Zloženie pléna SOŠV

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) má v súčasnosti 83 členov – právnických osôb a 11 členov – fyzických osôb, ktorí spolu disponujú 132 hlasmi. Členovia z radov fyzických osôb sú: prezident SOŠV, členka Medzinárodného olympijského výboru v Slovenskej republike, 5 delegovaní členovia komisie športovcov SOŠV (jeden zástupca komisie je delegovaný do výkonného výboru SOŠV ako jeho člen ex officio) a 4 z radov významných osobností olympijského hnutia a športu na Slovensku.

Národné federácie olympijských športov, ktorých šport v zmysle čl. 45 Olympijskej charty a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto pravidlu riadi jedna medzinárodná športová federácia, majú na valnom zhromaždení SOŠV po dva hlasy. Týka sa to spolu 38 federácií, ktoré tak disponujú dovedna 76 hlasmi.

V jednom olympijskom športe je na Slovensku situácia, že šport riadený jedinou medzinárodnou federáciou má na Slovensku dva zväzy, riadiace rôzne odvetvia tohto jedného olympijského športu. Ide o slovenské federácie krasokorčuľovania a rýchlokorčuľovania (medzinárodne zastrešené ISU). Tieto federácie majú na valnom zhromaždení SOŠV po jeden hlas, čiže spolu 2 hlasy.

Všetci ostatní členovia SOŠV – fyzické aj právnické osoby – majú po jednom hlase, čiže spolu 54 hlasov.

Celé 94-členné plénum SOŠV v súčasnosti disponuje dovedna 132 hlasmi. Spolu 78 hlasov majú zväzy olympijských športov. Ďalších 5 hlasov majú členovia komisie športovcov. Zväzy olympijských športov (resp. ich delegáti) a delegovaní členovia komisie športovcov SOŠV spoločne s prezidentom SOŠV a členkou MOV na Slovensku tvoria tzv. olympijskú väčšinu (definovanú v Stanovách SOŠV), ktorá disponuje 81 hlasmi. Spoločne s ďalšími 9 členmi výkonného výboru SOŠV majú všetci členovia, tvoriaci olympijskú väčšinu, výhradné právo hlasovať o otázkach týkajúcich sa priamo olympijských hier.


AKTUÁLNY ZOZNAM ČLENOV SOŠV AJ S POČTOM HLASOV

PREZIDENT SOŠV

(má individuálny mandát; vo VZ SOŠV má 1 hlas)
Anton SIEKEL

 

ČLENKA MOV NA SLOVENSKU 

(má individuálny mandát; vo VZ SOŠV má 1 hlas)

Danka BARTEKOVÁ

 

ČLENOVIA SOŠV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (SPOLU 40)

Olympijské športové federácie, ktoré majú po 2 hlasy (spolu 38 federácií):

(vo valnom zhromaždení SOŠV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; 38 olympijských športových federácií, z ktorých každú zastrešuje jedna medzinárodná federácia, má po 2 hlasy – spolu majú vo VZ SOŠV 76 hlasov)

Olympijské športové federácie, ktoré majú po 1 hlase (spolu 2 federácie):

(vo valnom zhromaždení SOŠV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; 2 olympijské športové federácie, ktoré však zastrešuje jedna medzinárodná federácia, majú po 1 hlase – spolu majú na VZ SOŠV 2 hlasy)

ČLENOVIA SOŠV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (SPOLU 27)

(vo valnom zhromaždení SOŠV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; každá federácia má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOŠV 27 hlasov)

ČLENOVIA SOŠV - ĎALŠIE OBČIANSKE ZDRUŽENIA, INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE (SPOLU 16)

(vo valnom zhromaždení SOŠV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; každý z týchto členov má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOŠV 16 hlasov)


ČLENOVIA SOŠV - OSOBNOSTI OLYMPIJSKÉHO HNUTIA A ŠPORTU (SPOLU 4)

(sú členovia SOŠV ako fyzické osoby, pričom ich mandát je časovo ohraničený do konca olympijského cyklu 2021 - 2024; každý z týchto členov má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOŠV 4 hlasy)

  • Michal MARTIKÁN
  • Mária JASENČÁKOVÁ
  • Róbert VITTEK
  • Jozef KRNÁČ

 

ČLENOVIA SOŠV - OLYMPIONICI Z KOMISIE ŠPORTOVCOV SOŠV (SPOLU 5)

(sú členovia SOŠV ako fyzické osoby, pričom ich mandát je časovo ohraničený na 4 roky od zvolenia do komisie športovcov SOŠV; komisia na každé VZ SOŠV deleguje 5 zástupcov spomedzi svojich 9 členov; každý z týchto členov, delegovaný komisiou na VZ SOŠV, má po 1 hlase – spolu majú 5 hlasov)

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV