Identifikácia talentov

Pre diagnostiku základných pohybových schopností sa používa v projekte Odznaku všestrannosti testová batéria, zahŕňajúca všetky pohybové schopnosti.

Batéria cvičení je kompatibilná s disciplínami v rámci Eurofit-u a so Štátnym vzdelávacím programom pre telesnú a športovú výchovu ISCED 2. Dôležité je správne vybrať batériu cvičení, aby sa do budúcnosti nemenila a mohli sa porovnať výsledky z jednotlivých rokov/ročníkov.

Disciplíny (predchádza zaznamenanie telesnej výšky a hmotnosti žiaka):

  • Skok do diaľky z miesta znožmo,
  • Ľah – sed za 30s,
  • Vytrvalostný člnkový beh,
  • Hod 2 kg plnou loptou (medicinbalom) vpred,
  • Výdrž v zhybe nadhmatom,
  • Člnkový beh 10x5m.

Každému výkonu žiaka v každej z vyššie uvedených disciplín projektu sa prideľuje bodové ohodnotenie podľa tabuliek. Tabuľky sú odlišné v závislosti od pohlavia a roku narodenia.

Zber nameraných údajov sa bude realizovať samostatne pre každú disciplínu. Bude tak možné identifikovať žiakov, ktorí vynikajú len v niektorých disciplínach.

  • Identifikovanie nádejných, mladých talentov a ich ocenenie bronzovým, strieborným a zlatým odznakom, bude zverejňované na webovej stránke www.olympic.sk a www.odznakvsestrannosti.sk 
  • Zapojenie úspešných olympionikov, ktorí budú súčasťou Odznaku všestrannosti môže mať silný motivačný faktor.
  • Najlepší žiaci budú odporúčaní rodičom a športovým klubom, aby sa starali o ich ďalší športový rast.
diplom
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Vyberte vek
Dievča
Vyberte vek
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV