ERASMUS+

Erasmus+ je program EÚ v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie 2021 – 2027.

Program je kľúčovým prvkom podpory cieľov európskeho vzdelávacieho priestoru, akčného plánu digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027, stratégie Európskej únie pre mládež a pracovného plánu Európskej únie pre šport.

VŠEOBECNÝ CIEĽ

Všeobecným cieľom programu je podporiť prostredníctvom celoživotného vzdelávania vzdelávací, profesijný a osobný rozvoj ľudí v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe a mimo nej, a tak prispieť k udržateľnému rastu, ku kvalitným pracovným miestam, k sociálnej súdržnosti, podpore inovácií a posilneniu európskej identity a aktívneho občianstva.

ŠPECIFICKÉ CIELE

Špecifické ciele programu sú:

 • podporovať vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov a skupín, ako aj spoluprácu, kvalitu, inklúziu a rovnosť, excelentnosť, tvorivosť a inováciu na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
 • podporovať mobilitu v neformálnom vzdelávaní a informálnom učení sa a aktívnu účasť mladých ľudí, ako aj spoluprácu, kvalitu, inklúziu, tvorivosť a inovácie na úrovni organizácií a politík v oblasti mládeže,

 • podporovať vzdelávaciu mobilitu zamestnancov v oblasti športu, ako aj spoluprácu, kvalitu, inklúziu, tvorivosť a inovácie na úrovni športových organizácií a politík v oblasti športu.

PRIORITY PROGRAMU ERASMUS+

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, inklúziu, rozmanitosť a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Vzhľadom na tento cieľ sa program zameriava na organizácie a účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorým sa sprístupňujú mechanizmy a zdroje programu. Organizácie by mali svoje projekty a aktivity navrhovať na základe inkluzívneho prístupu, aby boli prístupné pre najrôznejších účastníkov.

Digitálna transformácia

Cieľom programu je v súlade so strategickými prioritami akčného plánu digitálneho vzdelávania (2021 – 2027) podporiť toto úsilie o zapojenie učiacich sa, pedagógov, pracovníkov s mládežou, mladých ľudí a organizácií na ceste k digitálnej transformácii.

Programom sa podporí prvá strategická priorita akčného plánu, ktorou je rozvoj vysokovýkonného ekosystému

digitálneho vzdelávania, prostredníctvom budovania kapacít a rozvoja kritického myslenia vo všetkých typoch inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy, pokiaľ ide o spôsob využitia príležitostí, ktoré digitálne technológie ponúkajú vo výučbe a vzdelávaní na všetkých úrovniach a vo všetkých sektoroch, a prípravy plánov digitálnej transformácie.

Životné prostredie a boj proti zmene klímy

Životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy sú kľúčové priority pre EÚ teraz aj v budúcnosti. Oznámenie o Európskej zelenej dohode3 predstavuje novú európsku stratégiu pre rast, v ktorej sa uznáva zásadná úloha škôl, inštitúcií odbornej prípravy a univerzít pri zapájaní žiakov a študentov, rodičov a širšej komunity do zmien potrebných na úspešnú transformáciu na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

Účasť na demokratickom živote

Program rieši obmedzenú účasť občanov na demokratických procesoch Európskej únie a ich nedostatok vedomostí o nej a snaží sa pomôcť im prekonať ťažkosti pri aktívnom zapájaní sa a účasti vo svojich komunitách alebo na politickom a sociálnom živote Únie. Pre budúcnosť Únie je kľúčové zvýšenie úrovne porozumenia Európskej únii zo strany občanov už od raného veku. Úroveň porozumenia Európskej únii zo strany občanov môže okrem formálneho vzdelávania zvýšiť aj neformálne vzdelávanie, ktoré v nich môže rozvinúť zmysel príslušnosti k nej.

Kľúčové akcie programu

Program Erasmus plus sa skladá z nasledovných oblastí, tzv. kľúčových akcií:

 • KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
 • KA2 - Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami
 • KA3 - Podpora rozvoja politiky a spolupráce

Z hľadiska športu sú relevantné predovšetkým formáty v rámci kľúčová akcia Spolupráca medzi organizáciami, najmä:

 • Partnerstvá pre spoluprácu (umožňujú účastníckym organizáciám získať skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou a posilniť kapacity, ale aj vytvoriť vysokokvalitné inovačné výstupy). Partnerstvá môžu byť vo formáte:
 • Kooperačné partnerstvá (rozpočet od 120 000 €, 250 000 €, alebo 400 000 €; trvanie projektu 12 – 36 mesiacov; minimálne tri organizácie z troch rozličných členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu
 • Malé partnerstvá (rozpočet 30 000, alebo 60 000 € ; trvanie od 6 do 24 mesiacov; minimálne dve organizácie z dvoch rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu).
 • Budovanie kapacít v oblasti športu s cieľom je podporiť športové aktivity a politiky v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, ako prostriedok na podporu hodnôt, ako aj vzdelávací nástroj na podporu osobnostného a sociálneho rozvoja jednotlivcov a budovanie súdržnejších komunít (rozpočet 100 000€ - 200 000 €; trvanie 1, 2, alebo 3 roky; aspoň štyri organizácie z aspoň troch krajín).
 • Európske  neziskové športové podujatia - podpora organizácie športových podujatí s európskym rozmerom v oblasti dobrovoľníckej činnosti v športe, sociálnej inklúzia prostredníctvom športu, boji proti diskriminácii v športe vrátane rodovej rovnosti, podpora zapájania sa do športových a pohybových aktivít (rozpočet projektu podľa typu podujatia od 200 000 do 450 000 €, trvanie projektu od 12 do 18 mesiacov).

Harmonogram termínov na predkladanie žiadostí pre rok 2022 (vybrané akcie):

KA1

 • Mobility pre zamestnancov v oblasti športu: 23. februára 2023 do 12:00

KA2

 • Partnerstvá pre spoluprácu: 22. marca do 17:00
 • Budovanie kapacít v oblasti športu: 22 marca do 17.00h
 • Neziskové európske športové podujatia: 22. marca do 17:00

Programový manuál ako aj celý harmonogram výziev pre rok 2023 tu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide

Agentúrou zodpovednou za správu programu Erasmus+ je Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (European Education and Culture Executive Agency) so sídlom v Bruseli.

Zodpovedá tiež za vyhodnotenie žiadostí v tzv. centralizovaných výzvach (vrátane výziev pre partnerstvá pre oblasť športu a neziskové športové podujatia).

Národnými agentúrami zodpovednými za riadenie tzv. decentralizovaných výziev a projektov sú Národný inštitút vzdelávania a mládeže - NIVAM (pre oblasť mládeže a mobilít pre zamestnancov v oblasti športu) a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu  - SAAIC (pre oblasti školské a vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vzdelávanie dospelých).

Ďalšie informácie o programe Erasmus+ na stránke: www.erasmusplus.sk

Príklady projektov podporených prostredníctvom programu ERASMUS plus:

Olympic Values Education Programme

National Olympic Committee of Lithuania

Cycling Trends in Education, Training and Diagnosis

Slovenský zväz cyklistiky

EWOS 2021 Slovakia

Národné športové centrum

Dual Career Concept - Transfer of Experience, Synergy of Knowledge

Slovenský olympijský a športový výbor

EUROPEAN U16 WOMEN'S ICE HOCKEY CUP, Equally on the way to professional player

HUNGARIAN ICE HOCKEY FEDERATION SZĽH ako jeden z partnerov

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV