Uznesenia výkonného výboru Slovenského olympijského výboru v roku 2017

260. zasadnutie výkonného výboru SOV, Bratislava, 26. januára 2017

 
VV SOV schválil:
 • Zápis z 259. zasadnutia VV SOV.
 • Kontrolu úloh z 259. VZ SOV.
 • Zloženie športovej rady SOV nasledovne: predseda Peter Korčok (viceprezident SOV pre športy), členovia (v zátvorke je uvedené, koho zastupujú) - za SOV Roman Buček (športový riaditeľ), za SVŠ Richard Galovič (VŠC Dukla), Juraj Minčík (ŠCP), Martin Pavlík (NŠC), za kolektívne olympijské športy zástupca SFZ, Martin Kohút (SZĽH ), Jaroslav Holeša (SZH), Pavol Bagin (SBA), Ľubor Halanda (SFV), za zimné olympijské športy Tomáš Fusko (SZB), František Repka (SLA), Jozef Škvarek (SSZ), za letné olympijské športy Ivan Cibák (Slov. kanoistika), Ján Krišanda (SZJ, podpredseda rady ministra ŠVVŠ pre šport), Anton Siažik (SZBe), za neolympijské športy Daniel Granec (SZF) a ešte jeden člen bude doplnený, tajomník: pracovník športového oddelenia SOV.
 • Zloženie rady olympizmu SOV nasledovne: predseda Zdenko Kríž (viceprezident SOV pre olympizmus), členovia Martina Kohlová (komisia športovcov SOV), Dagmar Rajčanová (environmentálna komisia SOV), Monika Šišková (komisia SOV pre ženy a šport), Katarína Ráczová (KFP SOV), Viera Bebčáková (SOA), Zdenka Letenayová (SOŠM), Jozef Gönci (viceprezident SOV, dočasne poverený zastupovať SOA), Ivan Čierny (ZOK SR), za SOV Ivana Motolíková, Vladimír Miller (oddelenie olympizmu SOV), tajomníčka: Silvia Remiašová (oddelenie olympizmu SOV).
 • Zloženie výboru Slovenskej olympijskej akadémie nasledovne: predseda Pavel Ružbarský (dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity), podpredseda Ján Grexa, členovia členovia Miroslav Bobrík (kultúrna komisia), Viera Bebčáková (komisia výchovy a vzdelávania), Zdenka Letenayová (komisia kultúrneho dedičstva), Marián Vanderka (zástupca VV SOV, dekan FTVŠ UK Bratislava), Karol Görner (zástupca ZOK SR, dekan UMB Banská Bystrica), tajomník: pracovník oddelenia olympizmu SOV.
 • Zloženie výboru Klubu fair play SOV nasledovne: predsedníčka Katarína Ráczová, podpredsedníčka Janka Stašová, členovia Peter Buček (RTVS/Rádio Regina), zástupca KŠR SSN, zástupca o. z. Kalokagatia, zástupca ZOK SR - pedagóg, Veronika Vadovičová (SPV), zástupca Slovenského hnutia špeciálnych olympiád, tajomník: pracovník oddelenia olympizmu SOV.
 • Zloženie kuratória Slovenského olympijského a športového múzea nasledovne: predseda František Chmelár (čestný prezident SOV), členovia Ladislav Asványi (viceprezident SAZ), Miroslav Cipár (výtvarník), Peter Čanecký (vedúci katedry scénografie DF VŠMU Bratislava), Dušan Čaplovič (historik, poslanec NR SR), Peter Hyross (riaditeľ Mestského múzea v Bratislave, predseda Zväzu múzeí na Slovensku), Peter Maráky (historik, múzejník, pedagóg FiF UK Bratislava), Peter Osuský (podpredseda SSOŠZ, poslanec NR SR), tajomníčka: Zdenka Letenayová (riaditeľka SOV – SOŠM).
 • Zloženie múzejnej rady Slovenského olympijského a športového múzea nasledovne: predseda Zdenko Kríž (viceprezident SOV pre olympizmus), členovia Miroslav Bobrík (historik, pedagóg STU Bratislava), Daniela Čambalová (riaditeľka Západoslovenského múzea Trnava), Tomáš Černák (historik), Branislav Delej (predseda SSOŠZ), Zuzana Kollárová (archivárka Štátneho archívu v Prešove - pracovisko Poprad), Jan Lomíček (vedúci oddelenia dejín telesnej výchovy a športu, HM Národní museum Praha, ČR), Igor Machajdík (historik, Národné športové centrum), Ivana Motolíková (riaditeľka oddelenia olympizmu SOV), František Seman (historik, pedagóg FTVŠ UK Bratislava), Ľubomír Souček (manažér mediálnej komunikácie SOV), tajomníčka: Zdenka Letenayová (riaditeľka SOV – SOŠM).
 • Zloženie komisie na tvorbu zbierok Slovenského olympijského a športového múzea nasledovne: predseda Vladimír Turčan (archeológ Slovenského národného múzea v Bratislave), členovia Magdaléna Bekessová (riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade), Elena Kurincová (historička Múzea mesta Bratislava), Zdenko Kríž (viceprezident SOV pre olympizmus), Darina Salátová (SOŠM – Stála expozícia dejín lyžovania na Slovensku v Kremnici), poverený pracovník ekonomického oddelenia SOV, tajomník: Viliam  Karácsony (pracovník SOV – SOŠM).
 • Zloženie legislatívno-právnej komisie SOV nasledovne: predseda Peter Sepeši, členovia Marcel Blažo, Jaroslav Čollák, Miroslav Hlivák, Viktor Karel, Jaroslav Lovašš, Michal Rampášek, Žaneta Surmajová, Matúš Štulajter, Igor Šumichrast, Zuzana Zajíčková, Oliver Pravda, Stanislav Irsák, tajomník: Patrik Hrbek.
 • Zloženie lekárskej a antidopingovej komisie SOV nasledovne: predseda Roman Fano, Monika Bartošová (lekárka basketbalovej reprezentácie, SSTVL), Ján Berec (predseda zdravotnej komisie SVF), Žaneta Csáderová (riaditeľka ADA SR), Branislav Delej, predseda SSTVL), Milan Gašpárek (fyzioterapeut Physio-Medical, s.r.o.), Ján Grauzel (športový traumatológ Sportclinic, s.r.o.), Pavol Hajmássy (reprezentačný lekár SAZ), Ivan Macek (infektológ a pediater, lekár jun. repr. kanoistiky na divokej vode), Andrea Švrčková (predsedníčka zdravotnej komisie SZĽH), Vladimír Vachalík (internista, lekár VŠC Dukla Banská Bystrica), tajomník: Roman Buček (športový riaditeľ SOV).
 • Zloženie mediálnej a edičnej komisie SOV nasledovne: predseda Zdenko Kríž (viceprezident SOV pre olympizmus), členovia Ladislav Antal (TASR), Svetlana Barátová (RTVS/SRo), Gabriel Bogdányi (Šport), Tomáš Grosmann (predseda KŠR SSN), Oľga Hamadejová (RTVS/STV - šport), Ivan Janko (RTVS/STV – spravodajstvo), Soňa Lexmanová (SK PR Strategies), Zdenka Letenayová (SOV – SOŠM), Peter Pašuth (Šport, externe SITA), Stano Ščepán (RTVS/STV), Marián Šimo (voľný novinár), Boris Vanya (Sme), prizývaný: Mojmír Gaško (odborný pracovník SOV pre nové médiá, vizualizáciu a elektronickú komunikáciu), tajomník: Ľubomír Souček (manažér mediálnej komunikácie SOV).
 • Zloženie komisie zahraničných vzťahov SOV nasledovne: predseda Jozef Liba (generálny sekretár SOV), členovia Danka Barteková (členka MOV a zástupkyňa KŠ SOV), zástupca MZVaEZ SR, zástupca MŠVVaŠ SR, Ivan Štulajter (katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie UMB Banská Bystrica), Ľubor Halanda (člen VV SOV, SVF), Jozef Kliment (generálny sekretár SFZ), Anna Kirnová (SAZ), Ivor Lehoťan (SZB), Miroslav Haviar (Slovenská kanoistika), zástupca neolympijských športov Daniel Granec (florbal), tajomníčka: Petra Gantnerová (medzinárodný úsek SOV).
 • Zloženie environmentálnej komisie SOV nasledovne: predsedníčka Dagmar Rajčanová, členovia Alica Kučerová, Milan Boroš, Jaroslav Kompán, Kateřina Javorská, Adam Lehocký, Juraj Bobula, Alexandra Longová, tajomník: pracovník oddelenia olympizmu SOV.
 • Zloženie komisie SOV pre ženy a šport nasledovne: predsedníčka Monika Šišková (členka VV SOV), členovia Mária Mračnová, Anna Jašeková, Klára Urbanová, Angelika Révész, Oľga Kyselovičová, Igor Machajdík, Lenka Tlučáková, Jana Labudová, Ivana Motolíková  (riaditeľka oddelenia olympizmu SOV), tajomník: pracovník oddelenia olympizmu SOV.
 • Zloženie komisie neolympijských športov SOV nasledovne: predseda Daniel Líška (člen VV SOV, zástupca bojových športov – karate), členovia - zástupcovia loptových športov Dušan Noga (bejzbal, zároveň tajomník komisie), Daniel Granec (florbal), zástupcovia precíznych športov Samuel Koniar (biliard), František Jablonický (šach), zástupca silových športov Boris Mlsna (kulturistika, fitnes a silový trojboj), zástupca moderných športov Juraj Turan (frisbee) a doplnený bude zástupca vodného lyžovania, zástupca tanečných športov Stanislav Kočiš.
 • Zloženie ústredného štábu Olympijských festivalov Slovenska nasledovne: predseda Anton Javorka, členovia Imrich Kováč (Banskobystrický SK), Michal Nálepka (Bratislavský SK), Jozef Špilár (Košický SK), Mária Otottová (Nitriansky SK), František Marcinčin (Prešovský SK), Ľubica Kukučková (Trenčiansky SK), Anton Halenár (Trnavský SK), Eva Rovňanová (Žilinský SK), Dušan Sliva (ZOK SR).
 • Zloženie predstavenstva Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., nasledovne: predsedníčka Eva Gažová, členovia Daniel Líška, Martin Kohút.
 • Zloženie dozornej rady Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., nasledovne: predseda Marián Kukumberg, podpredsedníčka Lucia Veselská, členovia Štefan Rosina, Jozef Jurášek, Ľubor Halanda.
 • Návrh A. Siekela na novú Organizačnú štruktúru SOV.
 • Menovanie Gábora Asványiho za výkonného riaditeľa SOV s platnosťou od 1. 2. 2017.
 • Hostí SOV na zimnom EYOF 2017 v Erzurume nasledovne: Anton Siekel, Jozef Liba.
 • Pravidlo, že ak po schválení nominácie nastanú zmeny v nominácii, tieto zmeny sú oprávnení vykonať prezident SOV, generálny sekretár SOV a vedúci výpravy.
 • Dodatočne ZPC č. 1 - 2 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Riadne ZPC č. 1 - 8 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Návrh J. Gӧnciho na obsadenie funkcie olympijského atašé na olympijských podujatiach v rokoch 2017 – 2020 nasledovne: zimný EYOF 2017 Erzurum (Tur.) - Martina Halinárová (biatlon), letný EYOF 2017 Győr (Maď.) – Erik Vlček (rýchlostná kanoistika), alternatíva Jozef Lohyňa (zápasenie), ZOH 2018 Pjongčang (Kór. rep.) – Milan Jagnešák (boby), OHM 2018 Buenos Aires (Arg.) – Michal Martikán (vodný slalom), EH 2019 Minsk (Bielor.) – Dominik Hrbatý (tenis), alternatíva Slavomír Kňazovický (rýchlostná kanoistika), zimný EYOF 2019 Sarajevo (Bosna a Herceg.) – Walter Marx (sánkovanie), alternatíva Radoslav Židek (snoubording), letný EYOF 2019 Baku (Azerb.) – Jozef Krnáč (džudo), ZOHM 2020 Lausanne (Švajč.) – Anastasia Kuzminová (biatlon), OH 2020 Tokio (Jap.) – Jozef Gӧnci (športová streľba).
 • Návrh A. Siekela na zavedenie princípu, že vedúcimi slovenských olympijských výprav na všetkých podujatiach v olympijskom cykle 2017- 2020 budú zamestnanci športového oddelenia SOV.
 • Výpravu SR na XIII. zimný EYOF v Erzurume v nasledovnom zložení:
Vedenie výpravy: vedúci Boris Demeter, zástupca Roman Hanzel, tlačový atašé Mojmír Gaško, lekár Igor Prekop, fyzioterapeut Igor Viszlay, olympijská atašé Martina Halinárová, ambasádorka EYOF Alexandra Longová.
Biatlon: tréner a vedúci Jaroslav Kamenský, tréner Michal Mojžiš, servisman Juraj Valenty, športovci (6): Lukáš Ottinger, Viktor Slezák, Tomáš Sklenárik, Mária Remeňová, Veronika Haidelmeierová, Henrieta Horvátová.
Krasokorčuľovanie: trénerka a vedúca družstva Hana Tӧcziková, športovci (2): Simon Fukas, Silvia Hugec.
Beh na lyžiach: vedúci tímu, tréner a servisman Juraj Brugoš, tréner a servisman Branko Michalech, športovci (4): Kristián Klouda, Dominik Číž, Zuzana Šefčíková, Lucia Michaličková.
Zjazdové lyžovanie: vedúci družstva a tréner Branislav Mažgút, trénmer Miroslav Bobrovský, športovci (4): Miroslav Jaroščák, Denis Mažgút, Zuzana Jakubčová, Andrea Šafáriková.
Snoubording: vedúci družstva a tréner Tomáš Kotian, športovec (1): Tomáš Gerát.
Skoky na lyžiach: vedúci družstva a tréner Tomáš Karoly, športovkyňa (1): Viktória Šidlová.
Športtrek: vedúci družstva a tréner Igor Bodó, športovci (2): Sandra Trusová, Ema Zelinská.
Ľadový hokej: manažér tímu Imrich Antal, hlavný tréner Viliam Čacho, asistent trénera Marko Milý, masér Miroslav Harvančík, športovci (20): Matej Bátory, Michal Vojvoda, Oliver Okuliar, Kristián Kováčik, Martin Faško-Rudáš, Sebastián Hudec, Matej Ilenčík, Róbert Džugan, Alexander Hvizdoš, Ján Sarvaš, Alexander Zekucia, Marcel Dlugoš, Ivan Hryzák, Dominik Šeliga, Oliver Turan, Adam Kobolka, Peter Melcher, Adam Pauliny, Oliver Miňko, Martin Vitáloš.
 
VV SOV zobral na vedomie:
 • Informáciu A. Siekela, že počnúc 261. zasadnutím VV SOV bude vždy na začiatku rokovania schválený overovateľ zápisu z rokovania, pričom táto funkcia bude medzi členmi VV SOV postupne rotovať.
 • Informácie A. Siekela a J. Libu o obsahu a výsledkoch ich cesty do sídla MOV v Lausanne.
 • Informácie A. Siekela a J. Libu o aktuálnych krokoch SOV v mediátorskej snahe pomôcť pri riešení kauzy štatútu reprezentanta v slovenskom lyžovaní a zosúladenia Stanov SLA so Zákonom o športe.
 • Informáciu A. Siekela o liste primátora mesta Banskiá Bystrica.
 • Informáciu A. Siekela o prvom rokovaní rady ministra ŠVVaŠ pre šport.
 • Informáciu M. Tótha o pripravovanom návrhu úpravy Štatútu komisie športovcov SOV.
 
VV SOV uložil:
 • Viceprezidentovi SOV J. Gӧncimu predložiť na 261. zasadnutie VV SOV aktuálnu informáciu o situácii okolo SAO. (Z: Gӧnci, T: 2. 3. 2017).
 • Sekretariátu SOV dať vyhotoviť menovacie dekréty pre všetkých členov rád, organizačných zložiek, komisií SOV a orgánov SOM, a.s. (Z: Liba, T: 24. 2. 2017).
 • Viceprezidentovi SOV J. Gӧncimu predložiť na 261. zasadnutie VV SOV návrh štatútu olympijských atašé na olympijských podujatiach. (Z: Gӧnci, T: 2. 3. 2017). 
 
 

261. zasadnutie výkonného výboru SOV, Bratislava, 2. marca 2017

 
VV SOV schválil:
 • J. Gӧnciho za overovateľa zápisu z 261. zasadnutia VV SOV.
 • Zápis z 260. zasadnutia VV SOV.
 • Kontrolu úloh z 260. VZ SOV.
 • Predložený návrh rozpočtu SOV na rok 2017.
 • Novú Organizačnú štruktúru SOV podľa priloženej schémy.
 • F. Chmelára, M. Mračnovú a V. Millera za členov poradného orgánu prezidenta SOV.
 • Dodatočne ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Riadne ZPC č. 1 a 2  podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Nové zloženie orgánov Nadácie SOV nasledovne: správca Anton Siekel, predseda správnej rady Dušan Guľáš, členovia správnej rady Zuzana Rehák Štefečeková, Ľubor Halanda, Juraj Minčík. Martina Kohlová, Katarína Ráczová a Jaroslav Rybanský, revízorka M. Jasenčáková.
 • Zloženie predsedníctva Slovenskej olympijskej akadémie nasledovne: predseda Pavel Ružbarský (dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity), podpredseda Ján Grexa, členovia Miroslav Bobrík, Viera Bebčáková (predsedníčka komisie výchovy a vzdelávania), zástupca VV SOV Marián Vanderka (dekan FTVŠ UK Bratislava), zástupca ZOK SR Karol Görner (dekan UMB Banská Bystrica).
 • Zloženie kolégia Klubu fair play SOV nasledovne: predsedníčka Katarína Ráczová (národná ambasádorka Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play), Janka Stašová (olympionička v hádzanej), zástupkyňa ZOK SR Tatiana Švecová (riaditeľka ŠG v Košiciach), zástupkyňa Slovenského hnutia špeciálnych olympiád Evy Lysičanová, zástupkyňa o.z. Kalokagatia Andrea Ristová, zástupca Slovenského paralympijského výboru Samuel Roško, Peter Buček, Miroslav Tomášik a Zuzana Wisterová (žurnalisti).
 • Členov športovej rady SOV Daniela Líšku (za neolympijské športy) a Petra Dedíka (za SFZ).
 • Členov komisie zahraničných vzťahov SOV Elenu Malíkovú (za MŠVVŠ SR), Elenu Mallickovú (za MZVEZ SR) a Alfonsa Jucka (ako experta).
 • Členku komisie neolympijských športov SOV Denisu Oravcovú (za Slovenský zväz vodného lyžovania).
 • Zámer kreovať tri pracovné skupiny - so zameraním na financovanie športu na Slovensku, športovú infraštruktúru a na prípravu strešnej organizácie slovenského športu.
 • Smernicu SOV o poskytovaní náhrad pri pracovných cestách.
 • Rozoslanie a zverejnenie výzvy SOV na podávanie návrhov na výročné ocenenia SOV za rok 2016 a vyznamenania SOV do termínu 26. 4. 2017.
 • Pozvanie jubilujúceho Kamila Haťapku na 262. zasadnutie VV SOV.
 
VV SOV zobral na vedomie
 • Hodnotiacu správu o účasti slovenskej výpravy na zimnom EYOF 2017 v Erzurume, predloženú B. Demeterom.
 •   Informáciu R. Bučeka o príprave na ZOH 2018 v Pjongčangu.
 • Informácie J. Gӧnciho o aktuálnej situácii okolo Slovenskej asociácie olympionikov.
 • Informáciu M. Šiškovej o seminári „Šport bez nočných mor“ v Prahe.
 
VV SOV odporučil:
 • Športovej rade SOV pripraviť návrh stanoviska k súčasnému stavu zimných športov v SR a odporúčaní pre zväzy aj pre MŠVVŠ SR na zlepšenie situácie v zimných športoch.
 
VV SOV uložil:
 • Predložiť návrh rozpočtu SOV na rok 2017, s doplneným porovnaním s rokmi 2016 a 2017, na schválenie na 52. VZ SOV. ( Z: Asványi, Lednická, T: 9. 6. 2017)
 • Dopracovať rozpočet SOM, a.s., na rok 2017 v duchu pripomienok, zosúladiť ho s rozpočtom SOV a zaslať písomne členom SOV minimálne týždeň pred 262. zasadnutím VV SOV.       (Z: Gažová, Asványi, Lednická, T: 30. 3. 2017).
 • Výkonnej riaditeľke SOM, a.s., predložiť na 262. zasadnutie VV SOV Organizačnú štruktúru SOM, a.s., aj jej náplň práce a návrh úpravy jej vzťahov a spolupráce so SOV. (Z: Gažová, T: 6. 4. 2017)
 
VV SOV poveril:
 • Prezidenta SOV vykonať v súvislosti so zmenou orgánov Nadácie SOV zmeny v Registri nadácií.
 • Prezidenta a výkonného riaditeľa SOV rokovaním s predsedom legislatívno-právnej komisie SOV o úprave úloh komisie v súvislosti s pripomienkami členov VV SOV. (Z: Siekel, Asványi, T: 6. 4. 2017).
 

Autor: SOV

ZOSTÁVA DO XXIII. zimných olympijských hier v Pjongčangu

Exkluzívny partner

  Generálny partner

   Hlavní partneri

    Automobilový partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri