Zloženie pléna SOV

(aktuálny stav po 49. valnom zhromaždení SOV, ktoré sa konalo 22. apríla 2016)

Na 49. valnom zhromaždení Slovenského olympijského výboru dňa 22. apríla 2016 bola schválená úprava Stanov SOV. V dôsledku zmien v Stanovách SOV sa celkový počet členov SOV po 49. VZ SOV zvýšil na 78, ktorí disponujú spolu 108 hlasmi.

SOV má v súčasnosti 66 členov – právnických osôb a 12 členov – fyzických osôb. Členovia z radov fyzických osôb sú: prezident SOV, členka MOV (zároveň členka výkonného výboru SOV ex officio), 5 delegovaní členovia komisie športovcov SOV (jeden zástupca komisie je delegovaný do výkonného výboru SOV ako jeho člen ex officio) a 5 z radov významných osobností olympijského hnutia a športu na Slovensku.

Národné federácie olympijských športov, ktorých šport v zmysle čl. 45 Olympijskej charty a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto pravidlu riadi jedna medzinárodná športová federácia, majú na valnom zhromaždení SOV po dva hlasy. Týka sa to spolu 30 federácií, ktoré tak disponujú dovedna 60 hlasmi.

V štyroch olympijských športoch je na Slovensku situácia, že šport riadený jedinou medzinárodnou federáciou má na Slovensku dva zväzy, riadiace rôzne odvetvia tohto jedného olympijského športu. Ide o slovenské federácie vodného slalomu a rýchlostnej kanoistiky (medzinárodne zastrešené ICF), plávania a vodného póla (medzinárodne zastrešené FINA), športovej a modernej gymnastiky (medzinárodne zastrešené FIG), resp. krasokorčuľovania a rýchlokorčuľovania (medzinárodne zastrešené ISU). Tieto federácie majú na valnom zhromaždení SOV po jeden hlas, čiže spolu 8 hlasov.

Všetci ostatní členovia SOV – fyzické aj právnické osoby – majú po jednom hlase, čiže spolu 39 hlasov.

Celé 78-členné plénum SOV v súčasnosti disponuje dovedna 108 hlasmi. Spolu 68 hlasov majú zväzy olympijských športov. Ďalších 5 hlasov majú členovia komisie športovcov. Zväzy olympijských športov (resp. ich delegáti) a delegovaní členovia komisie športovcov SOV spoločne s prezidentom SOV a s členkou MOV tvoria tzv. olympijskú väčšinu (definovanú v Stanovách SOV), ktorá disponuje 75 hlasmi. Spoločne s ďalšími 9 členmi výkonného výboru SOV majú všetci členovia, tvoriaci olympijskú väčšinu, výhradné právo hlasovať o otázkach týkajúcich sa priamo olympijských hier.


AKTUÁLNY ZOZNAM ČLENOV SOV AJ S POČTOM HLASOV

PREZIDENT SOV

(má individuálny mandát; vo VZ SOV má 1 hlas)
František CHMELÁR
 

ČLENOVIA SOV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (spolu 38)

Olympijské športové federácie, ktoré majú po 2 hlasy (spolu 30 federácií):

(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; 30 olympijských športových federácií, z ktorých každú zastrešuje jedna medzinárodná federácia, má po 2 hlasy – spolu majú vo VZ SOV 60 hlasov)
 • Slovenský atletický zväz
 • Slovenská basketbalová asociácia
 • Slovenský zväz bedmintonu
 • Slovenský zväz biatlonu
 • Slovenský zväz bobistov
 • Slovenská asociácia boxerov amatérov
 • Slovenský curlingový zväz
 • Slovenský cyklistický zväz
 • Slovenský futbalový zväz
 • Slovenská golfová asociácia
 • Slovenský zväz hádzanej
 • Slovenský zväz jachtingu
 • Slovenská jazdecká federácia
 • Slovenský zväz judo
 • Slovenský zväz ľadového hokeja
 • Slovenský lukostrelecký zväz
 • Slovenská lyžiarska asociácia
 • Slovenský zväz moderného päťboja
 • Slovenský zväz pozemného hokeja
 • Slovenský zväz sánkárov
 • Slovenský stolnotenisový zväz
 • Slovenský strelecký zväz
 • Slovenský šermiarsky zväz
 • Slovenská asociácia tae kwon-do
 • Slovenský tenisový zväz
 • Slovenská triatlonová únia
 • Slovenský veslársky zväz
 • Slovenská federácia volejbalu
 • Slovenský zväz vzpierania
 • Slovenský zápasnícky zväz
Olympijské športové federácie, ktoré majú po 1 hlase (spolu 8 federácií):
(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; 8 olympijských športových federácií, z ktorých vždy po dva zastrešuje jedna medzinárodná federácia, má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 8 hlasov)
 • Slovenská gymnastická federácia
 • Slovenský zväz modernej gymnastiky
 • Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode
 • Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky
 • Slovenská plavecká federácia
 • Slovenský zväz vodného póla
 • Slovenský krasokorčuliarsky zväz
 • Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz

ČLENOVIA SOV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (spolu 15)

(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; každá federácia má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 15 hlasov)
 • Slovenská asociácia čínskeho wu-šu
 • Slovenská baseballová federácia
 • Slovenský biliardový zväz
 • Slovenská softbalová asociácia
 • Slovenský šachový zväz
 • Slovenský zväz karate
 • Slovenský zväz orientačných športov
 • Slovenský zväz tanečného športu
 • Slovenský zväz vodného lyžovania
 • Slovenský zväz vodného motorizmu
 • Zväz potápačov Slovenska
 • Slovenský bowlingový zväz
 • Slovenská squashová asociácia
 • Slovenský zväz florbalu
 • Slovenská asociácia frisbee

ČLENOVIA SOV - ĎALŠIE OBČIANSKE ZDRUŽENIA, INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE (spolu 13)

(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; každý z týchto členov má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 13 hlasov)
 • Slovenská asociácia univerzitného športu
 • Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra SR
 • Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica
 • Národné športové centrum
 • Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva
 • Univerzita Komenského Bratislava - Fakulta telesnej výchovy a športu
 • Prešovská univerzita Prešov - Fakulta športu
 • Klub športových redaktorov SSN
 • Kalokagatia na Slovensku
 • Slovenská asociácia olympionikov
 • Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
 • Slovenská asociácia športu na školách
 • Slovenské hnutie špeciálnych olympiád

ČLEN SOV ex officio - člen mov (1)

(má individuálny mandát; vo VZ SOV má 1 hlas)
Danka BARTEKOVÁ


ČLENOVIA SOV - OSOBNOSTI OLYMPIJSKÉHO HNUTIA A ŠPORTU (spolu 5)

(sú členovia SOV ako fyzické osoby, pričom ich mandát je časovo ohraničený do konca olympijského cyklu 2013 - 2016; každý z týchto členov má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 5 hlasov)
 • Andrej GLATZ
 • Mária JASENČÁKOVÁ
 • Jozef GOLONKA
 • Janka STAŠOVÁ
 • Katarína RÁCZOVÁ

ČLENOVIA SOV - OLYMPIONICI (spolu 5)

(sú členovia SOV ako fyzické osoby, pričom ich mandát je časovo ohraničený na 4 roky od zvolenia do komisie športovcov SOV; komisia na každé VZ SOV deleguje 5 zástupcov spomedzi svojich 9 členov; každý z týchto členov, delegovaný komisiou na VZ SOV, má po 1 hlase – spolu majú 5 hlasov)

Aktuálny zoznam členov komisie športovcov SOV, z ktorých 5 môžu zastupovať komisiu na VZ SOV.

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY Pchjongčchang 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

  Generálny partner

   Hlavní partneri

    Automobilový partner

    Logistický partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri