Šport a olympizmus
4 min. čítania

MOV podporil vytváranie bezpečného a priateľského prostredia v športe

Foto
MOV

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) prijal Smernicu pre spravodlivosť, inklúziu a nediskrimináciu na základe rodovej identity či odchýlok pohlavia. Po dvojročnom konzultačnom procese s viac ako 250 športovcami a zainteresovanými stranami dokument schválila už aj exekutíva MOV.

Prostredníctvom smernice sa MOV snaží podporovať bezpečné a priateľské prostredie pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú na súťažiach na elitnej úrovni. Dokument je v súlade so zásadami zakotvenými v Olympijskej charte. Smernica uznáva ústrednú úlohu, ktorú zohrávajú kritériá oprávnenosti pri zabezpečovaní spravodlivosti, najmä v organizovanom športe v elitnej kategórii žien.

Tento dokument prijal MOV ako súčasť svojho záväzku rešpektovať ľudské práva (ako je vyjadrené v Olympijskej agende 2020+5) i ako súčasť opatrení prijatých na podporu rodovej rovnosti a integrácie.

MOV nemôže vzhľadom na špecifiká vydávať predpisy, ktoré budú presne definovať kritéria rovnosti v každom športe či disciplíne. Cieľom smernice je však ponúknuť športovým orgánom - najmä tým, ktoré sú zodpovedné za organizáciu súťaží na elitnej úrovni – pomôcku založenú na desiatich zásadách, ktorý im pomôžu vypracovať kritériá uplatniteľné na ich šport. Športové orgány budú musieť zvážiť aj osobitné etické, sociálne, kultúrne a právne aspekty, ktoré môžu byť relevantné v ich kontexte.

KROKY SOŠV V BOJI PROTI DISKRIMINÁCII A ZNEUŽÍVANIU

Inšpirovaný príkladom MOV, ktorý sa tejto téme dlhodobo venuje, podnikol v predošlých mesiacoch Slovenský olympijský a športový výbor viaceré konkrétne kroky v boji proti diskriminácii a zneužívaniu. V spolupráci s komisiou SOŠV pre ženy a šport a s komisiou športovcov SOŠV vypracoval vzorovú smernicu o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanovaním a zneužívaním v športe. Znenie tejto smernice SOŠV komunikoval aj s odborníkmi z oblasti rodovej rovnosti z Inštitútu pre výskum práce a rodiny. SOŠV smernicu ponúkol národným športovým zväzom a federáciám, aby ju mohli implementovať do svojich poriadkov a predpisov a následne v prípade zistených skutočností podľa nej aj postupovať.

SOŠV zároveň na svojom webovom sídle vytvoril špeciálnu sekciu Šport v bezpečí, v rámci ktorej majú diskriminovaní športovci k dispozícii formulár pre podanie oznámenia o diskriminácii, obťažovaní, šikanovaní, zneužívaní alebo inej forme porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Oznámenie možno podať s uvedením osobných údajov oznamovateľa alebo bez ich uvedenia (ako anonymné oznámenie). Aj keď v praxi znamená podanie anonymného oznámenia sťažené prešetrovanie, zodpovedná osoba musí aj toto oznámenie preveriť a vykonať opatrenia, aby v budúcnosti k úmyselnému násiliu nedochádzalo. Zaoberať sa nimi bude aj ombudsman SOŠV Ľubomír Fogaš. SOŠV už zároveň nadviazal spoluprácu s organizáciami, ktoré sa téme zneužívania a diskriminácie venujú, a budú pomáhať aj obetiam z radov športovcov.

SMERNICA SOŠV O OCHRANE PRED DISKRIMINÁCIOU, OBŤAŽOVANÍM, ŠIKANOU A ZNEUŽÍVANÍM

Dokument MOV pre spravodlivosť, inklúziu a nediskrimináciu na základe rodovej identity či odchýlok pohlavia bol vypracovaný po rozsiahlych konzultáciách so športovcami a zainteresovanými stranami. Zapojili sa do nich členovia komunity športovcov, medzinárodných federácií a iných športových organizácií, ako aj odborníci na ľudské práva, právo a medicínu. Nahrádza a aktualizuje predchádzajúce vyhlásenia MOV k tejto problematike vrátane konsenzuálneho vyhlásenia z roku 2015.

V tomto rámci sa uznáva potreba zabezpečiť, aby každý bez ohľadu na svoju rodovú identitu alebo pohlavné odchýlky mohol športovať v bezpečnom prostredí bez obťažovania, ktoré uznáva a rešpektuje jeho potreby a identitu, ako aj záujem každého - najmä športovcov na vrcholovej úrovni - zúčastňovať sa na spravodlivých súťažiach, v ktorých žiadny účastník nemá nespravodlivú a neprimeranú výhodu oproti ostatným.

Hoci bol dokument vypracovaný s ohľadom na špecifické potreby organizovaných športových súťaží na vysokej úrovni, všeobecné zásady inklúzie a nediskriminácie by sa mali presadzovať a obhajovať na všetkých úrovniach športu, teda aj v prípade rekreačného a masového športu.

MOV na tému nediskriminácie plánuje po zimných olympijských hrách v Pekingu zorganizovať viacero programov a webových seminárov.

paris

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV