Zloženie pléna SOV

(aktuálny stav k 6. decembru 2016)

Na 49. valnom zhromaždení Slovenského olympijského výboru dňa 22. apríla 2016 bola schválená úprava Stanov SOV. V dôsledku zmien v Stanovách SOV sa celkový počet členov SOV po 49. VZ SOV zvýšil na 78, ktorí disponovali spolu 108 hlasmi. Na 50. VZ SOV bola za člena SOV prijatá Slovenská rugbyová únia. Na základe rozhodnutia Medzinárodného olympijského výboru na zasadnutí počas OH v Riu de Janeiro o zaradení 5 nových športov do programu OH 2020 sa niektoré členské zväzy SOV (zväzy karate, rugby, resp. zväzy bejzbalu a softbalu, ktoré medzinárodne zastrešuje jedna federácia) presunuli do kategórie zväzov olympijských športov. V dôsledku toho sa počet členských subjektov SOV zvýšil na 79. Po 51. VZ SOV disponuje plénum 112 hlasmi.

SOV má v súčasnosti 68 členov – právnických osôb a 12 členov – fyzických osôb. Členovia z radov fyzických osôb sú: prezident SOV, členka MOV (zároveň členka výkonného výboru SOV ex officio), 5 delegovaní členovia komisie športovcov SOV (jeden zástupca komisie je delegovaný do výkonného výboru SOV ako jeho člen ex officio) a 5 z radov významných osobností olympijského hnutia a športu na Slovensku.

Národné federácie olympijských športov, ktorých šport v zmysle čl. 45 Olympijskej charty a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto pravidlu riadi jedna medzinárodná športová federácia, majú na valnom zhromaždení SOV po dva hlasy. Týka sa to spolu 33 federácií, ktoré tak disponujú dovedna 66 hlasmi.

V piatich olympijských športoch je na Slovensku situácia, že šport riadený jedinou medzinárodnou federáciou má na Slovensku dva zväzy, riadiace rôzne odvetvia tohto jedného olympijského športu. Ide o slovenské federácie plávania a vodného póla (medzinárodne zastrešené FINA), športovej a modernej gymnastiky (medzinárodne zastrešené FIG), krasokorčuľovania a rýchlokorčuľovania (medzinárodne zastrešené ISU), resp. bejzbalu a softbalu (medzinárodne zastrešené WBSC). Tieto federácie majú na valnom zhromaždení SOV po jeden hlas, čiže spolu 8 hlasov.

Všetci ostatní členovia SOV – fyzické aj právnické osoby – majú po jednom hlase, čiže spolu 37 hlasov.

Celé 79-členné plénum SOV v súčasnosti disponuje dovedna 112 hlasmi. Spolu 74 hlasov majú zväzy olympijských športov. Ďalších 5 hlasov majú členovia komisie športovcov. Zväzy olympijských športov (resp. ich delegáti) a delegovaní členovia komisie športovcov SOV spoločne s prezidentom SOV a s členkou MOV tvoria tzv. olympijskú väčšinu (definovanú v Stanovách SOV), ktorá disponuje 81 hlasmi. Spoločne s ďalšími 9 členmi výkonného výboru SOV majú všetci členovia, tvoriaci olympijskú väčšinu, výhradné právo hlasovať o otázkach týkajúcich sa priamo olympijských hier.


AKTUÁLNY ZOZNAM ČLENOV SOV AJ S POČTOM HLASOV

PREZIDENT SOV

(má individuálny mandát; vo VZ SOV má 1 hlas)
Anton SIEKEL
 

ČLENOVIA SOV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (spolu 42)

Olympijské športové federácie, ktoré majú po 2 hlasy (spolu 33 federácií):

(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; 33 olympijských športových federácií, z ktorých každú zastrešuje jedna medzinárodná federácia, má po 2 hlasy – spolu majú vo VZ SOV 66 hlasov)
Olympijské športové federácie, ktoré majú po 1 hlase (spolu 8 federácií):
(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; 8 olympijských športových federácií, z ktorých vždy po dva zastrešuje jedna medzinárodná federácia, má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 8 hlasov)

ČLENOVIA SOV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (spolu 13)

(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; každá federácia má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 13 hlasov)

ČLENOVIA SOV - ĎALŠIE OBČIANSKE ZDRUŽENIA, INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE (spolu 13)

(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; každý z týchto členov má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 13 hlasov)

ČLEN SOV ex officio - člen mov (1)

(má individuálny mandát; vo VZ SOV má 1 hlas)
Danka BARTEKOVÁ


ČLENOVIA SOV - OSOBNOSTI OLYMPIJSKÉHO HNUTIA A ŠPORTU (spolu 5)

(sú členovia SOV ako fyzické osoby, pričom ich mandát je časovo ohraničený do konca olympijského cyklu 2016 - 2019; každý z týchto členov má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 5 hlasov)
 • Michal MARTIKÁN
 • Mária JASENČÁKOVÁ
 • Miroslav LUBERDA
 • Janka STAŠOVÁ
 • Jozef STÜMPEL

ČLENOVIA SOV - OLYMPIONICI (spolu 5)

(sú členovia SOV ako fyzické osoby, pričom ich mandát je časovo ohraničený na 4 roky od zvolenia do komisie športovcov SOV; komisia na každé VZ SOV deleguje 5 zástupcov spomedzi svojich 9 členov; každý z týchto členov, delegovaný komisiou na VZ SOV, má po 1 hlase – spolu majú 5 hlasov)

Aktuálny zoznam členov komisie športovcov SOV, z ktorých 5 môžu zastupovať komisiu na VZ SOV.

ZOSTÁVA DO XXIII. zimných olympijských hier v Pjongčangu

Exkluzívny partner

  Generálny partner

   Hlavní partneri

    Automobilový partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri