SOŠV
3 mins. čítania

Klub fair play SOŠV vyzýva na podávanie návrhov na ocenenia za rok 2019

KFP SOŠV

Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV) každoročne udeľuje ceny fair v športe s cieľom chrániť a presadzovať idey čestnosti, upriamiť pozornosť spoločnosti na činy fair play a propagovať pozitívne ideály proti negatívnym javom v športe, ako i v každodennom živote.

Klub spolupracuje s ďalšími subjektmi ako i médiami pri vyhľadávaní osobnosti, ktoré sa zaviazali šíriť ľudské hodnoty, olympijské ideály a princípy, myšlienky čestnosti, solidarity a tolerancie, odmietajú násilie a doping, veľkú pozornosť venujú mládeži, vštepujú jej pravidlá fair play a sú im vždy vzorom.

Klub fair play SOŠV aj navrhuje kandidátov na ocenenie medzinárodnými a európskymi cenami fair play.

V záujme šírenia myšlienok fair play ako i prevencie nežiadúceho správania Klub fair play SOŠV vyzýva športové subjekty aj jednotlivcov na zasielanie návrhov na udelenie ocenení KFP SOŠV za rok 2019 v nasledovných kategóriách :

a)   Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play.

Môže ho získať osobnosť, ktorá pôsobila, či pôsobí v športe minimálne desať rokov a za tento čas sa neprehrešila voči základnej etike a spĺňa aj niektoré z ďalších kritérií; v športe, ale aj v bežnom živote sa riadi základnými pravidlami čestnosti, slušnosti; svojimi činmi sa zaslúžila o šírenie základných princípov fair play tak na športoviskách, ako aj mimo nich; veľkú pozornosť venuje mládeži, vštepuje jej pravidlá fair play a bola jej vždy vzorom; dosiahla nielen vysoké športové ocenenia, ale vo svojom živote a v športovej kariére sa riadi myšlienkami fair play; ideály čestnosti, „férovosti“ nikdy nezradila v snahe získať domáce či medzinárodné ocenenia, neprepožičala sa nekalej propagande  v spoločenskom živote.

b)   Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play.

Môže ho získať osobnosť, ktorá aktívne prispela k šíreniu myšlienok fair play, verejne poukazovala a pranierovala zneužívanie či nekonanie podľa týchto zásad. Zaslúžila sa o propagáciu čestných skutkov a sama sa v živote nimi riadi.

c)   Za príkladný čin v duchu fair play počas športového podujatia.

Môže ho získať športovec, tréner, športový funkcionár, rozhodca, či športový fanúšik, ktorý: sa zachoval na športovisku v duchu fair play: pomohol v núdzi svojmu kolegovi, súperovi, športovcovi; nezískal víťazstvo bez boja, napriek tomu, že pravidlá súťaže mu to umožňovali (zranenie súpera, jeho meškanie, zničenie náradia a pod.); zachránil niekomu počas športového podujatia život; v kritickej situácii počas športového zápolenia sa zachoval charakterne, priznal zlé rozhodnutie rozhodcu i za cenu vlastného oslabenia, či v neprospech tímu, vykonal čin, ktorý si zaslúži publicitu a je príkladom pre celú športovú obec.

Návrhy treba posielať formou vyplnenia elektronického dotazníka, ktorý nájdete na webovej stránke SOŠV https://www.olympic.sk/form/fairplayJe nevyhnutné k návrhu pridať krátky športový a kariérny životopis (zásluhy, ktoré sú predmetom ocenenia) na osobu/y, ktorých sa týka návrh na ocenenie.

Ocenenia in memoriam udeľuje KFP SOŠV len vo výnimočných prípadoch.

Termín zaslania návrhov je do 30. septembra 2019.

Predložené návrhy prejdú schvaľovacím procesom na zasadnutí kolégia KFP SOŠV.

Po schválení návrhov budú ocenenia odovzdané laureátom pri slávnostnej príležitosti.

Projekt
Fair Play
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri