcholením práce účastníkov bola príprava vzorových 45-minútových vyučovacích hodín, ktoré boli zamerané na niektorú z hodnôt a následne boli realizované na skupinách študentov v jednej z miestnych škôl. Program OVEP sa totiž opiera o využitie najaktuálnejších pedagogických poznatkov, ktorým dominuje tzv. zážitkové vyučovanie. Aj na základe viacročných skúseností s aplikáciou programu OVEP v Litve bolo badateľné, že jeho úspešné využitie je do podstatnej miery závislé od individuálnej kreativity lektorov a ich schopnosti prispôsobiť jeho obsah rôznym vekovým skupinám detí a študentov.

SOŠV pripravuje informatívne školenia OVEP

Na základe poznatkov získaných počas litovského tréningového kurzu SOŠV pripravuje prvé informatívne školenia k programu OVEP aj na Slovensku. Vzhľadom na skutočnosť, že na budúci rok bude hostiteľom letného Európskeho olympijského festivalu mládeže mesto Banská Bystrica, prvé školenia prebehnú v marcových termínoch pre učiteľov škôl v banskobystrickom regióne. V rámci štvorhodinového programu budú prezentované niektoré z aktivít, ktoré boli súčasťou  niekoľko dní trvajúceho školenia v Litve. Účastníci na Slovensku tak získajú nielen základnú informáciu o programe OVEP, ale zároveň aj praktický náhľad do aktivít, ktoré môžu so svojimi žiakmi v budúcnosti realizovať.

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV