Webináre programu OVEP pre rok 2021

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v spolupráci s organizačným výborom Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica pripravuje aj v novom školskom roku 2021/2022 bohatú paletu aktivít zameraných na oblasť olympijskej výchovy. V rámci programu vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP) ponúkame všetkým materským, základným a stredným školám na Slovensku prehľad aktuálnych možností, ako sa môžu zapojiť a podieľať na šírení myšlienok olympizmu.

Výchova v duchu olympijských hodnôt

Na základe memoranda o spolupráci medzi SOŠV a Centrom voľného času Junior v Banskej Bystrici ponúkame základným a stredným školám možnosť zorganizovať pre svojich žiakov výchovné aktivity zamerané na niektoré z olympijských hodnôt.

Pozri viac

Environmentálna výchova

Trvalá udržateľnosť a životné prostredie sú nedeliteľnou súčasťou základných princípov olympijského hnutia. V rámci programu OVEP preto SOŠV ponúka školám workshopy aj z oblasti environmentálnej výchovy. V spolupráci s mimovládnou organizáciou Planet Lover majú pedagógovia základných a stredných škôl možnosť absolvovať workshop na túto širokú a zaujímavú tému.

Momentálne sú k dispozícii pre žiakov stredných škôl EKOworkshopy.

EKOworkshopy

Šport bez dopingu

V spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR (SADA) ponúkame pedagógom základných a stredných škôl príležitosť absolvovať aktivity na tému antidopingovej výchovy, ktoré im priblížia túto problematiku a objasnia im význam a dôležitosť čistého športu bez dopingu.

Momentálne sa pedagógovia so svojimi žiakmi zapojiť do vyplnenia dotazníka Antidopingovej agentúry SR.

Dotazník ADA SR

Fair play

Prostredníctvom Klubu fair play Slovenského olympijského a športového výboru ponúkame pedagógom príležitosť absolvovať samostatné workshopy na oblasť fair play, v rámci ktorých sa dozvedia o význame pestovania pozitívneho a čestného postoja, ktorý je dôležitý nielen v športe, ale tiež pre posilnenie harmónie, tolerancie a spravodlivosti v celej spoločnosti.

Aktuálne webináre:

Máte otázku? Opýtajte sa!
Oddelenie olympizmu

+421 2 492 56 119
[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola