Šport a olympizmus
6 min. čítania

SOŠV vyzýva na dodržiavanie hygienických usmernení: Buďme ďalej zodpovední

Iveta Putalová počas tréningu po otvorení štadióna na bratislavských Pasienkoch.
Foto
TASR/Martin Baumann

Slovenský olympijský a športový výbor i Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzývajú všetkých aktívnych športovcov, aby pri aktivitách na športoviskách dodržiavali zverejnené hygienické predpisy a opatrenia. Od 22. apríla je po splnení podmienok usmernenia, ktoré vydal hlavný hygienik SR Ján Mikas, povolené otvoriť vonkajšie športoviská. Vnútorné športové objekty sú naďalej zatvorené, plán ich otvárania bude závisieť od vývoja šírenia koronavírusu na Slovensku.

Šport sa pomaly po útlme začína prebúdzať, symbolicky je to práve počas jari, keď sa zobúdza aj príroda. Vonkajšie športoviská budú otvorené pre vrcholových športovcov a využívať ich môžu aj rekreační športovci. S otváraním športových areálov sú spojené aj prísne podmienky, za ktorých sa môže vykonávať činnosť v nich.

Celé znenie usmernení hlavného hygienika je v závere textu.

S výnimkou aktívne športujúcich musia mať všetci ostatní, ktorým majú povolený vstup do areálov, povinne prekryté horné dýchacie cesty. „Podmienky pre otváranie športovísk sú nastavené, Slovenský olympijský a športový výbor ich rešpektuje a vyzýva celú športovú obec, aby sa nimi riadila. Rovnako ako sme presadzovali myšlienku a hovorili o otváraní  športovísk, budeme kritickí, ak nedôjde k dodržiavaniu smerníc vydaných hygienikom. Všetci v športe musíme byť zodpovední a rešpektovať prijaté opatrenia, aby sa nestalo, že ochorenie a vírus sa budú ďalej nekontrolovateľne šíriť,“ vyzýva športovú obec prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.

Vonkajšie športoviská sú otvorené len pre bezkontaktné športy. Športovci pripravujúci sa v exteriérových športových areáloch nemusia mať na tvárach rúškach, ale budú musieť spĺňať viacero náležitostí. Na jednom športovisku, ktoré musí byť vybavené dezinfekčnými prostriedkami, nesmie byť viac ako päť osôb. Na futbalových štadiónoch a veľkých ihriskách je však možné vytvoriť viaceré skupiny aktívne športujúcich pri dodržiavaní predpísaných rozostupov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m. V súlade s rozhodnutím príslušných orgánov toalety na týchto športoviskách nebudú zatvorené, ale budú sa môcť využívať iba v núdzovom režime, čiže v odôvodnených prípadoch. „Tieto nariadenia sa budú vyhodnocovať v súlade s rozhodnutiami Ústredného krízového štábu po dvoch týždňoch a potom môžu prísť nové usmernenia. Jednotlivé športové zväzy a organizácie môžu do 30. apríla posielať vlastné návrhy na prípadné zmeny v usmerneniach pre športovú činnosť. Prehodnotia ich ministerstvo školstva aj Úradom verejného zdravotníctva,“ uviedol na tlačovej konferencii pred budovou NR SR štátny tajomník pre šport na ministerstve školstva Ivan Husár.

Vo vonkajších podmienkach sa môžu pripravovať aj zástupcovia kontaktných športov, ale ich tréningy musia mať nekontaktný charakter a dvaja športovci nesmú stáť tvárou v tvár proti sebe. Boxeri si môžu na vonkajšom športovisku zavesiť boxerské vrece, džudisti využívať figurínu či karatisti cvičiť len súborné cvičenia kata. Všetky predmety musia byť po skončení činnosti jedným jednotlivcom dezinfikované a očistené. Hrať plážový volejbal na rozdiel od iných sieťových športov ešte nie je povolené a rovnako ako o využívaní vonkajších plaveckých bazénov o povolení rozhodnú príslušné orgány a hygienici až v ďalšej fáze.

Každý mladý športovec do 18 rokov musí mať vlastnú označenú fľašu s vodou. Tréneri či správcovia areálov musia evidovať účasť na tréningoch či iných aktivitách na vonkajšom športovisku pre prípad zistenia ochorenia u niektorého zo športujúcich. Všetky usmernenia a opatrenia sú správcovia areálov povinní vyvesiť na viditeľnom mieste. Športoviská môžu byť otvorené aj počas nedieľ a štátnych sviatkov, kedy sú zatvorené obchodné prevádzky.


Usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21. apríla 2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka:

- tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,

- umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,

- skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m,

- skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení,

- medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,

- športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

- všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,

- nebudú vykonávané kontaktné športy ako napríklad súbojové cvičenia, box, karate atď., v týchto športoch je možné vykonávať športovú aktivitu iba pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb a pri zabezpečení čistoty náčinia,

- na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk, - zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť)

- po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,

- v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,

- pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich športovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

- osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite,

- odporúčame národným športovým zväzom a športovým zväzom rozpracovať uvedené opatrenia pre podmienky príslušných športov do 30.04.2020 a zverejniť ich na svojom webovom sídle, nesmú však byť v rozpore s uvedenými opatreniami,

- prevádzkovatelia športových zariadení sú povinní umiestniť toto usmernenie na viditeľnom mieste športového zariadenia.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque