Európske štrukturálne a investičné fondy

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) sú finančné nástroje EU, prostredníctvom ktorých sú financované politiky EU s cieľom podpory hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Medzi tieto fondy patria: Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky námorný a rybársky fond.

Na úrovni členských štátov sú tieto fondy prerozdelené do v tzv. operačných programov – podrobných plánov, definovaných v partnerskej dohode medzi Európskou komisiou a členským štátom, prostredníctvom ktorých sa počas daného programového obdobia použijú peniaze z týchto fondov.

Na Slovensku sú to v súčasnosti dobiehajúcom období 2014 – 2020 (obdobie oprávnenosti výdavkov je až do konca roka 2023) predovšetkým operačné programy:

 • OP Ľudské zdroje,
 • OP Efektívna verejná správa,
 • OP Kvalita životného prostredia,
 • Integrovaný regionálny operačný program,
 • Interreg,
 • PS Interact III
 • OP Integrovaná infraštruktúra

V existujúcej štruktúre operačných programov nenájdete taký, ktorý by bol primárne zameraný osobitne na rozvoj športu. Avšak, šport a pohybové aktivity môžu byť nástrojom na plnenie niektorý z cieľov definovaných v rámci jednotlivých operačných programov. Operačné programy zamerané na rozvoj regiónov zároveň ponúkajú možnosti rozvoja a obnovy športovej infraštruktúry.

Príklady projektov podporených prostredníctvom EŠIF v období 2014 – 2020:

Názov projektu: Tréneri, nediskvalifikujte sa!
Prijímateľ: Slovenský zväz Hádzanej 
Stručný popis: Vzdelávanie trénerov hádzanej zamerané na odborný a osobnostný rozvoj s cieľom prehĺbenia kvalifikácie a rozvoja kľúčových kompetencií trénerov hádzanej a učiteľov telesnej výchovy venujúcich sa hádzanej, minihádzanej a loptovým hrám.
Viac informácií o projekte

Názov projektu: Futbalom k lepším študijným výsledkom a kompetenciám žiakov v telesnej výchove a športe
Prijímateľ: Futbalový klub Košická nová Ves
Stručný popis: Podpora cieľovej skupiny 50 žiakov, ktorí navštevujú základné a stredné školy v Košiciach, rozvoj ich pozitívneho vzťahu k športovej a telesnej príprave a zlepšiť ich všeobecné študijné výsledky a kompetencie. Iniciovaním športovej aktivity dosiahnuť zlepšenie zdravia detí a mládeže, predchádzať detskej obezite, problémom spojenými so zlým držaním tela a sedavým spôsobom trávenia voľného času.
Viac informácií o projekte

Názov projektu: Stolnotenisový klub- zlepšenie športových výsledkov u žiakov základných a stredných škôl v Košiciach, so zreteľom na tréning stolného tenisu
Prijímateľ: Stolnotenisový klub Lokomotíva Košice
Stručný popis: Zlepšenie športových a pohybových schopností žiakov základných a stredných škôl, zvýšenie motivácie detí k pohybovým aktivitám, kooperatívnosti, disciplíne, sebareflexie, samostatnosti, pozornosti a zodpovednosti.
Viac informácií o projekte

Názov projektu: Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov
Prijímateľ: Atletický klub Slávia Technická univerzita Košice, o.z.
Stručný popis: Cieľom projektu, teda zámerom žiadateľa projektu- Atletický klub Slávia Technická univerzita Košice, o.z., je v prvom rade podporiť cieľovú skupinu 50 detí, ktoré navštevujú základné a stredné školy v Košiciach, a zabezpečiť rozvoj ich pozitívneho vzťahu k športu, aby sa začali vo svojom voľnom čase venovať športovým aktivitám. Ak u detí a mládeže iniciujeme športovú aktivitu, pozitívnym účinkom bude zlepšenie zdravia detí a mládeže, a to hlavne prevencia pred detskou obezitou, problémami spojenými so zlým držaním tela a sedavým spôsobom trávenia voľného času.
Viac informácií o projekte

Európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2021 – 2027

Operačný program Slovensko

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), ako gestor eurofondov pripravuje eurofondový investičný plán pre Slovensko na roky 2021 – 2027. Ide o Partnerskú dohodu a Operačný program Slovensko. Tieto strategické dokumenty určia, ako bude Slovensko v najbližšej dekáde investovať 12,6 miliardy EUR z európskych zdrojov a s tým súvisiacich 3,5 miliárd EUR povinného národného spolufinancovania (súčtovo 16,3 mld. EUR).

V rámci programového obdobia 2021 – 2027 bolo definovaných 5 cieľov politiky súdržnosti:

 1. „Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa“: rozvoj vedy, výskumu, budovanie inteligentných miest a regiónov, digitálne riešenia pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy, rozvoj malého a stredného podnikania, rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie a zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti;
 2. „Zelenšia, nízkouhlíková Európa“: zlepšenie energetickej efektívnosti, OZE, dostupnosť pitnej vody a dobudovanie kanalizácie, zlepšenie odpadového hospodárstva, podporu mestskej mobility vr. cyklodopravy, ochranu prírody;
 3. „Prepojenejšia Európa“: na dobudovanie diaľnic a rýchlostných ciest, modernizáciu železníc, vodnej infraštruktúry a zlepšenie regionálnej dostupnosti;
 4. „Sociálnejšia Európa“: na podporu vzdelávania, zdravotníctva, trhu práce, sociálnych služieb;
 5. „Európa bližšie k občanom“: na podporu udržateľného cestovného ruchu, regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, zveľadenie kultúrneho dedičstva.

Ako jedno z patrení definovaných v rámci cieľa 5 – Európa bližšie k občanom sú aj investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku. Toto opatrenia má prispieť k napĺňaniu cieľa prostredníctvom budovania infraštruktúry na podporu zdravého životného štýlu a aktívneho trávenia voľného času so zameraním na:

 • rekonštrukciu a výstavbu ihrísk, viacúčelových športových areálov a športových a telovýchovných objektov,
 • rekonštrukciu a výstavbu športovej infraštruktúry slúžiacej pre širokú verejnosť a voľnočasové aktivity detí a mládeže,
 • rekonštrukciu a tvorbu športovo oddychových zón v obciach a mestách,
 • revitalizáciu regionálnej športovej infraštruktúry,
 • propagáciu zdravého životného štýlu,
 • monitorovanie využitia regionálnej infraštruktúry Viac informácií o pripravovanom Operačnom programe Slovensko
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV