Sport Event

O spoločnosti

Spoločnosť Sport Event, s. r. o. (SE), bola založená v zmysle zákona 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe schválenia valným zhromaždením v zmysle čl. V, bod 8, písm. b) Stanov SOŠV. Založenie schválili na 56. zasadnutí valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru dňa 26. apríla 2019 v Bratislave. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti ešte pred zasadaním VZ prerokoval výkonný výbor SOŠV a tiež bol súčasťou rokovaní s audítorom spoločnosti spolupracujúcej s SOŠV.

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 138461/B Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. Súčasným jediným spoločníkom SE je Slovenský olympijský a športový výbor (ďalej SOŠV). Založenie SE vychádzalo z potreby zabezpečiť predovšetkým technicko-organizačné činnosti v pripravovaných projektoch olympijského a športového hnutia, ktoré charakterovo nezapadajú do povahy občianskeho združenia SOŠV a ani do náplní spoločnosti SOM. Pri zakladaní tejto obchodnej spoločnosti sa bral na zreteľ rozdielny spôsob účtovania obchodnej spoločnosti a občianskeho združenia, ktorým je SOŠV.

Hlavný cieľom bolo oddelenie podnikateľských aktivít. Ambíciou spoločnosti SE do budúcnosti je byť zdrojom pomoci pre národné športové zväzy, ktoré budú organizovať športové podujatia na Slovensku. Spoločnosť má na základe osobitnej zmluvy so SOŠV súhlas na používanie olympijskej symboliky v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. a je oprávnená k výkonu práva, ktoré je predmetom zmluvy a k poskytnutiu jeho výkonu iným osobám. Na základe tejto zmluvy udeľuje spoločnosť právo používať olympijskú symboliku a označenia Projektový partner, Mediálny partner, Dodávateľ, Partner, Hlavný partner, Generálny partner SOŠV. Spoločnosť poskytuje svojim partnerom aj reklamnú činnosť.

Názov: Sport Event, s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Adresa: Olympijské námestie 1, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 52476511
DIČ 2121061096
IČ DPH: SK2121061096
IBAN: SK64 1100 0000 0029 4407 3900
E-mail: [email protected]
Telefón: +421 2 4925 6101
Štatutárny orgán: Anton Siekel – konateľ
Jozef Liba – konateľ
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý z konateľov samostatne.
Spoločníci: Slovenský olympijský a športový výbor
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque