Šport a olympizmus
5 min. čítania

Nový Etický kódex SOŠV vymedzuje správanie sa osôb s príslušnosťou k SOŠV

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth

Etický kódex Slovenského olympijského a športového výboru sa stal po prijatí výkonným výborom Slovenského olympijského a športového výboru neoddeliteľnou súčasťou internej činnosti a pôsobnosti strešnej organizácie slovenského športu a olympizmu. Etický kódex SOŠV a pravidlá prijaté k jeho vykonávaniu obsahujú etické princípy, ktoré sú základom olympizmu, a ktoré sa zaväzujú dodržiavať a podporovať členovia olympijského hnutia na Slovensku.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sa stal v roku 1999 prvou športovou organizáciou na svete, ktorá si založila vlastnú etickú komisiu s úmyslom dohliadať na dodržiavanie etických princípov v rámci olympijského hnutia. Tieto princípy sú definované v Etickom kódexe MOV, ktorý predstavuje základný predpoklad pre rozvoj dobrého riadenia v športe.

Etický kódex SOŠV je založený na princípoch kódexu MOV

Na 58. valnom zhromaždení SOŠV, ktoré sa uskutočnilo ešte 30. apríla 2021, sa plénum okrem iných nemenej dôležitých tém venovalo aj zmene Stanov SOŠV. Súčasťou platných predpisov SOŠV sa stal Etický kódex. Novým orgánom sa stala etická komisia SOŠV.

Novoprijatý Etický kódex SOŠV, založený na princípoch a pravidlách nadradeného Etického kódexu MOV, rešpektujúc Základné univerzálne princípy dobrej správy olympijského a športového hnutia, jasne vymedzuje konanie a správanie sa osôb s príslušnosťou k SOŠV bez ohľadu na to, či budú tieto vystupovať v mene SOŠV navonok, budú súčasťou dodávateľských či partnerských vzťahov alebo pôjde priamo o zamestnancov sekretariátu SOŠV.

„Skutočne široká pôsobnosť Etického kódexu sa primárne zameriava na presadzovanie zásad a hodnôt, ktoré by mali byť štandardom nielen v rámci pracovných či obchodných vzťahov, ale najmä v bežnom živote jednotlivca. Rešpekt, fair-play, spolupráca, zodpovednosť či profesionalita alebo jednota sú hodnoty, ktoré sú nám prostredníctvom športu vštepované, odhliadnuc od toho, či beháme po trávnikoch a palubovkách, plávame v bazéne, či zabezpečujeme chod hnutia a vytvárame atmosféru na pracovisku. Rešpektujeme tiež dobrú správu, transparentnosť a zodpovedné nakladanie s finančnými prostriedkami. Pri nich zabezpečujeme, aby boli používané hospodárne, efektívne, účinne a účelne na podporu a rozvoj olympijského a športového hnutia,“ hovorí riaditeľ právneho oddelenia SOŠV Patrik Hrbek.

Porušeniami pravidiel sa bude zaoberať etická komisia SOŠV

Predstavitelia SOŠV i spolupracujúce subjekty sa po prijatí Etického kódexu zaväzujú predchádzať vzniku konfliktu záujmov. Podľa kódexu nemôžu prijímať a požadovať od tretích strán finančné či iné dary, dbajú na ochranu duševného vlastníctva a pri výkone svojej činnosti rešpektujú platné všeobecne záväzné právne predpisy a ďalšie kódexom pomenované pravidlá.

Nahláseným porušením Etického kódexu SOŠV sa bude zaoberať päťčlenná etická komisia, v ktorej budú minimálne tri nezávislé osobnosti pôsobiace mimo štruktúr SOŠV. Etická komisia vykoná vlastné šetrenie nahláseného prípadu, ktorého cieľom bude napraviť prípadné pochybenie, ak sa šetrením preukáže, že k pochybeniu skutočne došlo.

„Sme si plne vedomí, že dobré meno SOŠV a dôvera v našu činnosť a každodennú prácu v olympijskom hnutí i mimo neho závisí od každého z nás. Kladieme si za cieľ prinášať rozvoj a nové trendy. Aj preto veríme, že prijatý Etický kódex môže členom slovenského olympijského a športového hnutia poslúžiť ako vzor a základný kameň pre budúce vlastné etické kódexy. Prostredníctvom mich si veľmi konkrétnym spôsobom môžu pomenovať hodnoty a pravidlá správania sa, ktorými sa i my v rámci SOŠV riadime,“ dodáva Patrik Hrbek.

Jeden z prvých výstupov v rámci projektu ASAP

Dodržiavanie základných etických princípov a hodnôt ako súčasti dobrého riadenia je zároveň dôležitým predpokladom udržateľného rozvoja športu. SOŠV je od roku 2020 zapojený do medzinárodného projektu ASAP (As sustainable as possible), spolufinancovaného z prostriedkov EÚ Erasmus plus, v rámci ktorého spolupracuje s Národným olympijským výborom a Konfederáciou športových zväzov Dánska na príprave svojej vlastnej stratégie udržateľnosti. V tomto duchu SOŠV definoval ako jedno z opatrení v rámci svojej stratégie udržateľnosti aj vypracovanie Etického kódexu SOŠV, ktorý je tak jedným z prvých výstupov jej praktickej implementácie.

p24
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia