Šport a olympizmus
SOŠV
5 mins. čítania

OLYMPIJSKÝ DEŇ: Významné miesto olympijských klubov vo svojej komunite

Igor KOVÁČ
Foto
Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy

Olympijský deň každý rok umožňuje celému svetu zdieľať radosť zo športu. Oficiálne sa oslavuje na počesť výročia založenia novovekého olympijského hnutia 23. júna. Slovenský olympijský a športový výbor každoročne pripravuje viaceré aktivity, ktoré pripomínajú Olympijský deň. Pri ich organizovaní zohrávajú veľkú úlohu olympijské kluby pôsobiace v regiónoch. Počas júna si pripomenieme ich činnosť i predstavíme niektoré z nich.

Olympijské kluby – dobrovoľná činnosť v prospech olympijskej výchovy na Slovensku

V čase formovania Olympijskej spoločnosti Slovenska, predchodcu Slovenského olympijského výboru a Slovenského olympijského a športového výboru, vznikali začiatkom 90. rokov aj prvé olympijské kluby. Nadšenci z radov bývalých olympionikov a priaznivcov olympizmu začali zakladať regionálne združenia s úmyslom prispieť k šíreniu jeho myšlienok na práve sa formujúcom samostatnom Slovensku. Ich počet v priebehu rokov stúpal, až sa zastavil na súčasnom počte 24 klubov. Popri bývalých olympionikoch sa kluby začali formovať aj z iniciatívy pedagógov na školách, pracovníkov centier voľného času či nadšencov z radov zamestnancov regionálnych či miestnych samospráv.

V súčasnosti kluby združujú 1491 individuálnych členov, ktorých je možné považovať za regionálnych dobrovoľníkov olympijskej výchovy. V rámci olympijských klubov sa rozlišujú aj tzv. kolektívni členovia, väčšinou v podobe základných a stredných škôl, ale tiež športových klubov, voľnočasových centier a pod., s ktorými olympijské kluby zvyknú spolupracovať pri realizácii svojich aktivít. Takýchto kolektívnych členov je v súčasnosti 158.

V priebehu rokov sa regionálne olympijské kluby stali partnerom bývalého Slovenského olympijského výboru, dnes už Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), resp. jeho oddelenia rozvoja olympizmu na poli olympijského vzdelávania a šírenia olympijských myšlienok. V praxi to znamená, že sa kluby angažujú v rámci osláv Olympijského dňa, príp. sú iniciátormi či realizátormi ďalších aktivít, ktoré organizujú v priebehu roka, a snažia sa tak osloviť komunitu v ich regionálnej pôsobnosti.

Sféra vplyvu jednotlivých klubov je však rôzna, a do určitej miery zohľadňuje kontext, v akom bol daný klub založený. Sú kluby, ktoré svoju činnosť obmedzujú viac menej iba na školu, v ktorej boli vytvorené. Kluby, ktoré boli založené v rámci miestnej či regionálnej samosprávy však dokážu svojím vplyvom zasiahnuť celé mesto (napr. OK Šahy) či dokonca kraj (OK Banská Bystrica). Niektoré z olympijských klubov zastávajú pomerne dôležité miesto v športovom živote regiónov, keďže sa podieľajú napríklad na organizácii oceňovania najlepších regionálnych športovcov (napr. OK Prievidza pri vyhlasovaní ankety najlepších športovcov hornej Nitry).

Aj napriek tomu, že činnosť klubov je dobrovoľná, SOŠV sa podieľa na jej financovaní. Každému klubu prispieva na jeho aktivity jednorazovým ročným príspevkom a dotáciou, ktorej výška je stanovená na základe ročného hodnotenia ich činnosti. SOŠV každý rok financuje aj všetok propagačný materiál, ktorý je klubom distribuovaný. Kluby, ktoré participujú na projekte „Vykročte za zdravím“, dostávajú od SOŠV zvláštnu dotáciu na prenájom priestorov a honoráre lektorov. Zvláštny príspevok dostávajú vybraní členovia klubov aj v podobe dohôd o vykonaní práce na činnosti súvisiace s aktivitami Olympijského dňa. Zo zdrojov SOŠV sú organizované a hradené aj valné zhromaždenia Združenia olympijských klubov.

Napriek nezanedbateľnej finančnej podpore zo strany SOŠV je možné konštatovať, že činnosť olympijských klubov si stále zachováva štatút dobrovoľnosti. Dobrovoľnosť však so sebou nesie aj riziko, že kvalita a intenzita, s akou je činnosť klubov vykonávaná, môže byť rôzna. Skúsenosť hovorí, že v priebehu rokov je možné pozorovať veľmi aktívne a nadšené kluby, ale aj také, ktoré na svoje pôvodné poslanie skôr zanevreli. To, aká je skutočná aktivita jednotlivých členov z deklarovanej takmer jeden a pol tisícovej základne, tiež nie je jednoduché posúdiť.

Je pochopiteľné, že úprimné úsilie týchto dobrovoľných šíriteľov olympijskej výchovy si je potrebné vážiť a rešpektovať. Od roku 2010 SOŠV udeľuje Cenu Vincenta Lafka – Olympijský klub roka, ktorú získava olympijský klub vyvíjajúci v príslušnom roku najvýraznejšie aktivity pri propagácii olympizmu. Medzi ocenenými sa objavili OK Košice, OK Žilina, OK Prievidza, OK Liptova, OK Spišská Nová Ves, OK Vysoké Tatry, OK Alojza Szokolyiho Šahy, OK Michalovce či OK Turiec. Aj tento prehľad ocenených poukazuje na skutočnosť, že nadšenie a zanietenie klubom nechýba. To však nevylučuje potrebu zamyslieť sa nad opatreniami, ktoré by olympijskú výchovu v regiónoch dokázali skvalitniť.

Projekt
Olympijský deň
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri