PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA

KTO SME?

Slovenský olympijský a športový výbor, so sídlom Junácka 6, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 308 11 082 (ďalej ako „SOŠV“) je občianske združenie a národná športová organizácia podľa § 75 zákona č. 440/2015  Z. z. o športe (ďalej ako „Zákon o športe“). Podľa Olympijskej charty máme ako člen medzinárodného olympijského hnutia postavenie a oprávnenia národného olympijského výboru. Pri svojej činnosti zabezpečujeme plnenie najmä nasledujúcich úloh:

 • Riadenie, rozvoj, podpora a ochrana olympijského hnutia v Slovenskej republike,
 • Zabezpečovanie dodržiavania Olympijskej charty v Slovenskej republike,
 • Podpora rozvoja športu v Slovenskej republike,
 • Riadenie a organizačné zabezpečenie športovej reprezentácie na olympijských hrách a na iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, Európskymi olympijskými výbormi alebo Asociáciou národných olympijských výborov,
 • Zastupovanie Slovenskej republiky na olympijských hrách a iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom alebo národnými olympijskými výbormi iných krajín,
 • Výkon výlučnej pôsobnosti vo veciach vymedzených Olympijskou chartou.


TRVALÝ ZÁVÄZOK K OCHRANE SÚKROMIA

Rešpektujeme súkromie všetkých fyzických osôb, ktorých osobné údaje pri svojej činnosti spracúvame. Zároveň sa zaväzujeme chrániť Vaše súkromie a zodpovedne zaobchádzať so všetkými informáciami, ktoré o Vás zhromažďujeme a uchovávame.

Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, akceptujete tieto podmienky a súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a poskytovať Vaše osobné údaje tretím osobám v rozsahu ako je uvedené nižšie. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím Vaše osobné údaje.

Radi by sme Vám pomohli porozumieť, prečo a akým spôsobom môžeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi.

Prečítajte si prosím nižšie uvedené informácie o tom, akým spôsob získavame a nakladáme s Vašimi údajmi a aké sú Vaše práva. Viac informácii nájdete v konkrétnych podmienkach ochrany súkromia.

ČO SÚ TO OSOBNÉ ÚDAJE?

Za osobné údaje považujeme akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ako sú definované platnými právnymi predpismi, napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa návštevníkov a pod.

Vaše údaje môžeme spracúvať na rôzne účely, pričom právny základ pre spracúvanie, doba spracúvania a uchovávania sa môže líšiť v závislosti od účelu spracovateľských operácii.

AKO SPRACÚVAME VAŠE ÚDAJE?

V závislosti od toho, či ste zamestnanec, dobrovoľník, uchádzač o zamestnanie, člen občianskeho združenia, funkcionár, kontaktná osoba nášho zmluvného partnera, resp. člena, návštevník našej webovej stránky, či športových podujatí alebo našich eventov, športovec, športový odborník, zmluvný partner, súťažiaci, resp. zákonný zástupca, fanúšik. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a na rôzne účely. S Vašimi údajmi však nakladáme vždy v súlade s platnými predpismi na ochranu údajov.

Preto:

 • ak ste našim zamestnancom, dobrovoľníkom, funkcionárom SOŠV a členom orgánov a komisií SOŠV viac informácii o spracúvaní vašich údajov môžete nájsť TU:
 • ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu alebo uchádzačom o dobrovoľníctvo v SOŠV, viac informácii o spracúvaní vašich údajov môžete nájsť TU:
 • ak ste športovcom, športovým odborníkom, členom realizačného tímu alebo iným športovým funkcionárom, viac informácii o spracúvaní vašich údajov môžete nájsť TU: 
 • ak ste súčasným alebo potenciálnym zákazníkom, dodávateľom alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k vašim osobným údajom, viac informácii o spracúvaní vašich údajov môžete nájsť TU: 
 • ak ste oprávnený zástupca, štatutárny orgán, resp. kontaktná osoba, či osoba podieľajúca sa na plnení dodávateľských/odberateľských zmlúv,  viac informácii o spracúvaní vašich údajov môžete nájsť TU: 
 • ak sa ako osoba zúčastňujete ako návštevník verejného podujatia, súťažiaci, účastník, športovec, kontaktná osoba tímu, zákonný zástupca, člen realizačného tímu, personál alebo ako akákoľvek iná osoba, ktorá nejakým spôsobom participuje na podujatí Olympijský deň alebo akomkoľvek inom podujatí alebo súťaží organizovanej SOŠV alebo pod záštitou SOŠV, viac informácii o spracúvaní vašich údajov môžete nájsť TU: 
 • ak ste našim zákazníkom, návštevníkom našich webových stránok alebo fanúšikom a spracúvame vaše osobné údaje, viac informácii o spracúvaní vašich údajov môžete nájsť  TU: 
 • ak ste účastníkom projektu Ukáž sa! a spracúvame vaše osobné údaje, viac informácii o spracúvaní vašich údajov môžete nájsť  TU: 
 • ak ste účastníkom projektu Olympijský odznak všestrannosti a spracúvame vaše osobné údaje, viac informácii o spracúvaní vašich údajov môžete nájsť  TU: 
 • Ak ste žiadateľom o mediálnu akreditáciu na OH, ZOH, EYOF, Európske hry viac informácii o spracúvaní vašich údajov môžete nájsť TU

AKÉ SÚ NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa problematiky ochrany osobných údajov, zavolajte na našu linku, použite našu e-mailovú adresu alebo nám napíšte na korešpondenčnú adresu SOŠV.

Slovenský olympijský a športový výbor
Junácka 6
831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 49 256 101
E-mail: [email protected]

S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do funkcie aj zodpovednú osobu, ktorou je p. Patrik Hrbek. Zodpovedná osoba dohliada na zákonnosť spracúvania, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom vyššie uvedeného emailu alebo na vyššie uvedenej adrese s označením zásielky: „k rukám zodpovednej osoby“. Zároveň Vašim kontaktným bodom pre akékoľvek otázky príp. žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie, ako sú uvedené v jednotlivých podmienkach ochrany, obráťte sa, prosím, na  zodpovednú osobu.

Pre uplatnenie práv prosím využite náš kontaktný formulár.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV