Opis projektu

SOŠV ako organizácia zastrešujúca šport na Slovensku sa rozhodol vypracovať analýzu súčasného stavu športu na Slovensku zo širšieho hľadiska, nielen profesionálneho, ale aj amatérskeho, s cieľom identifikovať problémy športu a nastaviť východiská pre budúci rozvoj športu na Slovensku ako celospoločenskej oblasti.

Predmetom projektu je vypracovanie detailnej analýzy súčasného stavu športu na Slovensku z rôznych hľadísk, vrátane:

 • Základného legislatívneho a regulačného rámca – využitie existujúcich analýz a zmapovania, ktoré už SOŠV má, identifikovanie chýbajúcich častí a dodatočná doplnenie existujúcich analýz;

 • Športových štatistík a výsledkov za obdobie posledných 5-10 rokov – s cieľom porozumieť trendom vývoja v čase;

 • Ekosystému športu na Slovensku;

 • Kľúčových inštitúcií (športové zväzy, školy a vzdelávacie inštitúcie, relevantné orgány štátnej správy, mimovládne organizácie, kluby a akadémie, medzinárodné organizácie, sponzori, a pod.) – využitie existujúceho zoznamu zainteresovaných strán SOŠV s cieľom ich kategorizácie pre potreby projektu, prioritizácie ich zapojenia do projektu a vytvorenia pracovných skupín pre potreby projektu;

 • Financovania – s cieľom analyzovať spôsoby a zdroje financovania a analyzovať trendy financovania v čase, porovnanie so zahraničím a definovanie východísk pre nastavenie potrieb financovania do budúcnosti;

 • Infraštruktúry – s cieľom analyzovať súčasný stav zmapovania (pasportizácie) športovej infraštruktúry, početnosti infraštruktúry, stavu (kvality) infraštruktúry, a následne s cieľom definovania východísk pre budúce potreby investícií do infraštruktúry;

 • Dopadov športu na iné oblasti (napríklad zdravie obyvateľstva, ekonomika), a pod.

Analýza predpokladá zapojenie kľúčových zúčastnených strán (ako napríklad športové zväzy, vzdelávacie inštitúcie, kluby). Na začiatku realizácie projektu bude preto potrebné ich zmapovanie, analýza a vypracovanie plánu zapojenia jednotlivých zúčastnených strán, ktorý identifikuje dôležitosť zúčastnených strán, ich úlohy a kategorizáciu pre potreby projektu. Následne bude potrebné podľa definovanej kategorizácie vypracovať spôsob zapojenia a spolupráce jednotlivých zúčastnených strán, vytvorenie pracovných skupín a spôsob komunikácie voči zúčastneným stranám počas realizácie projektu.

V ďalšom kroku bude realizovaná samotná analýza súčasného stavu športu na Slovensku. Analýza súčasného stavu by mala pozostávať z identifikácie potenciálnych oblastí pre analýzu, identifikácie potrebných dát a dátových zdrojov, zberu dát, kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy dát, zapojenia kľúčových zúčastnených strán do analýzy prostredníctvom prieskumov, interviews a workshopov. Súčasťou analýzy by mali byť aj príklady dobrej zahraničnej praxe pre jednotlivé analyzované oblasti.

Výsledkom analýzy súčasného stavu bude spracovanie správy o stave športu na Slovensku, ktorá zhrnie výsledky analýzy a identifikuje kľúčové problémové oblasti športu na Slovensku, ktoré budú podporené kvantitatívnymi dátami a kvalitatívnou analýzou, a ktoré by mali slúžiť ako východiská pre budúci rozvoj športu.

Ciele a prínosy projektu

Hlavným cieľom projektu je zmapovanie súčasnej situácie v oblasti športu na Slovensku z rôznych hľadísk, s cieľom identifikovať kľúčové problémové oblasti podporené faktami a dátami, ktoré by sa mali stať východiskami pre budúci rozvoj športu na Slovensku.

Čiastkovými cieľmi projektu sú:

 • Analyzovať a identifikovať súčasný stav v oblasti športových výsledkov na profesionálnej úrovni;

 • Analyzovať a identifikovať súčasný stav v oblasti zapojenia sa do športových aktivít na profesionálnej

  úrovni;

 • Analyzovať a identifikovať súčasný stav športovania obyvateľstva vo všeobecnosti;

 • Analyzovať a identifikovať súčasný stav v oblasti športovej infraštruktúry;

 • Analyzovať a identifikovať súčasný stav v oblasti financovania športu;

 • Analyzovať a identifikovať súčasný stav v oblasti dopadu športu na rôzne celospoločenské oblasti, ako

  napríklad dopad na zdravotný stav obyvateľstva, dopad na ekonomiku, sociálne dopady, dopad na životné prostredie, a pod.

  Hlavným prínosom projektu je vytvorenie analytického podkladu, ktorý bude kľúčový pri tvorbe dlhodobej koncepcie a stratégie športu na roky 2020-2030.

  Ďalšími prínosmi projektu sú:

 • Vytvorenie povedomia medzi zainteresovanými stranami a verejnosťou o smerovaní športu na Slovensku;

 • Zapojenie zainteresovaných strán do formovania stratégie rozvoja športu;

 • Vytvorenie projektovej organizačnej štruktúry a pracovných skupín, ktoré by mali pretrvať aj po

  ukončení projektu.

Výstupy projektu

Analýza a plán zapojenia zúčastnených strán do projektu

 • Tento výstup bude obsahovať nielen zoznam zainteresovaných strán pre potreby projektu a ich kontaktné údaje, ale tiež ich úlohy v projekte, ich kategorizáciu podľa miery vplyvu, zainteresovanosti, miery dopadu projektu, a pod.

 • Na základe kategorizácie bude vo výstupe navrhnutý spôsob zapojenia zainteresovaných strán do projektu pre každú kategóriu

 • Výstup tiež navrhne vytvorenie pracovných skupín pre potreby projektu, ich štruktúru a zástupcov a spôsob činnosti pracovných skupín

 • Súčasťou výstupu bude tiež návrh komunikačného plánu pre projekt, definujúci spôsoby komunikácie – čo, kedy, komu a ako sa bude komunikovať

 • Cieľom výstupu je zabezpečiť participatívny prístup k analýze súčasného stavu športu a zabezpečiť zapojenie odbornej verejnosti a kľúčových zainteresovaných strán podľa ich kategorizácie a prioritizácie, a tiež zabezpečiť organizovaný a plánovaný prístup ku komunikácii v rámci projektu a smerom k zainteresovaným stranám

Správa o analýze a stave športu na Slovensku

 • Tento výstup bude popisovať metodiku analýzy súčasného stavu a využité dátové zdroje

 • Vo výstupe budú zadefinované hypotézy pre problémové oblasti športu na Slovensku, ktoré budú navrhnuté v spolupráci s kľúčovými zainteresovanými stranami, a tieto hypotézy budú následne analyzované s využitím faktov a dát

 • Výstup bude sumarizovať výsledky analýz pre jednotlivé oblasti podľa definovaných hypotéz, zosumarizuje kľúčové problémy v oblasti športu a zadefinuje východiská pre budúci rozvoj športu na Slovensku

 • Cieľom výstupu je vypracovať analytický materiál, ktorý na základe analýz a faktov identifikuje kľúčové problémy športu na Slovensku v súčasnosti, a pomôže tak nastaviť východiská pre prioritizáciu budúcich opatrení na rozvoj športu, napríklad v oblasti legislatívy, financovania športu, rozvoja infraštruktúry, podpory zdravého životného štýlu, podpory športovania na všetkých vekových úrovniach a úrovniach profesionalizácie, a pod.

 Kľúčové zúčastnené strany

Okrem SOŠV ako zadávateľa projektu, sa predbežne predpokladá zapojenie a komunikácia s nasledovnými zúčastnenými stranami (zúčastnené strany a prístup ich zapojeniu budú predmetom ďalšej analýzy v rámci Výstupu č. 1 – Analýza a plán zapojenia zúčastnených strán do projektu):

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 • Národné športové centrum

 • Fond na podporu športu

 • Národné športové zväzy

 • Národné športové organizácie

 • Slovenský paralympijský výbor a ďalšie paraolympijské zväzy

 • Zástupcovia samospráv

 • Zástupcovia iných organizácií v ekosystéme športu (majitelia a prevádzkovatelia športovej infraštruktúry, sponzori, lotériové spoločnosti)

 • Iné relevantné orgány štátnej správy a ich organizácie

 • Verejnosť a médiá

Riziká projektu

Riziká v projekte budú identifikované na začiatku projektu a priebežne monitorované a vyhodnocované. Za predbežné hlavné riziká projektu sú považované:

 • Možné nedostatočné zapojenie a spolupráca kľúčových zainteresovaných strán v pracovných skupinách a nedostatočná aktívna účasť pri tvorbe správy o stave športu na Slovensku;

 • Aktuálna situácia a opatrenia proti šíreniu koronavírusu, ktoré majú priamy dopad na šport a môžu mať dopad na aktivity v projekte, napríklad organizovanie interviews a workshopov;

 • Riziko kvality dát a dátových zdrojov, ktoré budú vstupovať do analýzy súčasného stavu;

 • Nejednotné porozumenie cieľov projektu medzi zainteresovanými stranami;

 • Nejednotná a nekoordinovaná komunikácia projektu voči zainteresovaným stranám;

 • Nedostatočná podpora projektu zo strany kľúčových zainteresovaných strán, ako napríklad ústredné štátne orgány zodpovedajúce za agendu športu, prípadne kľúčové národné športové zväzy
  a organizácie;

 • Riziko nesplnenia časového harmonogramu a organizácie pracovných stretnutí s kľúčovými zainteresovanými stranami.

Základné predpoklady projektu

Medzi základné predpoklady projektu patria:

 • SOŠV aktívne participuje na projekte formou konzultácií, poskytovaním dostupných dát a analýz,

  sprostredkovaním kontaktu so zainteresovanými stranami a koordináciou komunikácie počas projektu;

 • Zainteresované strany majú záujem participovať na projekte, participovať v pracovných skupinách, poskytovať dostupné dáta a analýzy a pripomienkovať výstupy projektu;

 • Zainteresované strany v projekte budú kategorizované a podľa ich prioritizácie budú v rôznom rozsahu zapojené do projektu tak, aby ich zapojenie bolo manažovateľné, a zároveň aby všetky zúčastnené strany mali možnosť vyjadriť sa k výstupom projektu;

 • Projekt bude proaktívne a koordinovane komunikovaný prostredníctvom komunikačných kanálov SOŠV.

Obmedzenia projektu

Medzi základné obmedzenia projektu patria:

 • Projekt bude realizovaný počas 11 týždňov a mal by byť ukončený do konca roku 2020;

 • Počas analytickej časti projektu sa predpokladá organizácia osobných stretnutí s kľúčovými zainteresovanými stranami s cieľom zozbierania vstupov a diskusie k aktuálnemu stavu športu – predpokladá sa do 20 takýchto stretnutí;

 • Podľa vývoja situácie, prípadne podľa preferencie zainteresovaných strán, môžu byť tieto stretnutia organizované v online forme;

 • Zber vstupov od ostatných zúčastnených strán sa predpokladá v online forme, napríklad formou online dotazníkov;

 • Predpokladá sa vytvorenie pracovných skupín a úvodné zasadnutie pracovných skupín.

Súvislosti a nadväznosti

Predpokladá sa, že projekt bude východiskom pre ďalšiu činnosť. Na základe výstupov projektu, špecificky východísk analýzy pre ďalší rozvoj športu na Slovensku, by mali byť následne tvorené vízia rozvoja športu a športovania, strategické piliere rozvoja a prioritné oblasti s cieľom vytvoriť dlhodobú stratégiu rozvoja športu na Slovensku na najbližšie desaťročie, ktorá bude reflektovať na problémové oblasti identifikované v tomto projekte.

Súčasťou stratégie by mal byť aj akčný plán, v rámci ktorého by mali byť navrhnuté opatrenia smerujúce k naplneniu stratégie, ich časové súvzťažnosti, zodpovedné zainteresované strany a merateľné ciele.

Predpokladá sa, že organizačný mechanizmus – pracovné skupiny vytvorené v rámci tohto projektu, by mali pokračovať aj po ukončení projektu a mali by sa v podobnom rozsahu zapojenia podieľať aj na samotnej tvorbe stratégie športu tak, aby sa zabezpečila jej relevantnosť a akceptovateľnosť naprieč širokým spektrom zainteresovaných strán.

Partneri projektu
pwc
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola