Športové aktuality
6 min. čítania

Aj slovenský šport ohrozujú zneužívanie a obťažovanie

Až 28 percent popredných slovenských športovcov priznalo, že sa stretlo s niektorou z foriem obťažovania či zneužívania. Ukázal to prieskum Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktorý spustil iniciatívu Šport v bezpečí. Častejšie sú obeťami obťažovania či zneužívania športovkyne, prípady sa však objavujú aj u mužov. Vo väčšine prípadov ide predovšetkým o zneužitie moci či postavenia. SOŠV už podnikol aj prvé konkrétne kroky na zamedzenie diskriminácie, obťažovania, šikanovania a zneužívania v športe.

Telesný kontakt je podstatnou súčasťou každej fyzickej aktivity a športovej disciplíny. V mnohých športových odvetviach sa do úzkych vzájomných kontaktov dostávajú ich aktéri, tréneri často s použitím dotykov pomáhajú svojim zverencom zaujať postavenie potrebné pre podanie výkonu. Športové aktivity však predstavujú tiež prostredie, v ktorom môže prichádzať k sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu.

Téma obťažovania a zneužívania bola na Slovensku i vo svete dlhé roky tabu. Len minimum športovcov a športovkýň hovorilo o tomto probléme verejne. Až posledné roky priniesli zmenu a verejnosť sa už dozvedela o niektorých prípadoch. „Nemôžeme si zakrývať oči pred problémom zneužívania a obťažovania a tváriť sa, že v slovenskom športe neexistuje. Aj náš prieskum jasne ukazuje, že športovci sa s týmito problémami stretávajú. Všetci športovci si zaslúžia rešpekt od každého. Proti týmto nešvárom budeme bojovať. Ochrana športovcov pred obťažovaním, zneužívaním, šikanovaním i formami diskriminácie je pre nás dôležitá. Zameriame sa najmä na prevenciu. Aj iniciatívou Šport v bezpečí chceme pomôcť vytvoriť športové prostredie, v ktorom budú rešpektované práva jednotlivca a všetci sa v ňom budú rešpektovať,“ povedala jedna z iniciátoriek projektu Šport v bezpečí, marketingová riaditeľka SOŠV Kristína Czuczová.

ŠPORTOVCI ZAŽILI VIACERÉ FORMY ZNEUŽÍVANIA

Z prieskumu, ktorý realizoval SOŠV anonymnou dotazníkovou formou, vyplynulo, že skúsenosť s akoukoľvek formou obťažovania má až 28 % respondentov. Častejšie pociťujú tieto neprijateľné prejavy ženy, priznala ich až tretina opýtaných (33,3 %). U mužov uviedla necelá pätina (19,35 %), že sa stretla s problematikou už aj osobne. Z celkového počtu respondentov bolo 57 percent žien a 43 percent mužov, dve tretiny zo všetkých účastníkov prieskumu priznalo vek do 26 rokov.

Mnohí zo športovcov a športovkýň podľa odoslaných údajov zažili viaceré formy obťažovania a zneužívania. Najčastejšie z ponúkaných možností obťažovania a zneužívania uvádzali športovci nevhodné poznámky o fyzickom vzhľade (23,61 %), nasledovali nevhodné dotieravé otázky (19,44 %) a sexuálne vtipy, pri ktorých sa necítili komfortne (16,67 %). V slovenskom športe sa objavili aj prejavy nevítaných žiadostí sexuálnej povahy (8,33 %), nežiadúcich fyzických kontaktov (6,94 %). Športovci a športovkyne sa stretli aj s nevítanými dotykmi intímnych častí tela (5,56 %), ale aj so sexuálnym útokom a znásilnením (po 1,39 %). Takmer desať percent športovcov a športovkýň zažilo iné formy obťažovania a nevhodného správania sa.

Športovkyne najčastejšie uvádzali, že boli obeťami nevhodných poznámok (34,15 %), sexuálnych vtipov (21,95 %) a dotieravých osobných otázok (19,51 %). Tie dominovali u mužov (19,35 %). Športovci sa oveľa častejšie stretali ako športovkyne s dotykmi intimných častí tela.

KONKRÉTNE KROKY SOŠV V BOJI PROTI DISKRIMINÁCII A ZNEUŽÍVANIU

Aj na základe výsledkov prieskumu už Slovenský olympijský a športový výbor podnikol prvé konkrétne kroky. V spolupráci s komisiou SOŠV pre ženy a šport a s komisiou športovcov SOŠV vypracoval vzorovú smernicu o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanovaním a zneužívaním v športe. Znenie tejto smernice SOŠV komunikoval aj s odborníkmi z oblasti rodovej rovnosti z Inštitútu pre výskum práce a rodiny. V najbližších dňoch smernicu rozpošle SOŠV národným športovým zväzom a federáciám, aby ju mohli implementovať do svojich poriadkov a predpisov a následne v prípade zistených skutočností podľa nej aj postupovať.

SOŠV zároveň na svojom webovom sídle vytvoril špeciálnu sekciu Šport v bezpečí, v rámci ktorej majú diskriminovaní športovci k dispozícii formulár pre podanie oznámenia o diskriminácii, obťažovaní, šikanovaní, zneužívaní alebo inej forme porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Oznámenie možno podať s uvedením osobných údajov oznamovateľa alebo bez ich uvedenia (ako anonymné oznámenie). Aj keď v praxi znamená podanie anonymného oznámenia sťažené prešetrovanie, zodpovedná osoba musí aj toto oznámenie preveriť a vykonať opatrenia, aby v budúcnosti k úmyselnému násiliu nedochádzalo. Zaoberať sa nimi bude aj ombudsman SOŠV Ľubomír Fogaš. SOŠV už zároveň nadviazal spoluprácu s organizáciami, ktoré sa téme zneužívania a diskriminácie venujú, a budú pomáhať aj obetiam z radov športovcov.

Smernicu SOŠV i formulár nájdete TU.

Každý, kto sa zúčastňuje na športovej činnosti, zdieľa zodpovednosť za identifikáciu obťažovania a zneužívania, prevenciu i za rozvoj kultúry, dôstojnosti, rešpektu a bezpečnosti v športe. Povinnosťou všetkých subjektov v oblasti športu je prijať všeobecné zásady pre bezpečný šport, uplatňovať a monitorovať politiky pre bezpečný šport. Všetci športovci totiž majú právo na to, aby sa s nimi pristupovalo s rešpektom a boli dodržiavané ich ľudské práva. 

Medzinárodný olympijský výbor už pred viac ako desaťročím skonštatoval, že sexuálne obťažovanie a zneužívanie v športe sa vyskytujú v celom svete. Žiaden šport nie je imúnny voči týmto problémom, ktoré sa vyskytujú na všetkých výkonnostných úrovniach, pričom vedú k utrpeniu športovcov, športovkýň a iných osôb. Z týchto dôvodov je potrebné proti takémuto konaniu bojovať a nezakrývať si oči. K týmto odkazom sa hlási aj SOŠV.

VÝSLEDKY PRIESKUMU SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU NA TÉMU OBŤAŽOVANIA A ZNEUŽÍVANIA V ŠPORTE SÚ V GALÉRII

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque