Šport a olympizmus
5 min. čítania

Novela zákona o dobrovoľníctve zasahuje aj športové prostredie

Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Novela zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve, ktorú nedávno schválila Národná rada SR a ktorá vstúpi do platnosti 1. apríla 2023, prináša niektoré prelomové zmeny a nastavenie jasných podmienok. Zákon o dobrovoľníctve sa výrazne dotýka aj využívania dobrovoľníkov v športe.

V platnosti zostalo naďalej ustanovenie o zmluvne dohodnutej náhrade za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy.

Výška náhrad súvisiacich s dobrovoľníctvom

Zabezpečenie dobrovoľníka plnením podľa tohto ustanovenia nie je odmenou ani protihodnotou, ale slúži na uskutočnenie alebo uľahčenie vykonávania dobrovoľníckej činnosti a poskytuje sa vo výške preukázateľne nevyhnutne vynaložených výdavkov, ak výšku výdavkov neupravuje osobitný predpis.

Doteraz v Zákone o dobrovoľníctve chýbala zmienka o výške náhrad súvisiacich s výkonom dobrovoľníckej činnosti. Organizácie mohli platiť tieto náhrady do akejkoľvek výšky. Novela zákona číslo 406/2011 umožňuje preplácať dobrovoľníkom výdavky iba na základe skutočne vynaložených výdavkov, pričom pri cestovnom, ubytovaní a stravnom sa vychádza z bodov zákona o cestovných náhradách.

Podľa zmien v zákone a Zákonníku práce bude po 1. apríli možné dohodnúť so zamestnávateľom náhradu mzdy pri výkone dobrovoľníckej činnosti.

Mechanizmus podpory založený na dobrovoľnej akreditácii

Dobrovoľníci na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji na Slovensku
Dobrovoľníci na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji na Slovensku
Foto
Ján Súkup / SZĽH

Úpravy v zákone reagujú na problematické body aplikačnej praxe zákona tak, aby bol umožnený rozvoj dobrovoľníctva, na čo zároveň nadväzuje rámec pre finančnú podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov v budúcnosti zo strany štátu.

„Mechanizmus podpory bude fungovať na dobrovoľnej akreditácii organizácií, ktoré  dlhodobo pracujú s dobrovoľníkmi. Zo strany štátnych autorít tak budeme mať možnosť overiť spôsobilosti vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti – právnickej osoby v oblasti dobrovoľníckych činností,” uviedol v tlačovej správe ministerstva vnútra Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Štát zavádza akreditačný systém dobrovoľníckych činností. Akreditácia bude podmienkou pre získanie dotácie zo strany štátu, ale nebude podmienkou pre samotný výkon dobrovoľníckej činnosti. O udelenie akreditácie bude potrebné požiadať a splniť podmienky stanovené zákonom.

Zákon o dobrovoľníctve stanovuje podmienky na získanie štátnej dotácie

Na získanie dotácie od štátu a akreditáciu budú dobrovoľnícke organizácie po novom musieť napríklad preukázať aktívne vykonávanie dobrovoľníckej činnosti najmenej jeden rok pred podaním žiadosti, mať personálne zabezpečenie dobrovoľníckeho programu, zavedený systém evidencie dobrovoľníkov v organizácii či systém zaškolenia a prípravy dobrovoľníkov. Po získaní takejto akreditácie na obdobie štyroch rokov môžu dobrovoľnícke organizácie požiadať ministerstvo vnútra o poskytnutie dotácie.

V tejto súvislosti sa mení aj zákon č. 526/ 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dotáciu bude možné použiť aj na úhradu vynaložených nákladov na dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie či dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Okrem toho aj na zdravotné poistenie, úhradu nákladov na poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu dobrovoľníkom a nákladov na poistenie pre prípad úrazu dobrovoľníka, úhradu nákladov na materiálne zabezpečenie dobrovoľníka a iných vynaložených nákladov spojených s organizovaním a výkonom dlhodobej dobrovoľníckej činnosti.

„Práve takýmto spôsobom sa snažíme motivovať záujemcov o prácu v neziskovej sfére, ktorá je nezastupiteľným segmentom občianskej spoločnosti. Nejde pritom iba o dobrovoľnícke organizácie, ktoré sú v súčasnosti exponované v súvislosti s krízami, ale aj a najmä o tie, ktoré sa venujú každodennej pomoci občanom Slovenska,”  spresnil splnomocnenec Filip Vagač.

Podľa doteraz platných zákonov mohla byť prijímateľov dobrovoľníckej činnosti akákoľvek osoba. Často zákon o dobrovoľníctve využívali aj podnikateľské subjekty, ktoré nevykonávali činnosť vo verejnom záujme a pre verejný prospech. Po novom môžu byť prijímatelia dobrovoľníckej činnosti len subjekty, ktorých cieľom nie je tvorba zisku či súkromného obohatenia. Novela tiež umožňuje, aby členovia združení mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť už aj priamo v organizácii.

Ďalšie zmeny v zákone o dobrovoľníctve

Vymedzuje sa verejný záujem na účely tohto zákona.

Upravuje sa výkon krátkodobej dobrovoľníckej činnosti a dlhodobej dobrovoľníckej činnosti.

Ustanovuje sa povinnosť určiť fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za koordináciu dobrovoľníkov.

Ustanovuje sa povinnosť vystaviť písomné potvrdenie o zručnostiach, schopnostiach a skúsenostiach, ktoré nadobudol dobrovoľník počas dobrovoľníckej činnosti.

Explicitne sa uvádza, že miestnom výkonu dobrovoľníckej činnosti môže byť aj domácnosť dobrovoľníka.

Juniorský olympijský tím 2024
2 percent nadacia

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV