Základné informácie

Názov: Slovenský olympijský a športový výbor
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: Junácka 6, 831 04 Bratislava
IČO: 308 11 082
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2702 3539
E-mail: [email protected]
Telefón: +421 2 4925 6101
Štatutárny orgán: Anton Siekel - prezident SOŠV
Jozef Liba - generálny sekretár SOŠV
Kontrolór: Ing. Ján Mižúr, [email protected]
Príslušnosť k športovým organizáciám: člen MOV, člen EOV
Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: § 25 a nasl. zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Druh športovej organizácie: národná športová organizácia
Druh vykonávanej športovej činnosti:

Slovenský olympijský a športový výbor má ako člen medzinárodného olympijského hnutia postavenie a oprávnenia národného olympijského výboru podľa Olympijskej charty.

Slovenský olympijský a športový výbor plní najmä tieto úlohy:

  • riadi, rozvíja, podporuje a chráni olympijské hnutie v Slovenskej republike,
  • zabezpečuje dodržiavanie Olympijskej charty v Slovenskej republike,
  • podporuje rozvoj športu v Slovenskej republike,
  • riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na olympijských hrách a na iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, Európskymi olympijskými výbormi alebo Asociáciou národných olympijských výborov,
  • zastupuje Slovenskú republiku na olympijských hrách a iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom alebo národnými olympijskými výbormi iných krajín,
  • vykonáva výlučnú pôsobnosť vo veciach vymedzených Olympijskou chartou.
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV