Webináre programu OVEP pre rok 2021

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v spolupráci s organizačným výborom Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica pripravuje aj v roku 2021 bohatú paletu aktivít zameraných na oblasť olympijskej výchovy. V rámci programu vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP) ponúkame všetkým materským, základným a stredným školám na Slovensku prehľad možností, ako sa môžu zapojiť a podieľať na šírení myšlienok olympizmu. Ponuka platí na obdobie január – jún 2021. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie sa aktuálna ponuka orientuje na aktivity vo forme webinárov.

Výchova v duchu olympijských hodnôt

Na základe memoranda o spolupráci medzi SOŠV a Centrom voľného času Junior v Banskej Bystrici ponúkame základným a stredným školám možnosť zorganizovať pre svojich žiakov výchovné aktivity zamerané na niektoré z olympijských hodnôt.

Environmentálna výchova

Trvalá udržateľnosť a životné prostredie sú nedeliteľnou súčasťou základných princípov olympijského hnutia. V rámci programu OVEP preto SOŠV ponúka školám workshopy aj z oblasti environmentálnej výchovy. V spolupráci s mimovládnou organizáciou Planet Lover majú pedagógovia základných a stredných škôl možnosť absolvovať workshop na túto širokú a zaujímavú tému.

Šport bez dopingu

V spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR (SADA) ponúkame pedagógom základných a stredných škôl príležitosť absolvovať aktivity na tému antidopingovej výchovy, ktoré im priblížia túto problematiku a objasnia im význam a dôležitosť čistého športu bez dopingu.

Fair play

Prostredníctvom Klubu fair play Slovenského olympijského a športového výboru ponúkame pedagógom príležitosť absolvovať samostatné workshopy na oblasť fair play, v rámci ktorých sa dozvedia o význame pestovania pozitívneho a čestného postoja, ktorý je dôležitý nielen v športe, ale tiež pre posilnenie harmónie, tolerancie a spravodlivosti v celej spoločnosti.

Aktuálne webináre:

Termín: 14. 09. 2021 (utorok)

Čas: 17:00 (trvanie 60 min)

Lektor: Samuel Roško, gen. sekretár Slovenského paralympijského výboru, Katarína Ráczová, predsedníčka Klubu fair play SOŠV

Hosť: Veronika Vadovičová, strelkyňa, trojnásobná paralympijská víťazka, vyznamenaná Cenou KFP SOŠV za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play

Platforma: MS Teams

Stručný obsah:

  • História a vízie paralympijského hnutia
  • Slovenský paralympijský výbor - realizátor paralympijských myšlienok prostredníctvom športovcov
  • Význam ideálov fair play v paralympijskom hnutí

Pre koho webinár odporúčame: primárne pre učiteľov ZŠ a SŠ, ale radi medzi sebou privítame aj členov olympijských klubov, priateľov športu a olympizmu

Registračný formulár

 

Máte otázku? Opýtajte sa!
Oddelenie olympizmu

+421 2 492 56 119
[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri